Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Grækenland

Dette afsnit indeholder oplysninger om specialdomstolenes organisation i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Statsrådet

Statsrådet (Συμβούλιο της Επικρατείας), der er oprettet i medfør af artikel 95 i den græske forfatning, udgør den øverste forvaltningsdomstol og udøver sine beføjelser i plenarforsamlinger (Ολομέλεια) eller afdelinger (τμήματα). Plenarforsamlingen består af Statsrådets præsident, mindst 10 rådsmedlemmer (σύμβουλοι), to associerede rådsmedlemmer (πάρεδροι) og en retsassessor (γραμματέας).

Der er seks afdelinger: Afdeling I, II, III, IV, V og VI.

De fire første afdelinger (I, II, III og IV) udøver rådets retslige beføjelser og udøver deres virksomhed i offentlige retsmøder. I møderne deltager afdelingsformanden (Statsrådets vicepræsident), to rådsmedlemmer, to associerede rådsmedlemmer og en retsassessor (fem medlemmer).

Hver afdeling kan også afholde retsmøder med deltagelse af to ekstra rådsmedlemmer, dvs. syv medlemmer i alt. Dette forekommer kun i sager, der af rådets præsident er henlagt til en afdeling med syv medlemmer, eller som er henvist af en afdeling med fem medlemmer.

Afdeling V er ansvarlig for at behandle dekreter og udøve disciplinære beføjelser. Den består af en formand (rådets vicepræsident), mindst ét rådsmedlem, ét associeret rådsmedlem (med den udslagsgivende stemme) og en retsassessor.

Afdeling VI er ansvarlig for domstolsprøvelse (annullation) af afgørelser truffet i medfør af den offentlige inddrivelseslov (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) samt skadeserstatning i forbindelse med forvaltningsretlige tvister. Dens sammensætning svarer til de første fire afdelingers.

Statsrådets vigtigste opgaver er fastlagt i forfatningens artikel 95, stk. 1, og udføres i overensstemmelse med lovgivningen.

Statsrådet har beføjelser:

 • til efter begæring at annullere bebyrdende forvaltningsakter som følge af magtfordrejning eller tilsidesættelse af de relevante retsforskrifter
 • til efter begæring at foretage en prøvelse af endelige domme afsagt af de almindelige forvaltningsdomstole som fastsat i lovgivningen
 • til at behandle særligt vigtige forvaltningsretlige tvister, som ifølge forfatningen er henlagt til rådet, eller som er blevet henvist til rådet i overensstemmelse med lovgivningen.
 • til at behandle alle bindende dekreter.

Myndighederne skal overholde afgørelser om annullation truffet af Statsrådet. Enhver kompetent myndighed som defineret i loven kan drages til ansvar for at undlade dette.

Revisionsretten

Revisionsretten (Ελεγκτικό Συνέδριο), der er oprettet i medfør af artikel 98 i den græske forfatning, er en højere retsinstans med både retslige opgaver og forvaltningsopgaver. Den bevarer sin retslige funktion, når den udøver sine forvaltningsretlige beføjelser. Revisionsrettens sammensætning svarer til Statsrådets. Revisionsretten udøver sine beføjelser i plenarforsamlingen (Ολομέλεια), tre afdelinger (τμήματα) og enheder (κλιμάκια).

Dens vigtigste beføjelser er at:

 • føre tilsyn med statens, de lokale myndigheders og andre offentligretlige juridiske personers udgifter
 • føre tilsyn med kontrakter af betydelig økonomisk værdi, der er indgået af staten eller en enhed med samme status
 • føre tilsyn med de offentlige regnskabsføreres, de lokale myndigheders og andre offentligretlige juridiske personers regnskaber
 • afgive udtalelse om lovforslag vedrørende pensioner eller medregning af ansættelsesperioder i forbindelse med optjening af pensionsrettigheder
 • udarbejde og indgive rapporter til parlamentet om statens indtægter og udgifter (απολογισμός) og balance (ισολογισμός)
 • behandle sager om tildeling af pensioner
 • behandle sager om civile eller militære medarbejderes erstatningsansvar for skader påført staten forsætligt eller uagtsomt.

Revisionsrettens afgørelser er ikke underlagt statsrådets retlige kompetence.

Andre særlige domstole

Militærretten (στρατοδικεία), flåderetten (ναυτοδικεία) og flyvevåbnets domstol (αεροδικεία)

Der tale om særlige straffedomstole. Alle lovovertrædelser, der begås af militært personel i hæren, flåden eller flyvevåbnet, er (uden undtagelse) underlagt militærdomstolenes kompetence.

