Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Στη Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν τα ακόλουθα Δικαστήρια τα οποία έχουν εξειδικευμένη δικαιοδοσία:

Εξειδικευμένα δικαστήρια

  • Διοικητικό Δικαστήριο

Το Διοικητικό Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό προσφυγές κατά το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος καθ' οιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης προσώπων ή οργάνων που ασκούν διοικητική εξουσία. Το Διοικητικό Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση εξουσίας ή είναι αντίθετη προς το νόμο ή το Σύνταγμα. Όταν η προσφυγή αφορά σε φορολογικό ζήτημα ή διαδικασία διεθνούς προστασίας, το δικαστήριο θα μπορεί να τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση ή πράξη.

  • Οικογενειακά Δικαστήρια

Το Οικογενειακό Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση αιτήσεων διαζυγίου, γονικής μέριμνας, διατροφής και περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.

Για πρόσωπα που ανήκουν σε κάποια από τις άλλες θρησκευτικές ομάδες που υπάρχουν στη Κύπρο, δηλαδή των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, δικαιοδοσία για τα πιο πάνω θέματα έχει το Οικογενειακό Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων.

Λειτουργούν 3 Οικογενειακά Δικαστήρια, ένα για την Λευκωσία και Κερύνεια, ένα για τη Λεμεσό και Πάφο και ένα για την Λάρνακα και Αμμόχωστο. Λειτουργεί επίσης 1 Οικογενειακό Δικαστήριο Θρησκευτικών Ομάδων για ολόκληρη την Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία.

Οι υποθέσεις ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου εκδικάζονται από μονομελή σύνθεση, εκτός από τις αιτήσεις διαζυγίου για τις οποίες η σύνθεση είναι τριμελής.

  • Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις εργατικές διαφορές που σχετίζονται με τον τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτουμένων, όπως την πληρωμή αποζημίωσης λόγω παράνομου τερματισμού (εξαιρουμένων των αξιώσεων που υπερβαίνουν τις απολαβές δύο ετών, οπότε δικαιοδοσία έχει το Επαρχιακό Δικαστήριο), την πληρωμή αντί προειδοποίησης και την πληρωμή λόγω πλεονασμού καθώς και αξιώσεις που πηγάζουν από την εργοδότηση όπως για παράδειγμα δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 13ος μισθός ή φιλοδώρημα. Μεταξύ άλλων κέκτηται δικαιοδοσίας να εκδικάζει οποιασδήποτε φύσης αστική διαφορά με βάση τον περί Προστασίας τής Μητρότητας Νόμο, περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας καθώς και διαφορές μεταξύ Ταμείων Προνοίας και μελών τους.

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή Δικαστή, που είναι μέλος τής δικαστικής υπηρεσίας τής Δημοκρατίας, και δύο μέλη που δεν είναι νομικοί οι οποίοι διορίζονται κατόπιν συστάσεως των αντιπροσώπων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων. Τα μέλη έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.

Επί του παρόντος Λειτουργούν 3 Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών στη Δημοκρατία, με έδρα τη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

  • Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων

Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν στην ανάκτηση κατοχής ενοικιαζόμενου ακινήτου, στον καθορισμό δικαίου ενοικίου και κάθε άλλο παρεμπίπτον ή συμπληρωματικό θέμα.

Κάθε Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο, μέλος τής Δικαστικής Εξουσίας, και δύο μέλη τα οποία προτείνονται από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές. Ο ρόλος των μελών είναι συμβουλευτικός. Λειτουργούν δύο τμήματα του δικαστηρίου.

 

  • Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης προσφυγής αιτητών ασύλου η οποία υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος εκδιδομένης δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου ή κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.

 

  • Στρατιωτικό Δικαστήριο

Το Στρατιωτικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν απο στρατιωτικούς κατά παράβαση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ανεξάρτητα από το ύψος τής προβλεπόμενης ποινής. Κατ΄ εξαίρεση στην αρμοδιότητα του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται και ιδιώτες όπου αυτό προνοείται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή άλλο νόμο.

Κατηγορούμενος με βαθμό συνταγματάρχη ή ανώτερο βαθμό δικάζεται από Στρατιωτικό Δικαστήριο το οποίο συγκροτείται με τον τρόπο που προβλέπεται η συγκρότηση κακουργιοδικείου.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι δικαστής, μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας τής Δημοκρατίας. Υπάρχουν δύο πάρεδροι που είναι στρατιωτικοί και διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Βάσεις Δεδομένων νομικού χαρακτήρα

Δεν υπάρχει ακόμα σε λειτουργία οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου. Λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές βάσεις νομικής πληροφόρησης κάποιες εκ των οποίων παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες, ενώ άλλες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι αποφάσεις δικαστηρίων και πρωτογενής νομοθεσία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.