Vnitrostátní specializované soudy

Švédsko

Zde naleznete informace o uspořádání specializovaných soudů ve Švédsku.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Specializované soudy

Existují některé specializované soudy, které se zabývají spory v různých specializovaných oblastech.

  • Soud pro pracovněprávní věci (Arbetsdomstolen) řeší pracovněprávní spory. Za pracovněprávní spory se považují všechny spory, které se týkají vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Soud pro pracovněprávní věci je obvykle první a jedinou příslušnou instancí v pracovněprávních věcech. Některé druhy pracovněprávních sporů však nejdříve zkoumá okresní soud (tingsrätt) a proti jeho rozsudku lze následně podat opravný prostředek k soudu pro pracovněprávní věci, který se tak v dané věci stane druhou a poslední instancí.
  • Obchodní soud (Marknadsdomstolen) se zabývá mimo jiné spory na základě zákona o hospodářské soutěži a zákona o marketingových praktikách.
  • Patentový odvolací soud (Patentbesvärsrätten) se zabývá opravnými prostředky proti rozhodnutí Úřadu pro patenty a ochranné známky (Patent- och registreringsverket), která se týkají patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd. Opravné prostředky proti rozhodnutím Patentového odvolacího soudu se podávají k Nejvyššímu správnímu soudu (Högsta förvaltningsdomstolen).

Soudy pro věci pozemkové a životního prostředí (Mark- och miljödomstolar) projednávají věci, jako je povolení pro nakládání s vodou a provozy nebezpečné pro životní prostředí, otázky týkající se ochrany veřejného zdraví, zachování přírodních zdrojů, sběr odpadů a nebezpečných látek, škody na životním prostředí a jejich odstraňování, stavební, demoliční a územní povolení podle stavebního zákona, pronájem areálů, opravné prostředky související se stavebním řízením, parcelace, věcná břemena pro základní služby a vyvlastnění. Existuje pět soudů pro věci pozemkové a životního prostředí, což jsou specializované soudy při okresních soudech ve městech Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolání proti rozsudkům a rozhodnutím těchto soudů lze podat k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí (Mark- och miljööverdomstolen), který je součástí odvolacího soudu Svea hovrätt. Opravné prostředky ve věcech projednávaných soudy pro věci pozemkové a životního prostředí, u kterých bylo podáno odvolání k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí, lze podat k Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen).

Námořní soudy (Sjörättsdomstolar) se zabývají věcmi podle námořního zákoníku (1994:1009). Existuje sedm námořních soudů, které jsou součástí okresních soudů ve městech Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg a v regionu Värmland.

Soudy pro migrační věci (Migrationsdomstolar) přezkoumávají rozhodnutí Migračního úřadu (Migrationsverket) ve věcech týkajících se cizinců a občanství. Soudy pro migrační věci jsou specializovanými soudy, které tvoří součást správních soudů ve městech Malmö, Göteborg, Stockholm a Luleå. Opravné prostředky proti rozsudkům a rozhodnutím soudů pro migrační věci lze podat k Odvolacímu soudu pro migrační věci (Migrationsöverdomstolen), který je součástí stockholmského správního odvolacího soudu (Kammarrätten).

Některé druhy sporů souvisejících s pronájmem a vlastnictvím projednávají regionální tribunály pro otázky pronájmu (hyres- och arrendenämnder). Jedná se o kvazisoudní orgány s podobnými pravomocemi, jako mají soudy.

Ostatní specializované soudy

Ve Švédsku neexistuje ústavní či jiný podobný soud.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.