Specialdomstole i de enkelte lande

Slovakiet

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Forvaltningsdomstole

Forvaltningssager behandles primært af de regionale domstole og Den Slovakiske Republiks øverste domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Slovakiet har ingen særlige forvaltningsdomstole, men derimod særlige kamre med dommere inden for forvaltningsområdet.

Særlige domstole

Forfatningsdomstolen

Den Slovakiske Republiks forfatningsdomstol (Ústavný súd Slovenskej republiky) er en uafhængig retsinstans, der har til opgave at træffe afgørelse om retsreglernes forenelighed med forfatningen.

Forfatningsdomstolen har hjemsted i Košice (Hlavná 110, Košice 042 65) og har en afdeling i Bratislava (Župné námesíe 12).

Kompetence

Ifølge Den Slovakiske Republiks forfatning træffer forfatningsdomstolen afgørelse om, hvorvidt:

 • love er i overensstemmelse med forfatningen, forfatningslove og internationale traktater, som Den Slovakiske Republiks nationalråd (Národná rada Slovenskej republiky) har vedtaget, og som er ratificeret og bekendtgjort efter lovgivningens bestemmelser
 • statslige bekendtgørelser, alment gældende retsregler fra ministerier og andre instanser i centralforvaltningen er i overensstemmelse med forfatningen, forfatningslove og internationale traktater godkendt af Den Slovakiske Republiks nationalråd, og som er ratificeret og bekendtgjort efter lovgivningens bestemmelser
 • alment gældende bekendtgørelser er i overensstemmelse med forfatningen (artikel 68), forfatningslove og internationale traktater godkendt af Den Slovakiske Republiks nationalråd, og som er ratificeret og bekendtgjort efter lovgivningens bestemmelser, medmindre en anden domstol har kompetence til at pådømme disse bekendtgørelser
 • alment gældende retsregler fra lokale forvaltningsorganer i centralforvaltningen og alment gældende bekendtgørelser fra de selvstyrende territoriale enheders forvaltning (i henhold til forfatningens artikel 71, stk. 2) er i overensstemmelse med forfatningen, forfatningslove og internationale traktater, der er bekendtgjort efter lovgivningens bestemmelser, med love, statslige bekendtgørelser og alment gældende retsregler fra ministerier og andre organer i centralforvaltningen, medmindre en anden domstol pådømmer disse gældende retsregler og bekendtgørelser

Forfatningsdomstolen skal endvidere:

 • fastslå, om internationale traktater, som skal godkendes af Den Slovakiske Republiks nationalråd er overensstemmelse med forfatningen eller den relevante forfatningslov
 • afgøre, om et spørgsmål, som skal afgøres ved en folkeafstemning, der er udskrevet som reaktion på et krav fra borgerne eller en beslutning vedtaget af Den Slovakiske Republiks nationalråd (i henhold til forfatningens artikel 95, stk. 1), er i overensstemmelse med forfatningen og/eller en forfatningslov
 • træffe afgørelse i kompetencetvister mellem instanser i centralforvaltningen, medmindre loven kræver, at en anden statslig myndighed skal afgøre disse tvister
 • træffe afgørelse om klager fra fysiske eller juridiske personer med en påstand om, at deres grundlæggende menneskerettigheder eller friheder som fastlagt i forfatningen eller en international traktat, der er ratificeret af Den Slovakiske Republik og bekendtgjort efter lovgivningens bestemmelser, er krænket, medmindre en anden domstol træffer afgørelse om beskyttelsen af disse rettigheder og friheder
 • behandle klager fra selvstyrende territoriale enheders forvaltningsinstanser over en beslutning, der anses for at være forfatningsstridig eller ulovlig, eller enhver anden indblanding i forhold, der henhører under den selvstyrende territoriale forvaltning, medmindre en anden domstol træffer afgørelse om beskyttelsen af dette selvstyre
 • fortolke forfatningen eller den relevante forfatningslov i tilfælde af tvister
 • behandle klager over en afgørelse, der bekræfter eller forkaster et mandat for et medlem af det nationale råd
 • afgøre, hvorvidt valg af den slovakiske præsident, medlemmerne af Den Slovakiske Republiks nationalråd, medlemmer af de selvstyrende territoriale enheders forvaltning og medlemmer af Europa-Parlamentet er foregået i overensstemmelse med forfatningen
 • behandle klager over resultatet af en folkeafstemning eller et borgerinitiativ om afsættelse af den slovakiske præsident
 • afgøre, hvorvidt en beslutning om at opløse et politisk parti eller en politisk bevægelse eller suspendere deres politiske aktiviteter er i overensstemmelse med forfatningsloven og andre love
 • træffe afgørelse om en sag, som Den Slovakiske Republiks nationalråd har anlagt mod den slovakiske præsident for forsætlig krænkelse af forfatningen eller højforræderi
 • afgøre, om en beslutning om indførelse af undtagelsestilstand eller nødretstilstand og andre beslutninger i forbindelse med en sådan beslutning er truffet ifølge forfatningen og/eller en forfatningslov.

