Specialdomstole i de enkelte lande

Malta

Dette afsnit indeholder oplysninger om specialretter i Malta.

Indholdet er leveret af
Malta

Specialretter

Forfatningsdomstolen

Anden instans

Appel

Forfatningsdomstolen behandler appelsager vedrørende angivelige krænkelser af menneskerettighederne, vedrørende fortolkning af forfatningen og vedrørende loves gyldighed. Den har også kompetence til at afgøre spørgsmål vedrørende medlemmer af repræsentanternes hus og især sager, der indbringes for den vedrørende gyldigheden af valg af medlemmer af repræsentanternes hus.

Beklædes af "Prim’Imħallef" (retspræsidenten) og to andre dommere.

1. afdeling af civilretten

Første instans

1. afdeling af civilretten behandler også sager om angivelige krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som er forankret i forfatningen og i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Beklædes af en dommer

Arbejdsretten

Første instans

Denne ret behandler sager vedrørende uretmæssige afskedigelser og diskriminerende eller anden retsstridig behandling på arbejdspladsen.

Ledes af en person, der optræder som rettens formand

Huslejenævnet

Første instans

Huslejenævnet behandler sager vedrørende ændringer af betingelserne i lejekontrakter, herunder huslejestigninger og opsigelse af kontrakten. Sådanne sager skal vedrøre lejekontrakter, der er indgået før den 1. juni 1995.

Beklædes af en magistrat

Ekspropriationsnævnet

Første instans

Ekspropriationsnævnet behandler sager vedrørende kvalifikation af eksproprierede arealer, det almene formål med ekspropriationen og størrelsen af erstatningen til ejeren.

Beklædes af en dommer

Nævnet for forpagtning af landbrugsjord

Første instans

Nævnet behandler sager vedrørende forpagtning af landbrugsjord og anmodninger fra ejerne om opsigelse af sådanne forpagtningsaftaler.

Beklædes af en dommer

Forvaltningsretten

Første instans

Denne ret har kompetence til at prøve forvaltningsakter.

Beklædes af en dommer eller en magistrat

Skifteretten

Første instans

Denne ret behandler dødsboer og afgør tvister mellem arvingerne i et sådant bo.

Beklædes af en opmand

Retten for konkurrence- og forbrugersager

Appel

Denne ret behandler appeller af afgørelser, kendelser eller foranstaltninger, der er truffet af generaldirektoratet for konkurrence og generaldirektoratet for forbrugere. Rettens afgørelser er endelige, dog kan der undtagelsesvist iværksættes en appel for så vidt angår retlige spørgsmål.

Beklædes af en dommer og to sagkyndige medlemmer

Domstolen til prøvelse af notarialakter

Første instans

Der er tale om en specialdomstol, der fører tilsyn med alle notarer, notarialarkiver og det offentlige register. Den har beføjelse til at inspicere notarialarkiverne, det offentlige register og notarialkontorer samt til at pålægge disciplinære sanktioner. Den kan ligeledes udstede påbud om berigtigelse af fejlagtige oplysninger i det offentlige register.

Beklædes af medlemmer, der benævnes "visitatorer".

Forvaltningsdomstole

Domstolsprøvelse er en proces, hvorved en afgørelse, der er truffet af et ministerium, en myndighed eller et agentur, kan prøves og eventuelt annulleres af domstolene, hvis den viser sig at være ulovlig.

Muligheden for domstolsprøvelse er tilgængelig for alle, der er individuelt berørt af en regeringsbeslutning eller -foranstaltning. Det er artikel 469A i kapitel 12 i Maltas love, der giver domstolene disse beføjelser. Uanset denne bestemmelse kan domstolsprøvelse imidlertid betragtes som en af domstolenes iboende beføjelser i kraft af doktrinen om magtens tredeling, som demokratiske lande normalt anvender.

De almindelige domstole — nemlig 1. Afdeling af civilretten — har kompetence i disse sager. Der er adgang til at indbringe deres afgørelser for appeldomstolen.

Den nye retsplejelov, der trådte i kraft den 1. januar 2009, gav mulighed for oprettelsen af en forvaltningsret. Denne uafhængige og upartiske domstol prøver de forvaltningsakter, som indbringes for den af personer, der berøres negativt af dem. Den afgør ligeledes de tvister, der indbringes for den. Den beklædes af en nuværende eller tidligere dommer eller magistrat i Malta. Rettens afgørelser kan indbringes for appeldomstolen.

Andre specialretter

De lokale retter

De lokale retter er en integreret del af retssystemet i Malta. De kan betragtes som domstolenes forlængede arm, idet de behandler forseelser, der ikke er særligt alvorlige, men som kan være til stor gene for befolkningen. De lokale retter beklædes af en "retskommissær" (Commissioner for Justice), som udnævnes og afsættes på samme måde som ethvert andet medlem af dommerstanden.  Dette sikrer, at alle borgere får mulighed for at fremsætte individuelle klager, samtidig med at de grundlæggende principper for en retfærdig rettergang respekteres. Der er ni lokale retter, som har adskillige lokale råd under sig.

Retsdatabaser

Der henvises til afsnittet "Retssystemet i medlemsstaterne – Malta", som indeholder detaljerede oplysninger om og links til de relevante databaser.

Relevante links

Ministeriet for retlige anliggender, kultur og lokalforvaltning

Domstolstjenester

Domstolstjenester – Retsafgørelser on-line

Domstolstjenester – Retslige procedurer

Domstolstjenester – Brug af retssale

Domstolstjenester – Statistik

Domstolstjenester – Tvangsauktioner

Domstolstjenester – Formularer (på maltesisk)

Juridiske tjenester (Maltas lovgivning)

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.