Specialdomstole i de enkelte lande

Italien

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Italien.

Indholdet er leveret af
Italien

Særlige domstole – Indledning

Det italienske retsvæsen administreres på vegne af det italienske folk, og ifølge forfatningen er dommere alene underlagt lovgivningen. I henhold til artikel 102 i den italienske forfatning udøves den dømmende magt af almindelige jurister, der indsættes i overensstemmelse med og er underlagt reglerne om retssystemets opbygning, hvilket betyder, at det ikke er muligt at indsætte særlige eller ekstraordinære dommere ud over dem, der udtrykkeligt er fastsat ved lov. Inden for rammerne af de ordinære retsinstanser kan der dog oprettes afdelinger med speciale inden for bestemte sagsområder, herunder med deltagelse af sagkyndige borgere, der ikke er tilknyttet domstolene. Forfatningen foreskriver dog selv situationer, hvor der kan oprettes retlige organer uden for retssystemet (de almindelige domstole).

Særlige domstole

I civilretlige sager (i bred forstand) omfatter italiensk ret "almindelige" domstole og "forvaltningsdomstole". Retsinstanserne på det forvaltningsretlige område har kompetence med hensyn til beskyttelse af legitime interesser over for den offentlige forvaltning og – på de områder, der specifikt er fastsat ved lov – også subjektive rettigheder. Forvaltningsdomstolene omfatter den regionale forvaltningsdomstol (Tribunale Amministrativo Regionale), der er domstol i første instans, og statsrådet (der er appeldomstol). De almindelige domstole behandler sager om "subjektive rettigheder". Forvaltningsdomstolene behandler sager om "legitime interesser". Lovdekret nr. 104 af 2010, loven om forfatningsretspleje, fastlægger kompetencegrundlag. Den franske, engelske og tyske version af loven om forvaltningsretspleje (codice di giustizia amministrativa) er gratis tilgængelige.

Der findes også en revisionsret: Revisionsretten behandler sager om offentlige regnskaber og også sager inden for andre områder, der er fastsat ved lov. Revisionsloven er fastlagt i lovdekret nr. 174 af 2016.

I Italien findes der også en skatteret, hvis procedureregler er fastsat i lovdekret nr. 546 af 1992. Skatteretlige sager afgøres af skattenævn i provinserne (sager i første instans) og skattenævn i regionerne (appeldomstole). Alle tvister vedrørende skatter og afgifter af enhver art, uanset deres formål, herunder regional-, provins- og kommuneskatter, bidrag til statens sundhedsvæsen, tillægsskatter og specialskatter, gebyrer samt renter o.l. behandles af skattemyndigheden.

Der kan indgives appeller til kassationsdomstolen (artikel 111 i forfatningen) om afgørelser truffet af særlige domstole i tilfælde af overtrædelse af loven.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.