Specialdomstole i de enkelte lande

Grækenland

Dette afsnit indeholder oplysninger om organiseringen af specialdomstolene i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Revisionsretten

Revisionsretten, der er oprettet i overensstemmelse med forfatningens artikel 98, er en højere retsinstans med både retslige og forvaltningsretlige beføjelser. Den bevarer sin retslige funktion, når den udøver sine forvaltningsretlige beføjelser. Revisionsrettens sammensætning er identisk med statsrådets sammensætning. Revisionsretten udøver sine beføjelser i plenarforsamlingen, i tre afdelinger og i faglige sektioner.

Dens vigtigste beføjelser er:

  • føre tilsyn med statens og de lokale myndigheders eller andre offentligretlige juridiske personers udgifter
  • føre tilsyn med kontrakter af betydelig økonomisk værdi, når kontrahenten er en offentlig myndighed eller en lignende enhed
  • føre tilsyn med de offentlige regnskabsføreres, de lokale myndigheders og andre offentligretlige juridiske personers regnskaber
  • afgive udtalelse om lovforslag om pensioner eller medregning af ansættelsesperioder, der giver ret til pension
  • aflægge beretning til parlamentet om statens regnskaber og balance
  • behandle sager om tildeling af pensioner
  • behandle sager med henblik på at fastslå civile eller militære ansattes erstatningsansvar for skader, som de måtte have påført staten forsætligt eller uagtsomt.

Revisionsrettens afgørelser er ikke underlagt statsrådets retslige kompetence.

Andre specialdomstole

Militærdomstolen, søretten og flyvevåbnets domstol

Der er tale om særlige straffedomstole. Alle forbrydelser begået af militært personel i hæren, flåden eller flyvevåbnet er (uden undtagelse) underlagt militærdomstolenes jurisdiktion.

Den særlige øverste domstol

Den særlige øverste domstol er en særlig domstol, der fungerer som forfatningsdomstol i den forstand, at de fleste tvister, der henhører under dens kompetence, er af forfatningsmæssig karakter. Den er nærmere bestemt nedsat i overensstemmelse med forfatningens artikel 100 og har særlig kompetence til at træffe afgørelse om gyldigheden af parlamentsvalg eller fratagelse af et medlems mandat eller til at behandle tvister mellem de tre øverste domstole i landet. Den særlige øverste domstols domme kan ikke appelleres.

Den består af præsidenterne for statsrådet, den øverste domstol og revisionsretten, fire rådsmedlemmer fra statsrådet og fire rådsmedlemmer fra kassationsdomstolen (udpeget ved lodtrækning for en periode på to år).

Domstolen ledes af den person, der har den højeste anciennitet, præsidenten for statsrådet eller præsidenten for den øverste domstol. Når domstolen træffer afgørelse om kompetencekonflikter eller forfatningsstridigheder eller om fortolkning af formelle lovbestemmelser, udpeges der to almindelige juraprofessorer fra et græsk fakultet.

Specialdomstolen for sager om retsstridige embedshandlinger

Denne domstol er nedsat ved forfatningens artikel 99 og lov nr. 693/1977 og træffer afgørelse i appelsager om retsstridige embedshandlinger mod dommere. Den består af præsidenten for statsrådet, der fungerer som retsformand, et rådsmedlem fra statsrådet, et rådsmedlem fra kassationsdomstolen, et rådsmedlem fra revisionsretten, to almindelige juraprofessorer fra græske fakulteter og to advokater (medlemmer af det øverste advokatråd — de udnævnes ved lodtrækning).

Specialdomstol for sager om ministeransvar

Denne domstol er nedsat ved forfatningens artikel 86.

Den træder sammen for hver enkelt sag og består af seks medlemmer af statsrådet og syv medlemmer af kassationsdomstolen, som vælges ved lodtrækning af parlamentets formand efter indledningen af retssagen. Retsmøderne er offentlige og foregår i parlamentet under ledelse af medlemmerne af de to ovennævnte øverste retsinstanser. Medlemmerne skal være blevet udnævnt eller forfremmet til deres embede inden anklageskriftet. De udvælges ved lodtrækning blandt de mest højtstående medlemmer af kassationsdomstolen. Hvis to medlemmer har samme rang, udpeges den ældste. Et medlem af den offentlige anklagemyndighed ved kassationsdomstolen eller dennes stedfortræder fungerer som offentlig anklager (udpeges ved lodtrækning).

Domstolen har kompetence i sager vedrørende strafbare handlinger, der er begået af medlemmer af regeringen eller ministre under udøvelsen af deres hverv, forudsat at parlamentet har forelagt sådanne sager for denne domstol.

Specialdomstolen, der behandler tvister vedrørende retsembedsmænds aflønning

Denne domstol er nedsat ved forfatningens artikel 88.

Den består af medlemmerne af den specialdomstol, der er omhandlet i forfatningens artikel 99, samt en professor og en advokat.

Den har kompetence til at behandle tvister vedrørende dommeres vederlag (uanset art) og deres alderspension, for så vidt som afgørelsen af sådanne tvister kan påvirke løn-, skatte- eller pensionsforhold for en bredere personkreds.

Juridiske databaser

Revisionsrettens websted indeholder resuméer af et repræsentativt antal afgørelser.

Relevante links:

Revisionsretten

Sidste opdatering: 29/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.