Den særlige højesteret

Den særlige højesteret (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) er en særlig domstol, som svarer til en forfatningsdomstol i den forstand, at de fleste af tvisterne inden for dens kompetenceområde er af forfatningsretlig karakter. Retten, der er oprettet i medfør af artikel 100 i den græske forfatning, er ansvarlig for at træffe afgørelser om gyldigheden af parlamentsvalg, fjerne parlamentsmedlemmer fra embedet eller løse konflikter mellem de tre øverste græske domstole. Afgørelser truffet af den særlige højesteret er endelige og kan ikke appelleres.

Retten består af Statsrådets præsident, højesterets præsident (Άρειος Πάγος), revisionsrettens præsident, fire af Statsrådets rådsmedlemmer og fire af højesterets rådsmedlemmer (som udpeges ved lodtrækning hvert andet år).

Retspræsidenten er den ældste af Statsrådets præsident eller højesterets præsident. Når retten behandler sager om løsning af forfatningsretlige konflikter og tvister eller om fortolkningen af lovbestemmelser, tiltrædes den af to juraprofessorer fra græske universiteter.

Specialdomstolen for sager om retsstridige embedshandlinger

Specialdomstolen for sager om retsstridige embedshandlinger (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) er oprettet i medfør af forfatningens artikel 98 og lov nr. 693/1977 og behandler sager, hvor retsembedsmænd er anklaget for at have begået retsstridige embedshandlinger. Domstolen består af Statsrådets præsident, der fungerer som retsformand, et rådsmedlem fra Statsrådet, et rådsmedlem fra højesteret, et rådsmedlem fra revisionsretten, to juraprofessorer fra græske universiteter og to advokater (medlemmer af det øverste advokatnævn, udpeges ved lodtrækning).

Specialdomstol, der behandler sager om ministeransvar

Specialdomstolen, der behandler sager om ministeransvar (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών), er oprettet i medfør af forfatningens artikel 86.

Retten sættes ved hver sag og består af seks medlemmer af Statsrådet og syv medlemmer af højesteret, som findes af parlamentets formand ved lodtrækning, efter at der er anlagt sag. Retsmøder tager form som et offentligt møde i parlamentet og ledes af medlemmerne af de to øverste retsinstanser – som skal være udnævnt eller forfremmet til deres rang, inden der indgives en begæring om, at der rejses en sag. Domstolens formand er det højest rangerende medlem blandt højesterets medlemmer, eller, hvis mere end ét medlem har samme rang, den ældste af disse. Et medlem af den offentlige anklagemyndighed ved højesteret, eller dennes stedfortræder, fungerer som offentlig anklager (udpeges ved lodtrækning).

Denne specialdomstol er ansvarlig for at behandle strafbare handlinger begået af regeringens ministre og viceministre under udøvelsen af deres embede, under forudsætning af at sagerne er henvist af parlamentet.

Specialdomstol, der behandler tvister vedrørende retsembedsmænds aflønning

Specialdomstolen, der behandler tvister vedrørende retsembedsmænds aflønning (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών), er oprettet i medfør af forfatningens artikel 88.

Den består af medlemmer af specialdomstolen i overensstemmelse med forfatningens artikel 99 samt endnu en professor og endnu en advokat.

Domstolen er ansvarlig for behandling af tvister om retsembedsmænds aflønning (alle typer) og pensioner, hvis det er sandsynligt, at en løsning af de retlige spørgsmål vil påvirke løn, pension eller skattestatus for et større antal embedsmænd.

Juridiske databaser

 1. Statsrådets websted indeholder over 250 000 afgørelser.

Det er gratis at benytte databasen.

 1. Følgende websteder tilhører de største græske forvaltningsdomstole i første instans (διοικητικά πρωτοδικεία):

Følgende tjenester findes på webstedet for Athens forvaltningsdomstol i første instans:

 • søgefunktion vedrørende retspraksis
 • ny retspraksis.

Følgende tjenester er under opbygning:

 • udstedelse af certifikater
 • overvågning af sager
 • arkivering af retsakter.

Følgende tjenester findes på alle de andre domstoles websteder:

 • elektronisk ansøgning om certifikater
 • overvågning af sager.

De fleste af ovennævnte websteder indeholder også oplysninger om domstolenes kompetencer, historie, procedureregler, organisationsdiagrammer, dommere osv.

Der er generelt gratis adgang. Juridiske databaser kan dog kun anvendes af dommere og kræver særlig brugersoftware og id-koder.

 1. Følgende websteder tilhører de største græske appelforvaltningsdomstole (διοικητικά εφετεία):

Der findes følgende tjenester:

 • lister over berammede retsmøder
 • elektronisk ansøgning om certifikater
 • overvågning af sager.

Der er generelt gratis adgang. Juridiske databaser kan dog kun anvendes af dommere og kræver særlig brugersoftware og id-koder.

Relevante links

Statsrådet

Revisionsretten

Sidste opdatering: 25/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.