Domstolens sammensætning

Forfatningsdomstolen er sammensat af 13 dommere.

Dommerne ved forfatningsdomstolen udnævnes af Den Slovakiske Republiks præsident for en periode på 12 år efter indstilling fra det slovakiske nationalråd. Nationalrådet skal udpege dobbelt så mange kandidater, som det antal medlemmer præsidenten skal udnævne.

Andre relevante oplysninger

Forfatningsdomstolens afgørelser træffes i kamre sammensat af tre medlemmer eller i plenum.

Forfatningsdomstolens afgørelser er endelige, dvs. at de ikke kan appelleres.

Forfatningsdomstolen kan anlægge en sag på begæring af:

 • mindst en femtedel af samtlige medlemmer af Den Slovakiske Republiks nationalråd
 • den slovakiske præsident
 • den slovakiske regering
 • en domstol
 • den offentlige anklager
 • enhver, der skal høres i henhold til forfatningens artikel 127 (klager fra fysiske eller juridiske personer) og artikel 127a (klager fra de selvstyrende territoriale enheders forvaltning)
 • Den Slovakiske Republiks øverste revisionskontor (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) i sager, der er omhandlet i forfatningens artikel 126, stk. 2 (med henblik på at kontrollere, om Den Slovakiske Republiks øverste revisionskontor kan foretage datakontrol)
 • præsidenten for Den Slovakiske Republiks domstolsråd (Súdna rada Slovenskej republiky), for så vidt angår spørgsmål om hvorvidt lovgivningen i henhold til artikel 125, stk. 1, i retsplejeloven stemmer overens med forfatningen
 • ombudsmanden, for så vidt angår retlige normers overensstemmelse med forfatningen i forhold til forfatningens artikel 125, stk. 1, i situationer hvor den efterfølgende anvendelse af sådanne normer kan krænke grundlæggende rettigheder og friheder, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til en international traktat, som Den Slovakiske Republik har ratificeret og bekendtgjort efter lovgivningens bestemmelser.
 • enhver, der anfægter Den Slovakiske Republiks revisionsrets kontrol i det tilfælde, der er omhandlet i forfatningens artikel 126, stk. 2.

Juridiske databaser

Den Slovakiske Republiks forfatningsdomstols websted giver gratis adgang til:

 • forfatningsdomstolens afgørelser
 • rapporter over undersøgelsesresultater og kendelser
 • pressemeddelelser
 • internationale aktiviteter
 • oplysninger om forfatningsdomstolen.

Den særlige domstol i straffesager

Den særlige domstol i straffesager (Špecializovaný trestný súd) blev oprettet i 2009 som efterfølger til den særlige domstol. Den særlige domstol i straffesager pådømmer straffesager og andre forhold, der er fastlagt i bestemmelserne vedrørende retslige procedurer (strafferetsplejeloven). Det er en domstol i første instans, der har status som regional ret. Den særlige domstol i straffesagers kompetence er fastsat i artikel 14 i lov nr. 301/2005 (straffeloven).

Kontaktoplysninger for Slovakiets særlige domstol i straffesager:

Adresse: 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Tlf.: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Kompetence

Den særlige domstol i straffesager har kompetence til at behandle sager vedrørende følgende lovovertrædelser:

 • forsætligt manddrab
 • svig i forbindelse med offentlige udbud eller offentlige auktioner som omhandlet i artikel 266, stk. 3, i straffeloven
 • falskneri og ulovlig fremstilling af valuta og værdipapirer som omhandlet i artikel 270, stk. 4, i straffeloven
 • magtmisbrug begået af en offentligt ansat, jf. artikel 326, stk. 3 og 4, i straffeloven, hvor dette er ledsaget af en strafbar handling som omhandlet i litra b), c), e), f), g), h), i), l) eller m)
 • modtagelse af bestikkelse som omhandlet i straffelovens artikel 328-330
 • betaling af bestikkelse som omhandlet i straffelovens artikel 332-334
 • indirekte bestikkelse som omhandlet i straffelovens artikel 336
 • bestikkelse i forbindelse med valg, jf. straffelovens artikel 336
 • bestikkelse inden for sport som omhandlet i straffelovens artikel 336
 • oprettelse, organisering af samt støtte til en kriminel organisation og særligt grove forbrydelser begået af en kriminel organisation
 • terrorhandlinger
 • krænkelser af ejendomsretten som omhandlet i straffelovens særlige afdeling, fjerde afsnit, og økonomisk kriminalitet som omhandlet i straffelovens særlige afdeling, femte afsnit, hvor lovovertrædelsen giver anledning til tab eller fordele på mindst 25 000 gange mere end et mindre tab som fastlagt i straffeloven, eller hvor deres værdi er mindst 25 000 gange større end et mindre tab som fastlagt i straffeloven
 • angreb på Den Europæiske Unions finansielle interesser
 • strafbare handlinger med forbindelse til de i litra a) til l) eller m) omhandlede strafbare handlinger, hvis betingelserne for forenede retssager er opfyldt
 • ekstremisme som omhandlet i straffelovens artikel 140.
Sidste opdatering: 10/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.