På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Specialdomstole i de enkelte lande

England og Wales

Denne side indeholder oplysninger om nogle af de særlige domstole i England og Wales, herunder de såkaldte tribunals (nævn).

Indholdet er leveret af
England og Wales

Forvaltningsdomstole

Loven fra 2007 om nævn, retter og håndhævelse (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) etablerede en enkel, ensartet struktur for de fleste nævn, som opdeles i First-tier Tribunal (nævn af første instans) og Upper Tribunal (nævn af anden instans). First-tier Tribunal og Upper Tribunal er hver inddelt i særskilte kamre med tilsvarende kompetenceområder, som behandler sager inden for forskellige emneområder. Oplysninger om nævnene kan findes på domstolsstyrelsens websted: HM Courts & Tribunals Service.

First-tier Tribunal

First-tier Tribunal er et almindeligt nævn. Dets hovedfunktion er at behandle klager over myndighedernes afgørelser på områder, der henhører under denne retsinstans' kompetenceområde. I nogle sager har nævnet kompetence i hele Det Forenede Kongerige. First-tier Tribunal er i inddelt i seks kamre:

 • Social Entitlement Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende sociale ydelser)
 • Health, Education and Social Care Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende sundhed, uddannelse og socialforsorg)
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (behandler bl.a. klager over afgørelser vedrørende pensioner til medlemmer af de væbnede styrker)
 • Tax Chamber (behandler klager over afgørelser truffet af skattevæsenet)
 • General Regulatory Chamber (behandler klager inden for en række forskellige almenretlige områder)
 • Immigration and Asylum Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende indvandring, asyl og nationalitet)
 • Property Chamber (behandler klager vedrørende ejendomsretlige spørgsmål)

Upper Tribunal

Upper Tribunal behandler primært, men ikke udelukkende, appelsager vedrørende afgørelser truffet af First-tier Tribunal. Der er tale om en protokolførende domstol (Court of Record), som også har beføjelse til at behandle appelsager vedrørende legalitetsspørgsmål under visse omstændigheder.

Upper Tribunal består af:

 • Administrative Appeals Chamber (administrativt appelkontor)
 • Lands Chamber (behandler appelsager vedrørende afgørelser om fast ejendom)
 • Tax and Chancery Chamber (behandler appelsager vedrørende afgørelser om skattespørgsmål)
 • Immigration and Asylum Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende indvandring, asyl og nationalitet)

Et af nævnenes særlige kendetegn er deres ekspertise inden for appelsagernes emneområde. Nævnene er struktureret på en sådan måde, at dommerne er eksperter i lovgivningen inden for deres kompetenceområde, og at ikkejuridiske medlemmer enten er fagligt kvalificerede eller kvalificerede i kraft af erfaring på deres område. Panelerne i de enkelte typer appelsager varierer afhængigt af appelsagens genstand.

Employment and Employment Appeal Tribunals (beskæftigelsesankenævn)

Employment Tribunal og Employment Appeal Tribunal er adskilt fra den ensartede struktur for nævn, men støttes af domstolsstyrelsen. Nævnets rolle er at udføre de administrative opgaver, der er nødvendige for at behandle krav ved Employment Tribunals og efterfølgende appelsager ved Employment Appeal Tribunal.

I England og Wales omfatter Administrative Courts' arbejdsområde beføjelser på det forvaltningsretlige område i England og Wales, og den er tilsynsmyndighed for domstole og nævn i lavere instans.

Særlige domstole

Der findes en række særlige domstole i England og Wales:

 • Coroners' Courts behandler en ligsynsmand (undertiden med en jury) sager om voldelige, unaturlige eller mistænkelige dødsfald og pludselige dødsfald, hvor dødsårsagen er ukendt.
 • Court of Protection træffer afgørelser om umyndige voksnes (og i enkelte sager børns) ejendom, forhold, sundhedspleje og personlige velfærd. Domstolen har også beføjelse til at afgive udtalelse om, hvorvidt en person har retsevne til at træffe en bestemt beslutning. Den er protokolførende domstol (superior court of record), og dens afgørelser kan danne præcedens.
 • Court Martial behandles sager mod medlemmer af de væbnede styrker, der er underlagt militær ret.
 • Ecclesiastical Courts behandles sager vedrørende Church of England og kirkeret.
 • Commercial/Mercantile Courts behandler handelsretlige sager.
 • Technology and Construction Courts behandler sager vedrørende bygge- og anlægsarbejder eller IT-kontrakter.

Relevante links

HM Courts & Tribunals Service

Sidste opdatering: 28/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.