Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Βουλγαρία

Το παρόν τμήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια της Βουλγαρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Ειδικά δικαστήρια

Δεν υπάρχουν ειδικά εργατικά, ναυτικά, εμπορικά ή παρόμοια δικαστήρια στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Διοικητικά δικαστήρια

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το 2006 εγκαθιδρύθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας σύστημα διοικητικών δικαστηρίων. Το σύστημα διοικητικής δικαιοσύνης αποτελείται από 28 διοικητικά δικαστήρια σε επαρχιακό επίπεδο και ένα Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Varhoven administrativen sad).

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια είναι αρμόδια να εκδικάζουν όλα τα ένδικα βοηθήματα με αίτημα:

 • την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση ή κήρυξη της ακυρότητας διοικητικών πράξεων,
 • την ακύρωση συμφωνιών δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,
 • την προστασία έναντι καταχρηστικών πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης,
 • την προστασία έναντι παράνομης αναγκαστικής εκτέλεσης,
 • την αποζημίωση για ζημία που απορρέει από παράνομες πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις διοικητικών αρχών και υπαλλήλων,
 • την αποζημίωση για ζημία που απορρέει από αναγκαστική εκτέλεση,
 • την ακύρωση, την ανάκληση ή την ανατροπή αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων,
 • την αμφισβήτηση της γνησιότητας διοικητικών πράξεων δυνάμει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει ένδικο βοήθημα για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη διοικητικού δικαιώματος ή έννομης σχέσης, εφόσον έχει ενεργητική νομιμοποίηση και δεν έχει άλλο μέσο παροχής έννομης προστασίας στη διάθεσή του.

Οι υποθέσεις που αφορούν την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων εκδικάζονται από το κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το περιφερειακό γραφείο ή η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη, εφόσον η κατοικία/διαμονή ή έδρα του αιτούντος βρίσκεται εντός της περιοχής αρμοδιότητας του εν λόγω περιφερειακού γραφείου. Το κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη ατομική διοικητική πράξη εκδικάζει υποθέσεις στις οποίες:

 1. η προσβαλλόμενη πράξη έχει πολλούς αποδέκτες των οποίων η κατοικία ή η διαμονή δεν βρίσκεται εντός της περιοχής αρμοδιότητας του περιφερειακού γραφείου της εκδούσας αρχής,
 2. η διοίκηση της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη δεν διαθέτει περιφερειακό γραφείο.

Οι υποθέσεις που αφορούν την προσβολή γενικών διοικητικών πράξεων εκδικάζονται από το κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
Το Διοικητικό Δικαστήριο της Πόλης της Σόφιας (Administrativen sad – grad Sofia) εκδικάζει υποθέσεις, αν η αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη έχει έδρα σε άλλη χώρα.
Οι αγωγές αποζημίωσης ασκούνται επίσης ενώπιον του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία ή η έδρα του αιτούντος στις περιπτώσεις που οι αγωγές αποζημίωσης συνεκδικάζονται με διαφορά από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1-4.
Όταν το αρμόδιο δικαστήριο δεν είναι σε θέση να εκδικάσει ορισμένη υπόθεση, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο διατάσσει τη μεταφορά της υπόθεσης σε ισόβαθμο διοικητικό δικαστήριο.

Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν άμεσα την εξωτερική ή την αμυντική πολιτική ή την πολιτική ασφάλειας της Βουλγαρίας δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για:

 1. προσφυγές κατά νομοθετικών διαταγμάτων, εξαιρουμένων όσων εκδίδονται από δημοτικά συμβούλια,
 2. προσφυγές κατά αποφάσεων του Συμβουλίου Υπουργών, του πρωθυπουργού, των αντιπροέδρων της κυβέρνησης και υπουργών,
 3. προσφυγές κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (Vissh sadeben savet),
 4. προσφυγές κατά αποφάσεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας και των οργάνων της,
 5. αιτήσεις αναίρεσης και διαδικαστικές εφέσεις κατά αποφάσεων πρωτοβάθμιων δικαστηρίων,
 6. εφέσεις διαδίκων κατά αποφάσεων και διαταγών,
 7. αιτήσεις ανατροπής οριστικών δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διοικητικές υποθέσεις,
 8. προσφυγές κατά άλλων πράξεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποτελείται από τμήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι συνθέσεις. Ένας πρόεδρος (ή αντιπρόεδρος) προεδρεύει σε κάθε τμήμα, ενώ μπορεί να προεδρεύει και σε δικαστικούς σχηματισμούς του εν λόγω τμήματος.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Στρατιωτικά δικαστήρια

Η ιστορία των στρατιωτικών δικαστηρίων αρχίζει την 1η Ιουλίου 1879. Το 1956 τα στρατιωτικά δικαστήρια αναδιαρθρώθηκαν λόγω της εγκατάστασης σωμάτων στρατού στις πόλεις της Σόφιας, του Plovdiv, του Sliven, της Βάρνας και του Pleven. (Τα στρατιωτικά δικαστήρια έχουν την ίδια δομή μέχρι και σήμερα.)

