Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Nederlandene

Dette afsnit indeholder oplysninger om specialretter i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Forvaltningsdomstole

Forvaltningsdomstolene i Nederlandene er:

  • distriktsdomstolen (Rechtbank): første instans for alle forvaltningsretlige sager
  • appeldomstolen (Gerechtshof): appeldomstol for alle skattesager
  • højesteret (Hoge Raad): højesteret for alle skattesager
  • appeldomstolen for sager om social sikring og offentlig forvaltning (Centrale Raad van Beroep), der træffer endelig afgørelse i sager vedrørende social sikring
  • Appeldomstolen for forvaltningssager vedrørende økonomiske spørgsmål (College van Beroep voor het bedrijfsleven): appeldomstol (og sidste instans) i forvaltningsretlige og socio-økonomiske sager
  • Statsrådets forvaltningsretlige afdeling (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): appeldomstol (og sidste instans) for alle forvaltningsretlige sager, der ikke er afgjort af andre appeldomstole

Retlige databaser

Oplysninger kan findes på webstedet om retssystemet i Nederlandene.

Relevante links

Oplysninger om specialretter (på engelsk)

Sidste opdatering: 27/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.