På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Specialdomstole i de enkelte lande

Skotland

Denne side beskriver nogle af Skotlands særlige domstole.

Indholdet er leveret af
Skotland

Forvaltningsdomstole

Loven fra 2007 om nævn, retter og håndhævelse (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) etablerede en enkel, ensartet struktur for de fleste af de nævn, der behandler Det Forenede Kongeriges forvaltnings afgørelser. Disse nævn inddeles i First-tier Tribunal (nævn af første instans) og Upper Tribunal (nævn af anden instans). First-tier Tribunal og Upper Tribunal er hver inddelt i særskilte kamre med tilsvarende kompetenceområder, som behandler sager inden for forskellige emneområder. Oplysninger om disse retsinstanser kan findes på domstolsstyrelsens websted: HM Courts & Tribunals Service.

The Tribunals (Scotland) Act 2014 etablerer en enkelt First-tier og Upper Tribunal for Skotland. De første nævn blev overført til den nye struktur den 1. december 2016.

Artikel 39 i Scotland Act 2016 giver mulighed for at overlade forvaltningen og driften af en række specifikke nævn til Skotland.

UK First-tier Tribunal

Det Forenede Kongeriges First-tier Tribunal er et almindeligt nævn, hvis hovedopgave er at efterprøve forvaltningens afgørelser på områder, der henhører under denne retsinstans' saglige kompetence. I nogle sager har nævnet stedlig kompetence i hele Det Forenede Kongerige, herunder Skotland. Dette nævn, der træffer afgørelse i første instans, er inddelt i syv kamre:

 • Social Entitlement Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende sociale ydelser)
 • Health, Education and Social Care Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende sundhed, uddannelse og socialforsorg)
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (behandler bl.a. klager over afgørelser vedrørende pensioner til medlemmer af de væbnede styrker)
 • Tax Chamber (behandler klager over afgørelser truffet af skattevæsenet)
 • General Regulatory Chamber (behandler klager inden for en række forskellige almenretlige områder)
 • Immigration and Asylum Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende indvandring, asyl og nationalitet)
 • Property Chamber (behandler klager vedrørende ejendomsretlige spørgsmål)

UK Upper Tribunal

Det Forenede Kongeriges Upper Tribunal behandler primært, men ikke udelukkende, appelsager vedrørende afgørelser truffet af Det Forenede Kongeriges First-tier Tribunal. Der er tale om en protokolførende domstol (Court of Record), som også har beføjelse til at behandle appelsager vedrørende legalitetsspørgsmål under visse omstændigheder.

Det Forenede Kongeriges Upper Tribunal består af:

 • Administrative Appeals Chamber (administrativt appelkontor)
 • Lands Chamber (behandler appelsager vedrørende afgørelser om fast ejendom)
 • Tax and Chancery Chamber (behandler appelsager vedrørende afgørelser om skattespørgsmål)
 • Immigration and Asylum Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende indvandring, asyl og nationalitet)

Et af nævnenes særlige kendetegn er deres ekspertise inden for appelsagernes emneområde. Det Forenede Kongeriges First-tier Tribunal er struktureret på en sådan måde, at dommerne er eksperter i lovgivningen inden for deres kompetenceområde, og at ikkejuridiske medlemmer enten er fagligt kvalificerede eller kvalificerede i kraft af erfaring på deres område. Panelerne i de enkelte typer appelsager varierer afhængigt af appelsagens genstand.

Employment and Employment Appeal Tribunals (beskæftigelsesankenævn)

Employment Tribunal og Employment Appeal Tribunal er adskilt fra den ensartede struktur for nævn, men støttes af domstolsstyrelsen. Disse retsinstansers rolle er at udføre de administrative opgaver, der er nødvendige for at behandle krav ved Employment Tribunals og efterfølgende appelsager ved Employment Appeal Tribunal. Der er etableret en særskilt Employment Appeal Tribunal for Skotland.

Skotske nævn

Der er en række nævn i Skotland. De fleste nævn ledes af en særskilt præsident eller formand for hvert kompetenceområde, som hver har forskellige håndhævelsesbeføjelser. Deres kompetenceområder spænder fra indsigelser mod parkeringsbøder til tvangsbehandling og fiksering af patienter med alvorlige psykiske lidelser.

Afgørelser truffet af de skotske nævn kan indbringes for de civile domstole (civil courts) i Skotland og kan behandles af Sheriff Court og Court of Session.

Reform af de skotske nævn

Tribunals (Scotland) Act 2014 etablerede en strømlinet todelt struktur for Skotlands nævn. Skotlands øverste dommer, Lord President, står i spidsen for den nye struktur svarende til modellen i Det Forenede Kongerige som beskrevet ovenfor. Lord President har uddelegeret en række opgaver til Lady Smith, som er blevet udpeget til formand for de skotske nævn.  Upper Tribunal overtager behandlingen af de fleste appelsager vedrørende afgørelser truffet af First-tier Tribunal, og disse vil derfor ikke længere henhøre under domstolenes (courts) kompetence. Forvaltningen af First-tier og Upper Tribunal varetages af Scottish Courts and Tribunals Service. Nævnene overgår til skotske nævn i flere faser, hvoraf den første blev indledt i december 2016.

Rettergangsmåden

Rettergangsmåden i Det Forenede Kongeriges og Skotlands nævn vil generelt være mindre formel end i de øvrige domstole. Retsmedlemmerne kan omfatte ikkejuridiske specialister eller sagkyndige, såsom læger og lægmænd, men formanden vil næsten altid have en juridisk uddannelse.

Forvaltningsretlige sager (judicial review) i Skotland behandles af Court of Session. Flere oplysninger om Skotlands nævn kan findes på webstedet om skotske domstole og nævn.

Særlige domstole

Skotland kan civile sager eller straffesager, hvorunder der opstår forfatningsretlige spørgsmål, der har forbindelse med decentraliseringsaftalerne i Det Forenede Kongerige (f.eks. menneskerettighedsspørgsmål), henvises til Supreme Court of the United Kingdom.

Sheriff Personal Injury Court

Denne domstol blev etableret den 22. september 2015 med henblik på at fungere som et nationalt ekspertisecenter for sager vedrørende personskade. Personskadesager kan indbringes for retten, hvis erstatningskravet overstiger 5 000 GBP. Parterne kan også vælge at indbringe søgsmål med krav om erstatning for personskade af enhver værdi til den lokale Sheriff Court. Arbejdsskader er underlagt særlige bestemmelser: Erstatningskrav på over 1 000 GBP kan indbringes direkte for Sheriff Personal Injury Court, mens arbejdsskadesager vedrørende beløb på under 1 000 GBP kan indbringes for retten, hvis den lokale Sheriff Court anser dem for tilstrækkeligt vigtige eller komplicerede. Siden den 22. september 2015 må Court of Session ikke længere behandle personskadesager vedrørende erstatningskrav på under 100 000 GBP.

Blandt andre domstole, der kan nævnes, er:

Relevante links

HM Courts & Tribunals Service

Court of the Lord Lyon

Scottish Land Court

Sidste opdatering: 28/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.