Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Τα δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας είναι τα εμποροδικεία (trgovački sud) και τα διοικητικά δικαστήρια (upravni sud) ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, καθώς και το ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud), το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud) και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud) ως δευτεροβάθμια δικαστήρια.

Όσον αφορά την καθ’ ύλην αρμοδιότητα:

Εμποροδικεία

Υπάρχουν εννέα εμποροδικεία στη Δημοκρατία της Κροατίας (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik),

τα οποία:

 1. αποφαίνονται σχετικά με υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας ή υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όταν αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο,
 2. είναι επιφορτισμένα με θέματα εγγραφής ή τήρησης μητρώων,
 3. αποφαίνονται σχετικά με αιτήσεις που αφορούν την ίδρυση, τη λειτουργία και την παύση λειτουργίας εμπορικών εταιρειών,
 4. αποφαίνονται σχετικά με αιτήσεις πτώχευσης και διεξάγουν προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες,
 5. αποφαίνονται σχετικά με τις εγγραφές στα μητρώα πλοίων και σκαφών αναψυχής για ζητήματα στα οποία τα εμποροδικεία έχουν αρμοδιότητα βάσει του ναυτιλιακού κώδικα, σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης των πλοιοκτητών και με καταγγελίες κατά της τελικής βάσης για την εκκαθάριση σε γενικές αβαρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία για ένα συγκεκριμένο είδος υποθέσεων,
 6. διεξάγουν διαδικασίες για την αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, καθώς και διαιτητικών αποφάσεων σε εμπορικές διαφορές,
 7. διεξάγουν συντηρητική απόδειξη σε διαδικασίες της αρμοδιότητάς τους,
 8. επιβάλλουν συντηρητικά μέτρα σε διαδικασίες και σε σχέση με διαδικασίες της αρμοδιότητάς τους,
 9. παρέχουν διεθνή δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε εμπορικές υποθέσεις,
 10. εκτελούν άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

Εμποροδικεία στη Δημοκρατία της Κροατίας

Διοικητικά δικαστήρια

Υπάρχουν τέσσερα διοικητικά δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας, στις πόλεις Zagreb, Split, Rijeka και Osijek, τα οποία:

 1. αποφαίνονται σχετικά με προσφυγές κατά ατομικών αποφάσεων των οργανισμών δημοσίου δικαίου,
 2. αποφαίνονται σχετικά με προσφυγές κατά πράξεων οργανισμών δημοσίου δικαίου,
 3. αποφαίνονται σχετικά με προσφυγές κατά της παράλειψης έκδοσης ατομικών αποφάσεων ή της παράλειψης εκ μέρους ενός οργανισμού δημοσίου δικαίου να ενεργήσει εντός της προθεσμίας που τάσσεται στον νόμο,
 4. αποφαίνονται σχετικά με προσφυγές κατά διοικητικών συμβάσεων και της εκτέλεσης διοικητικών συμβάσεων,
 5. αποφαίνονται για άλλες υποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Διοικητικά δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας

Το ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. αποφαίνεται επί τακτικών ένδικων μέσων κατά αποφάσεων δημοτικών δικαστηρίων (općinski sud) σε υποθέσεις πλημμελημάτων και κατά αποφάσεων οργανισμών δημοσίου δικαίου επί πρωτοβάθμιων διαδικασιών παράβασης όταν αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο,
 2. επιλύει τις συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των δημοτικών δικαστηρίων σε υποθέσεις πλημμελημάτων,
 3. αποφαίνεται επί έκτακτων ένδικων μέσων κατά τελεσίδικων αποφάσεων σε σχέση με αδίκημα, όταν προβλέπεται από ειδικό νόμο,
 4. αποφαίνεται επί εφέσεων σε υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις πλημμελημάτων της δικαιοδοσίας τους,
 5. εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή του έργου των δικαστών σε υποθέσεις πλημμελημάτων,
 6. εκτελεί άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske)
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 480 75 10
Φαξ: +385 1 461 12 91

Ηλ. ταχυδρομείο: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. αποφαίνεται επί των εφέσεων κατά αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από τα εμποροδικεία,
 2. επιλύει συγκρούσεις κατά τόπον αρμοδιότητας μεταξύ εμποροδικείων και αποφασίζει σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιότητας μεταξύ των εμποροδικείων,
 3. εκτελεί άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 489 68 88
Φαξ: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. αποφαίνεται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων και εφέσιμων αποφάσεων,
 2. αποφαίνεται σχετικά με τη νομιμότητα γενικών πράξεων,
 3. αποφαίνεται σχετικά με συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων,
 4. αποφαίνεται για άλλες υποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 480 78 00
Φαξ: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.