Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Specialdomstole i de enkelte lande

Polen

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Polen.

Indholdet er leveret af
Polen

Særlige domstole

Der findes adskillige særlige domstole i Polen.

Højesteret (Sąd Najwyższy)

Højesteret er den øverste domstolsmyndighed. Den fører retligt tilsyn med afgørelserne fra alle andre domstole og sikrer, at love og retspraksis fortolkes ensartet.

Højesteret hører ikke ind under de almindelige domstole. Den behandler kassationssager og andre ankesager i forbindelse med domstolsafgørelser. Den træffer også beslutninger, der har til formål at klargøre lovbestemmelser, som rejser tvivl, eller som anvendes forskelligt i de domme, der afsiges. Endvidere træffer højesteret afgørelse i retlige spørgsmål i forbindelse med specifikke sager.

Den polske højesteret (Sąd Najwyższy) offentliggør sine afgørelser sammen med deres begrundelse på sit websted , Polish Supreme Court, der også foreligger på engelsk.

Forfatningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny)

I det polske retssystem betragtes forfatningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny) ikke som en almindelig domstol.

Forfatningsdomstolen træffer afgørelse i sager, der vedrører:

  • den nationale lovgivnings og internationale aftalers overensstemmelse med den polske forfatning
  • den nationale lovgivnings overensstemmelse med internationale aftaler, som skal ratificeres, før de kan vedtages af parlamentet
  • overensstemmelse med forfatningen, for så vidt angår retsforskrifter, der er udstedt af centrale statslige myndigheder, ratificerede internationale aftaler og love
  • overensstemmelse med forfatningen for så vidt angår politiske partiers målsætninger og aktiviteter
  • overtrædelser af forfatningen.

Alle afgørelser fra forfatningsdomstolen offentliggøres sammen med deres begrundelse på webstedet for Polens forfatningsdomstol, Constitutional Court for Poland, der også foreligger på engelsk.

Statsdomstolen (Trybunał Stanu)

Statsdomstolen (Trybunał Stanu) behandler sager, hvor nuværende (eller tidligere) højtstående personer i statsforvaltningen er anklaget for overtrædelse af forfatningen eller andre love.

Du kan finde flere oplysninger på webstedet for statsdomstolen i Polen.

Forvaltningsdomstole

Forvaltningsdomstolene omfatter den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sąd Administracyjny) og de regionale forvaltningsdomstole – én domstol for hvert voivodskab eller hver region (wojewódzkie sądy administracyjne).

Den øverste forvaltningsdomstol:

  • afgør, hvorvidt beslutninger og generelle retsregler fra henholdsvis lokale og statslige forvaltningsorganer (terenowe organy administracji publicznej) er i overensstemmelse med lovgivningen
  • afsiger kendelse i klager over forvaltningsmæssige afgørelser, over afgørelser, der er truffet i forbindelse med forvaltningssager som svar på klager (eller afslutter sådanne sager), og over afgørelser, der kan ankes på grundlag af sagens beskaffenhed
  • behandler visse beslutninger fra kommunale myndigheder eller foreninger under disse myndigheder
  • afgiver svar på juridiske spørgsmål, som appelinstanser i lokalforvaltningen har anmodet domstolen om at undersøge.

Den øverste forvaltningsdomstol har offentliggjort alle sine afgørelser sammen med deres begrundelse siden 1. oktober 2007, og der tilføjes stadig afgørelser til databasen, som ligger forud for denne dato. Domstolens websted foreligger kun på polsk.

Den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sąd Administracyjny) offentliggør sine afgørelser sammen med deres begrundelse på sit websted.

Sidste opdatering: 10/12/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.