Specialdomstole i de enkelte lande

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Som specialretter betegnes handelsretter (trgovački sud) og forvaltningsretter (upravni sud), der træffer afgørelse i første instans, og Kroatiens appeldomstol for mindre forseelser (visoki prekršajni sud), Kroatiens appeldomstol for handelssager (visoki trgovački sud) samt Kroatiens appelforvaltningsdomstol (visoki upravni sud), der træffer afgørelse i anden instans.

Kompetenceområder:

Handelsretter

Der er oprettet ni handelsretter (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) i Kroatien,

som:

 1. træffer afgørelse inden for rammerne af kontradiktoriske og ikke-kontradiktoriske sager samt i sager, der rejses af det offentlige, når det er fastsat i speciallovgivningen
 2. afgør tvister vedrørende registrering og ajourfører diverse handels- og selskabsregistre
 3. træffer afgørelse om anmodninger i forbindelse med stiftelse, drift og likvidation af handelsselskaber
 4. træffer afgørelse vedrørende konkursbegæringer og forsøg på rekonstruktion
 5. træffer afgørelser vedrørende registreringer i registret for skibe og lystbåde i de sager, der ifølge søfartsloven henhører under handelsretternes kompetence, vedrørende begrænsning af skibsejeres erstatningsansvar og klager over det endelige beregningsgrundlag i forbindelse med havarier, medmindre andet er fastsat i lovgivningen for så vidt angår bestemte typer af sager
 6. indleder procedurer med henblik på anerkendelse af udenlandske domstolsafgørelser samt voldgiftskendelser i forbindelse med handelstvister
 7. træffer foranstaltninger med henblik på bevissikring i sager, som ligger inden for deres kompetence
 8. udsteder påbud og forbud i de sager, der sædvanligvis henhører under deres kompetence
 9. yder international retlig bistand i forbindelse med bevisoptagelse i udlandet i handelssager
 10. varetager andre lovbestemte opgaver.

Kroatiens handelsretter

Forvaltningsretter

Der er fire forvaltningsretter i Kroatien: i Zagreb, Split, Rijeka og Osijek, som:

 1. træffer afgørelse i sager, der anlægges til prøvelse af individuelle afgørelser, der træffes af forvaltningsmyndigheder
 2. træffer afgørelse i sager, der anlægges til prøvelse af myndighedernes forvaltningsakter
 3. træffer afgørelse i sager, hvor en forvaltningsmyndighed har undladt at træffe en individuel afgørelse eller har udvist passivitet, idet den ikke har udstedt en forvaltningsakt inden for de lovbestemte frister.
 4. træffer afgørelse i sager vedrørende forvaltningsmyndighedernes indgåelse af kontrakter og deres opfyldelse heraf
 5. træffer afgørelse i andre sager som fastsat i lovgivningen.

Kroatiens forvaltningsretter

Appeldomstolen for mindre forseelser

 1. Den behandler ordinære appeller af byretternes afgørelser i sager om overtrædelser af lovgivningen og af afgørelser, som forvaltningsmyndighederne træffer i første instans i overtrædelsessager, såfremt det er fastsat i en specifik lov.
 2. Den løser kompetencekonflikter mellem byretter i overtrædelsessager.
 3. Den behandler ekstraordinære appeller af endelige afgørelser vedrørende lovovertrædelser, hvis det er fastsat i en specifik lov.
 4. Den behandler appelsager i relation til internationalt retligt samarbejde med EU-medlemsstaterne på det strafferetlige område.
 5. Den fører tilsyn med, at de dommere, der behandler overtrædelsessager, udfører deres hverv korrekt.
 6. Den udfører en række andre opgaver, der er fastsat i lovgivningen.

Republikken Kroatiens appeldomstol for mindre forseelser,
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tlf.: +385 1 480 75 10
fax: +385 1 461 12 91

e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Appeldomstolen for handelssager

 1. Den træffer afgørelse som appelinstans i sager, der anlægges til prøvelse af afgørelser, som handelsretterne har truffet i første instans.
 2. Den løser konflikter vedrørende den stedlige kompetence mellem handelsretterne og behandler spørgsmål om delegation af kompetence mellem handelsretterne.
 3. Den udfører en række andre opgaver, der er fastsat i lovgivningen.

Republikken Kroatiens appeldomstol for handelssager,
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

tlf.: +385 1 489 68 88
fax: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Appelforvaltningsdomstolen

 1. Den træffer afgørelse som appelinstans i sager, der anlægges til prøvelse af domme afsagt af forvaltningsretterne, og behandler andre appelsager.
 2. Den tager stilling til lovligheden af generelle retsakter.
 3. Den løser kompetencekonflikter mellem forvaltningsretterne
 4. Den træffer afgørelse i andre sager som fastsat i lovgivningen.

Republikken Kroatiens appelforvaltningsdomstol,
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

tlf.: +385 1 480 78 00
fax: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Sidste opdatering: 20/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.