Στρατιωτικό δικαστήριο (Voenen sad)

Τα στρατιωτικά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν ποινικές υποθέσεις που αφορούν τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, στρατηγούς, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, καθώς και απλούς στρατιώτες που απασχολούνται σε άλλα υπουργεία και οργανισμούς, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας, του βουλγαρικού στρατού ή απασχολούμενο σε μονάδες που υπάγονται στο Υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το Στρατιωτικό Εφετείο (Voenno-apelativen sad) είναι το δικαστήριο που εξετάζει τις υποθέσεις αυτές σε δεύτερο βαθμό. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας καθορίζει την αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων. Τα δικαστήρια αυτά είναι ισόβαθμα με τα επαρχιακά δικαστήρια. Το Στρατιωτικό Εφετείο (μοναδικό δικαστήριο) εκδικάζει εφέσεις (συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών εφέσεων) κατά των αποφάσεων όλων των στρατιωτικών δικαστηρίων στη Βουλγαρία.

Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο (Specializiran nakazatelen sad)

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο συστάθηκε με τον νόμο για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του νόμου περί δικαστικού συστήματος (που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. φύλλου 1/2011). Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο είναι μοναδικό στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (εδρεύει στη Σόφια) και είναι ισόβαθμο με επαρχιακό δικαστήριο. Η αρμοδιότητά του καθορίζεται από τον νόμο. (Το άρθρο 411α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιλαμβάνει περιοριστική απαρίθμηση των αξιόποινων πράξεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, τα περισσότερα από τα οποία τελούνται ή διατάσσονται από εγκληματικές οργανώσεις).

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο συντίθεται από δικαστές υπό την προεδρία ενός προέδρου.

Το Ειδικό Ποινικό Εφετείο (Apelativen specializiran nakazatelen sad) εκδικάζει εφέσεις (συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών εφέσεων) κατά των αποφάσεων του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου. Η έδρα του είναι στη Σόφια.

Το Ειδικό Ποινικό Εφετείο συντίθεται από δικαστές υπό την προεδρία ενός προέδρου. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Varhoven kasatsionen sad) είναι το ανώτατο ποινικό δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει αναιρέσεις κατά αποφάσεων που εκδίδονται από το Ειδικό Ποινικό Εφετείο.

Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας (AC BCCI)

Το AC BCCI επιλύει αστικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών σχετικά με τη συμπλήρωση συμβάσεων ή την αναπροσαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών τους ώστε να αποτυπώνουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ανεξαρτήτως αν ο ένας ή και οι δύο διάδικοι βρίσκονται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Το AC BCCI έχει ενισχύσει τη θέση του ως κορυφαίου θεσμού διαιτησίας της Βουλγαρίας και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού λόγω του εξαιρετικά επαγγελματικού του έργου στην επίλυση νομικών διαφορών. Το AC BCCI επιλύει 250 έως 300 διεθνείς και εγχώριες διαφορές κάθε χρόνο: Το 82 % των εγχώριων υποθέσεων επιλύονται εντός 9 μηνών και το 66% των διεθνών υποθέσεων εντός 12 μηνών.

Επιπλέον, το Διαιτητικό Δικαστήριο συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση της νομοθεσίας περί διαιτησίας. Οι μόνες διαφορές που δεν υπόκεινται σε διαιτησία αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, αξιώσεις διατροφής, δικαιώματα που απορρέουν από εργασιακές σχέσεις και διαφορές σχετικά με ηθικά δικαιώματα ή το οικογενειακό δίκαιο.

Νομική βάση δεδομένων

Ιστότοποι των δικαστηρίων

Κάθε δικαστήριο στη Βουλγαρία διαθέτει ιστότοπο ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις δραστηριότητές του, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις υποθέσεις που έχουν ήδη αρχειοθετηθεί, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό.

Στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρατίθεται λεπτομερής κατάλογος των βουλγαρικών δικαστηρίων, καθώς και των διευθύνσεων και των ιστοτόπων τους (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα).

Μετά την έκδοσή τους, οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του εκδόντος δικαστηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον νόμο περί προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Οι αποφάσεις επί υποθέσεων που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας φυσικών προσώπων δημοσιεύονται χωρίς το σκεπτικό τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τους κατωτέρω ιστοτόπους:

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.