Specialdomstole i de enkelte lande

Rumænien

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Rumænien.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Særlige domstole

Retten i sager om mindreårige og vedrørende familieretlige spørgsmål i Brașov

Retten i sager om mindreårige og vedrørende familieretlige spørgsmål i Brașov (Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) behandler sager om lovovertrædelser begået af eller mod mindreårige. Før denne domstol blev oprettet, blev disse sager behandlet af retten i Brașov (Tribunalul Brașov).

Særlige domstole

Der findes tre særlige domstole (de tidligere handelsretter):

 • den særlige domstol i Cluj (Tribunalul Specializat Cluj)
 • den særlige domstol i Mureș (Tribunalul Specializat Mureș)
 • den særlige domstol i Argeș (Tribunalul Specializat Argeș).

Disse domstole behandler sager vedrørende erhvervsdrivende. En erhvervsdrivende er enhver, der driver en virksomhed.

Militærdomstole

Militærretternes kompetence er fastlagt i strafferetsplejeloven (Codul de proceduă penală). Militærretterne har status af militær enhed.

Militærretternes hierarki er som følger:

 • fire militærretter (Bukarest, Cluj-Napoca, Iași og Timișoara)
 • militærretten i Bukarest (Tribunalul Militar Teritorial București)
 • den militære appelret i Bukarest (Curtea Militară de Apel București).

Militærretterne har militære dommere, sekretærer, arkivarer og andre medarbejdere.

Militærretter

Der er militæretter i følgende fire byer i Rumænien:

 • Bukarest
 • Cluj-Napoca
 • Iași
 • Timișoara.

Militærretten er domstol i første instans og behandler lovovertrædelser begået af militærpersonel op til rang af oberst, samt andre særlige tilfælde, der er fastsat ved lov.

Den militære appelret i Bukarest (Curtea Militară de Apel București)

Den militære appelret (Curtea militară de apel) pådømmer følgende sager:

 • som ret i første instans lovovertrædelser, der truer statens sikkerhed: forræderi, forræderi ved at viderebringe statsoplysninger af fortrolig karakter, forræderi i form af efterretningsvirksomhed for fjendtlige stater, handlinger, der strider mod den forfatningsmæssige orden, fjendtlige handlinger mod staten, spionage, angreb, der truer den nationale sikkerhed, angreb mod offentlige myndigheder, uretmæssig tilegnelse af midler, videregivelse af urigtige oplysninger, krigspropaganda, angreb på grundlæggende statsinteresser, videregivelse af hemmeligheder til skade for den nationale sikkerhed, forbrydelser mod personer omfattet af international beskyttelse, manglende videregivelse af oplysninger om strafbare handlinger begået mod staten af militærpersoner, lovovertrædelser begået af militærpersoner rettet mod Rumæniens nationale sikkerhed som anført i særlove, lovovertrædelser begået af dommere ved militærdomstole og anklagere ved disse domstoles militæranklagemyndighed, lovovertrædelser begået af generaler, marskaller og admiraler samt anmodninger om henvisning til anden domstol i de af loven omfattede tilfælde
 • som appelret: appeller af militærretternes afgørelser afsagt i første instans
 • konflikter om jurisdiktion mellem militærretter inden for sin jurisdiktion samt appeller om afgørelser truffet af dem i tilfælde, der er fastsat ved lov.

Forvaltningsdomstole

Der er ingen forvaltningsdomstole i Rumænien. Retternes særlige forvaltningsafdeling har beføjelse til at behandle forvaltningssager.

Andre særlige domstole

Forfatningsdomstolen

Forfatningsdomstolen (Curtea Constituţională) sættes med ni dommere, der udnævnes for ni år; dette mandat kan ikke forlænges eller fornys. Tre dommere udnævnes af deputeretkammeret, tre af senatet og tre af Rumæniens præsident. Rettens præsident vælges af dommerne ved forfatningsdomstolen for en periode på tre år. Det sker ved hemmelig afstemning. Forfatningsdomstolen udskifter en tredjedel af sine dommere hvert tredje år.

I henhold til artikel 146 i den rumænske forfatning har forfatningsdomstolen følgende beføjelser:

 • Den træffer afgørelse om, hvorvidt en lov er forenelig med forfatningen, før den bekendtgøres, på foranledning af Rumæniens præsident, formanden for et af parlamentets to kamre, regeringen, kassationsdomstolen, den rumænske ombudsmand (Avocatul Poporului), mindst 50 medlemmer eller mindst 25 senatorer samt af egen drift om forslag til revision af forfatningen.
 • Den træffer afgørelse om, hvorvidt traktater eller andre internationale aftaler er forenelige med forfatningen, på foranledning af formanden for et af parlamentets to kamre, mindst 50 medlemmer eller mindst 25 senatorer.
 • Den træffer afgørelse om, hvorvidt parlamentets bestemmelser er forenelige med forfatningen, på foranledning af formanden for et af parlamentets to kamre, mindst 50 medlemmer eller mindst 25 senatorer.
 • Den træffer afgørelse om undtagelser med hensyn til forfatningsstridighed af love og bekendtgørelser, der er indbragt for domstolene eller handelsvoldgiftsinstanser. Sådanne indsigelser kan også fremsættes direkte af ombudsmanden.
 • Den træffer afgørelse om forfatningsmæssige tvister mellem offentlige myndigheder på foranledning af Rumæniens præsident, formanden for et af parlamentets to kamre, premierministeren eller formanden for det øverste retsråd.
 • Den sikrer, at proceduren for valg af Rumæniens præsident overholdes, og bekræfter resultaterne af valget.
 • Den afgiver en rådgivende udtalelse i tilfælde af forslag om suspension af Rumæniens præsident.
 • Den fastslår, om der foreligger omstændigheder, som berettiger en midlertidig udøvelse af Rumæniens præsidents funktioner, og meddeler Parlamentet og regeringen baggrunden herfor.
 • Den sikrer overholdelse af proceduren for tilrettelæggelse og afvikling af folkeafstemninger og bekræfter valgresultatet.
 • Den kontrollerer, at betingelserne for borgernes ret til at fremsætte et lovgivningsmæssigt initiativ er opfyldt.
 • Den træffer afgørelse om indsigelser vedrørende et politisk partis forenelighed med forfatningen.
 • Den har desuden andre beføjelser som fastlagt i den organiske lov om forfatningsdomstolen (lov nr. 47/1992, offentliggjort på ny).

Juridiske databaser

Følgende juridiske databaser er tilgængelige online:

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang til databasen.

Links

Domstolenes kompetence – Rumænien

Sidste opdatering: 25/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.