Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Βέλγιο

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των ειδικών δικαστηρίων του Βελγίου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Ειδικά δικαστήρια

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια που ειδικεύονται σε ένα τομέα (εργατικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο) βλ. τη σελίδα για τα «Τακτικά δικαστήρια».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει τη συνταγματικότητα των νόμων, διαταγμάτων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Εποπτεύει επίσης την ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ομόσπονδων οργανισμών και του ομοσπονδιακού κράτους.

Απαρτίζεται από 12 δικαστές που εποπτεύουν την τήρηση του Συντάγματος από τους βέλγους νομοθέτες. Μπορεί να ακυρώσει και να αναστείλει νόμους, διατάγματα και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο δημιουργήθηκε ως ειδικό δικαστήριο. Λόγω της ιδιόμορφης αποστολής του είναι ανεξάρτητο τόσο από τη νομοθετική όσο και από την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.

Διαδέχθηκε το «Cour d’arbitrage», το οποίο δημιουργήθηκε το 1980, κατά την προοδευτική μετατροπή του Βελγίου σε ομοσπονδιακό κράτος. Η προηγούμενη ονομασία του δόθηκε από το Σύνταγμα λόγω της ιδιόμορφης αποστολής του να ενεργεί ως διαιτητής μεταξύ των διαφόρων νομοθετών, του ομοσπονδιακού κράτους, των κοινοτήτων και των περιφερειών. Τότε, η αποστολή του περιοριζόταν στον έλεγχο της συμβατότητας των νόμων, διαταγμάτων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου με τους κανόνες κατανομής αρμοδιοτήτων που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Η ονομασία «Cour constitutionnelle», την οποία φέρει από τις 7 Μαΐου 2007 εκφράζει καλύτερα τις αρμοδιότητές του, οι οποίες επεκτάθηκαν στον έλεγχο των νόμων, διαταγμάτων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου σε σχέση με τον τίτλο ΙΙ του Συντάγματος (άρθρα 8 έως 32 περί των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Βέλγων), καθώς και με τα άρθρα 170 και 172 (φορολογική νομιμότητα και ισότητα) και 191 (προστασία των αλλοδαπών).

6 δικαστές ανήκουν στη γαλλική γλωσσική ομάδα και 6 στην ολλανδική γλωσσική ομάδα. Ένας από τους δικαστές πρέπει να έχει επαρκή γνώση γερμανικών. Σε κάθε γλωσσική ομάδα, 3 δικαστές έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία ως μέλη κοινοβουλευτικού σώματος και 3 έχουν ασχοληθεί με τον κλάδο του δικαίου (καθηγητής νομικής σε βελγικό πανεπιστήμιο, δικαστής του Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, εισηγητής του Συνταγματικού Δικαστηρίου). 

Πηγή: δικτυακός τόπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Τα διοικητικά δικαστήρια

Συμβούλιο της Επικρατείας

Όργανο συμβουλευτικού και συγχρόνως δικαιοδοτικού χαρακτήρα, σημείο τομής της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας οφείλει την ύπαρξή του κατά κύριο λόγο στη βούληση του νομοθέτη να εξοπλίσει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με ένα αποτελεσματικό μέσο προσφυγής κατά των παράτυπων διοικητικών πράξεων που τους προξενούν ζημία.

Συνεπώς, οι κύριες αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η αναστολή και η ακύρωση των διοικητικών πράξεων (ατομικών πράξεων και κανονισμών) που είναι αντίθετες προς τους ισχύοντες κανόνες δικαίου.

Εντούτοις, η προστασία από τη διοικητική αυθαιρεσία δεν είναι η μόνη αποστολή του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ασκεί επίσης καθήκοντα συμβουλευτικού οργάνου σε νομοθετικά και κανονιστικά θέματα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ασκεί επίσης καθήκοντα ακυρωτικού δικαστηρίου που εκδικάζει αναιρέσεις κατά αποφάσεων των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων.

Εκδίδει αποφάσεις και διατάξεις επί των αιτήσεων που του υποβάλλονται. 

Απαρτίζεται από 44 ισόβια μέλη, και συγκεκριμένα 1 πρώτο πρόεδρο, 1 πρόεδρο, 14 προέδρους τμημάτων και 28 συμβούλους της Επικρατείας.

Τα μέλη του συμμετέχουν στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και στις συνθέσεις του τμήματος διοικητικής δικαιοσύνης ή του τμήματος νομοθεσίας.

Πηγή: δικτυακός τόπος του βελγικού Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι σχετικές νομικές βάσεις δεδομένων

Δικτυακός τόπος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δικτυακός τόπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

 

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.