Specialdomstole i de enkelte lande

Finland

Dette afsnit indeholder oplysninger om de særlige domstole i Finland.

Indholdet er leveret af
Finland

Særlige domstole

Der findes særlige domstole i Finland, hvis funktioner er fastlagt i speciallove. De særlige domstole er etableret med henblik på behandling af sager, som ikke kan behandles ved de almindelige domstole eller forvaltningsdomstolene, fordi de kræver særlig sagkundskab. De særlige domstoles sammensætning afspejler sædvanligvis den relevante sagkundskab inden for det pågældende område. De særlige domstole omfatter:

  • arbejdsretten
  • retten for økonomiske sager
  • retten for social sikring og
  • Højesteret for rigsretssager

Arbejdsretten

Arbejdsretten (työtuomioistuin/arbetsdomstolen) behandler og træffer afgørelse i retssager på grundlag af lov om ansættelseskontrakter, lov om statsansatte tjenestemænd, lov om kommunale tjenestemænd og lov om tjenestemænd, der er ansat i den evangelisk-lutherske kirke. Den behandler også sager i forbindelse med tjenestemænds ansættelseskontrakter og ansattes kollektive overenskomster.

Retten for økonomiske sager

Retten for økonomiske sager fungerer som specialiseret domstol på områderne konkurrence og tilsyn, intellektuel ejendomsret og markedsret.

Retten for social sikring

Retten for social sikring fungerer som specialdomstol for spørgsmål vedrørende social sikring. Blandt de spørgsmål, der henhører under den sociale sikringsret, er bl.a. ret til alderspension, social pension og arbejdsløshedsunderstøttelse samt ret til erstatning for en arbejdsulykke, en erhvervssygdom, en skade, der følger af en strafbar handling, invaliditet eller en ulykke inden for militæret.

Højesteret for rigsretssager

Højesteret for rigsretssager er en særlig domstol, der behandler sager, hvor medlemmer af den finske regering, højesteretsdommere og dommere for den øverste forvaltningsdomstol og visse højtstående tjenestemænd tiltales for ulovlig embedsførelse. Højesteret for rigsretssager træder kun sammen, når det er nødvendigt.

Yderligere oplysninger

På det finske retssystems websted kan man få oplysninger om landets retsorden. Det er en portal, som giver oplysninger om domstole, anklagere, retshåndhævende myndigheder og retshjælp.

Den omfatter f.eks. den seneste retspraksis fra appeldomstolene og forvaltningsdomstolene og links til alle domstolenes websteder.

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.