Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Δανία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Δανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Ειδικά δικαστήρια

Ναυτικό και εμπορικό δικαστήριο (Sø- og Handelsretten)

Από την ίδρυσή του, το 1862, το Ναυτικό και Εμπορικό Δικαστήριο εκδικάζει ναυτικές και εμπορικές υποθέσεις από ολόκληρη τη χώρα.

Η αρμοδιότητα του ναυτικού και εμπορικού δικαστηρίου έχει επεκταθεί επανειλημμένα. Σήμερα, εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν το δανικό νόμο περί σημάτων, το νόμο περί σχεδίων, το νόμο περί εμπορικών πρακτικών, το νόμο περί ανταγωνισμού, διεθνείς εμπορικούς όρους και άλλα εμπορικά θέματα.

Επίσης, το τμήμα πτωχεύσεων εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν πτώχευση, αναστολή πληρωμών, αναγκαστική ρύθμιση οφειλών και αναδιάρθρωση χρεών από την ευρύτερη περιφέρεια της Κοπεγχάγης.

Κτηματολογικό δικαστήριο (Tinglysningsretten)

Το Κτηματολογικό Δικαστήριο ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2007 και είναι αρμόδιο για ολόκληρη τη Δανία.

Το δικαστήριο θα αναλάβει σταδιακά τις καταχωρίσεις κτηματολογίου από τα πρωτοδικεία. Θα ασχολείται με την καταχώριση τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, υποθηκών και άλλων βαρών, γαμικών συμφώνων κ.λπ.

Το κτηματολογικό δικαστήριο εκδικάζει διαφορές που απορρέουν από τις κτηματολογικές καταχωρίσεις. Κατά των αποφάσεών του χωρεί έφεση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Δανίας.

Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο (Den Særlige Klageret)

Το Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο ασχολείται με πειθαρχικά θέματα που αφορούν τους δικαστές ή το υπόλοιπο νομικό προσωπικό που απασχολείται στα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων των Νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας, καθώς και του Συμβουλίου Ενδίκων Μέσων. Επίσης, μπορεί να ανασύρει από το αρχείο ποινικές υποθέσεις και να παύσει το συνήγορο του κατηγορουμένου σε ποινικές υποθέσεις.

Το Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο απαρτίζεται από ένα δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ένα δικαστή εφετείου, ένα δικαστή πρωτοδικείου, ένα δικηγόρο και ένα δικηγόρο με επιστημονική εμπειρία.

Διοικητικά δικαστήρια

Το νομικό σύστημα της Δανίας δεν περιλαμβάνει διοικητικά δικαστήρια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.