Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Letland

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Letland.

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Letlands forfatningsdomstol

Ifølge Letlands forfatning har Letland en forfatningsdomstol (Satversmes tiesa), som er en uafhængig retsinstans, der inden for sit kompetenceområde behandler sager om, hvorvidt lovgivningen er forenelig med forfatningen, og også andre sager, som den er tillagt ved lov. Forfatningsdomstolen kan kende love og andre retsakter eller dele deraf ugyldige.

I medfør af artikel 16 i loven om forfatningsdomstolen (Satversmes tiesas likums) behandler forfatningsdomstolen sager vedrørende:

 1. lovenes forenelighed med forfatningen
 2. foreneligheden af internationale aftaler, som Letland har undertegnet eller indgået, med forfatningen (indtil sådanne aftaler er blevet vedtaget af Saeima (Letlands parlament))
 3. foreneligheden af love og forskrifter eller dele heraf med trinhøjere retsakter
 4. foreneligheden med lovgivningen af andre retsakter (undtagen forvaltningsakter), som vedtages af parlamentet, ministerkabinettet, præsidenten, parlamentets formand eller premierministeren
 5. foreneligheden med lovgivningen af bekendtgørelser, ved hvilke en minister, som handler efter bemyndigelse af ministerkabinettet, har suspenderet afgørelser truffet af et lokalråd
 6. lettisk national lovgivnings forenelighed med internationale aftaler, som Letland har indgået, og som ikke strider mod forfatningen.

Forfatningsdomstolen sættes med syv dommere, der er godkendt af et flertal af Parlamentets medlemmer (mindst 51 stemmer). Tre af dommerne beskikkes på forslag af mindst ti medlemmer af parlamentet, to på forslag af ministerkabinettet, og yderligere to på forslag af højesterets samlede dommerkollegium. De kandidater, som højesteret foreslår, skal vælges blandt Letlands dommere.

Forfatningsdomstolen kan ikke af egen drift indlede en retssag. Den behandler kun sager på begæring af personer som fastlagt i lovgivningen.

Følgende personer og organer har ret til at anmode om, at der indledes en sag om foreneligheden af en lov eller en international aftale, der er undertegnet eller indgået af Republikken Letland (herunder inden Saeimaens ratifikation), med forfatningen, foreneligheden af andre normative retsakter eller dele heraf med overordnede normative retsakter samt lettiske nationale reglers forenelighed med internationale aftaler indgået af Republikken Letland, som ikke er i strid med forfatningen:

 1. Letlands præsident
 2. Saeima
 3. mindst 20 medlemmer af Saeima
 4. ministerrådet
 5. den offentlige anklager
 6. statsrevisionen
 7. en lokal myndighed
 8. ombudsmanden, hvis den institution eller den embedsmand, der har udstedt den anfægtede retsakt, ikke har rettet op på de konstaterede mangler inden for den frist, der er fastsat af ombudsmanden
 9. en domstol, der behandler en civilretlig, strafferetlig eller forvaltningsmæssig sag
 10. en tinglysningsdommer (zemessāmau nodaļa), der registrerer en ejendom eller dertil knyttede rettigheder i tingbogen
 11. den pågældende i tilfælde af krænkelse af de grundlæggende rettigheder som fastsat i forfatningen
 12. retsrådet (Tieslietu padome) inden for dets i loven fastsatte mandat.

Følgende personer og organer har ret til at anmode om, at der indledes en sag om andre akters overensstemmelse med lovgivningen, bortset fra forvaltningsretlige retsakter vedtaget af Saeima, ministerrådet, præsidenten, formanden for Saeima og premierministeren:

 1. Letlands præsident
 2. Saeima
 3. mindst 20 medlemmer af Saeima
 4. ministerrådet
 5. retsrådet (Tieslietu padome) inden for dets i loven fastsatte mandat.

Retten til at anmode om, at der indledes en sag om foreneligheden af et dekret, hvorved en minister, der er bemyndiget af ministerrådet, ophæver en afgørelse truffet af en lokal myndighed, tillægges den pågældende lokale myndighed.

Forfatningsdomstolens samlede dommerkollegium behandler sager vedrørende foreneligheden af love og ministerkabinettets forskrifter med forfatningen, overensstemmelse mellem bestemmelser i lettisk lovgivning og internationale aftaler indgået af Republikken Letland, som ikke strider mod forfatningen, og foreneligheden med forfatningen af internationale aftaler undertegnet eller indgået af Republikken Letland (også disse aftalers ratificering af Saeima) og andre forskrifter eller dele heraf. Andre sager behandles af et kollegium bestående af tre dommere, medmindre forfatningsdomstolen bestemmer andet.

Forfatningsdomstolens afgørelser er endelige og får retskraft ved deres meddelelse. En dom afsagt af forfatningsdomstolen og den fortolkning, der heri gives af en omtvistet bestemmelse, er bindende for alle centrale og lokale offentlige organer (herunder domstole) og embedsmænd samt fysiske og juridiske personer.

En lovbestemmelse, som forfatningsdomstolen har erklæret uforenelig med anden trinhøjere lovgivning, betragtes som ugyldig fra dagen for offentliggørelsen af forfatningsdomstolens dom, medmindre forfatningsdomstolen bestemmer andet. Hvis forfatningsdomstolen har erklæret en international aftale, som Letland har undertegnet eller indgået, uforenelig med forfatningen, skal ministerkabinettet straks tage skridt til at ændre, opsige eller suspendere aftalen eller udtræde af den.

Retsdatabaser

Databasens navn og URL-adresse

Sager anlagt ved forfatningsdomstolen (søgefunktion)

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Databasens indhold i korte træk

Databasen indeholder domme fra Letlands forfatningsdomstol.

Yderligere oplysninger

Søgeinterfacet og dommene i databasen findes på lettisk og engelsk.

Links

Letlands forfatningsdomstol

Sidste opdatering: 20/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.