Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Ειδικά δικαστήρια

Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν ειδικά δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία, αν και υπάρχουν ειδικά τμήματα των τακτικών δικαστηρίων (για εργατικές υποθέσεις).

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι η δικαστική αρχή που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της συνταγματικότητας.

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο οι υποθέσεις εκδικάζονται από την ολομέλεια ή από τέσσερα τριμελή τμήματα.

Αποφάσεις σε ουσιώδη θέματα εθνικής και δικαστικής φύσης, όπως για παράδειγμα η ακύρωση νόμων του Κοινοβουλίου, η κήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως έκπτωτου ή ανίκανου να ασκήσει τα καθήκοντά του ή η διάλυση ενός πολιτικού κόμματος, λαμβάνονται από την ολομέλεια σε απαρτία.

Για να βρίσκεται σε απαρτία η ολομέλεια πρέπει να είναι παρόντες όλοι οι δικαστές και για να ληφθεί απόφαση πρέπει να είναι παρόντες δέκα δικαστές. Για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα όπως η ακύρωση νόμων του Κοινοβουλίου, η κήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως έκπτωτου ή ανίκανου να ασκήσει τα καθήκοντά του και η έκδοση ετυμηγορίας βασιζόμενης σε διαφορετική νομική ερμηνεία παλαιότερης απόφασης του δικαστηρίου, απαιτείται η πλειοψηφική ψήφος εννέα δικαστών.

Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις δικάζονται από τριμελή τμήματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, συνταγματικές προσφυγές από φυσικά πρόσωπα ή δήμους, διαφορές σε θέματα εκλογής ή υποψηφιότητας μελών του Κοινοβουλίου και διαφορές σε θέματα αρμοδιότητας μεταξύ των κεντρικών κυβερνητικών αρχών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από 15 δικαστές οι οποίοι διορίζονται για δεκαετή θητεία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη συγκατάθεση της Γερουσίας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ανανέωση της θητείας τους.

Του δικαστηρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και δύο αντιπρόεδροι. Κάθε δικαστής επικουρείται από δικούς του νομικούς βοηθούς και από γραμματέα.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου.http://www.usoud.cz/en/

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.