Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Αγγλία και Ουαλία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα ειδικά δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Διοικητικά δικαστήρια

Ο νόμος περί δικαστηρίων και αναγκαστικής εκτέλεσης του 2007 (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) δημιούργησε μία ενιαία δομή για τα περισσότερα δικαστήρια, η οποία περιλαμβάνει το First-tier Tribunal (πρωτοδικείο διοικητικών διαφορών) και το Upper Tribunal (εφετείο διοικητικών διαφορών). Τόσο το First-tier Tribunal όσο και το Upper Tribunal απαρτίζονται από χωριστά τμήματα, κάθε δε τμήμα είναι αρμόδιο για διαφορετικό αντικείμενο και δικάζει παρόμοιες μεταξύ τους κατηγορίες υποθέσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εν λόγω δικαστήρια παρέχονται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

First-tier Tribunal

Το First-tier Tribunal είναι δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας. Κύριο καθήκον του είναι η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων της κυβέρνησης στους τομείς στους οποίους το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία. Για ορισμένα ζητήματα, η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το First-tier Tribunal υποδιαιρείται επί του παρόντος σε επτά τμήματα:

 • το Social Entitlement Chamber (τμήμα κοινωνικών παροχών)
 • το Health, Education and Social Care Chamber (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • το War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (τμήμα πολεμικών συντάξεων και αποζημιώσεων μελών των ενόπλων δυνάμεων)
 • το Tax Chamber (τμήμα φορολογίας)
 • το General Regulatory Chamber (τμήμα γενικών κανονιστικών ρυθμίσεων)
 • το Immigration and Asylum Chamber (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου), και
 • το Property Chamber (τμήμα ακινήτων)

Upper Tribunal

Το Upper Tribunal δικάζει κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, εφέσεις κατά αποφάσεων του First-tier Tribunal. Πρόκειται για ανώτερο τακτικό δικαστήριο, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει επίσης την εξουσία να δικάζει υποθέσεις δικαστικού ελέγχου.

Το Upper Tribunal αποτελείται από:

 • το Administrative Appeals Chamber (τμήμα γενικής αρμοδιότητας)
 • το Lands Chamber (τμήμα γαιών)
 • το Tax and Chancery Chamber (τμήμα φορολογίας και δικαίου επιείκειας)
 • το Immigration and Asylum Chamber (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου)

Χαρακτηριστικό των δικαστηρίων είναι η εμπειρογνωμοσύνη τους στο αντικείμενο των υποθέσεων που δικάζουν. Η δομή είναι τέτοια ώστε τα δικαστήρια να συντίθενται από δικαστές ειδικευμένους στο δίκαιο των υποθέσεων που δικάζουν, ενώ και τα μέλη των δικαστηρίων που δεν είναι νομικοί διαθέτουν είτε επαγγελματική εκπαίδευση είτε εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα τους. Οι συνθέσεις που δικάζουν τα επιμέρους είδη ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων διαφοροποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο του εκάστοτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

Δικαστήρια εργατικών διαφορών

Το Employment Tribunal (πρωτοβάθμιο δικαστήριο εργατικών διαφορών) και το Employment Appeal Tribunal (δευτεροβάθμιο δικαστήριο εργατικών διαφορών) βρίσκονται εκτός της ενιαίας δομής των δικαστηρίων, αλλά υποστηρίζονται από τη Δικαστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ρόλος τους είναι να διεκπεραιώνουν τα διοικητικά καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εκδίκαση των αγωγών ενώπιον του Employment Tribunal και των επακόλουθων εφέσεων ενώπιον του Employment Appeal Tribunal.

Στην Αγγλία και την Ουαλία, στη δικαιοδοσία του Administrative Court (ανώτερο διοικητικό δικαστήριο) υπάγονται οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου στην Αγγλία και την Ουαλία, καθώς και η εποπτεία των κατώτερων δικαστηρίων.

Ειδικά δικαστήρια

Στην Αγγλία και την Ουαλία υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια:

 • τα Coroners' Courts (ιατροδικαστικά δικαστήρια), στα οποία ένας ιατροδικαστής (ενίοτε από κοινού με ενόρκους) διερευνά τις αιτίες βίαιων, μη φυσικών και ύποπτων θανάτων, ή αιφνίδιων θανάτων άγνωστης αιτίας
 • το Court of Protection (δικαστήριο προστασίας), το οποίο λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την περιουσία και τις υποθέσεις, την υγειονομική περίθαλψη και την ατομική ευημερία ανίκανων για δικαιοπραξία ενηλίκων (σε λίγες περιπτώσεις και παιδιών). Επιπλέον, το εν λόγω δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδίδει αναγνωριστικές αποφάσεις σχετικά με το αν ορισμένο πρόσωπο έχει την ικανότητα να λάβει μια συγκεκριμένη απόφαση. Είναι ανώτερο τακτικό δικαστήριο και οι αποφάσεις του δημιουργούν δεσμευτικό νομολογιακό προηγούμενο
 • τα Courts Martial (στρατοδικεία), τα οποία δικάζουν υποθέσεις κατά μελών των ενόπλων δυνάμεων οι οποίες διέπονται από το στρατιωτικό δίκαιο
 • τα Ecclesiastical Courts (εκκλησιαστικά δικαστήρια), τα οποία δικάζουν υποθέσεις που σχετίζονται με την Εκκλησία της Αγγλίας και το εκκλησιαστικό δίκαιο
 • τα Commercial/Mercantile Courts (εμποροδικεία), τα οποία δικάζουν εμπορικές υποθέσεις
 • τα Technology and Construction Courts (δικαστήρια υποθέσεων τεχνολογίας και δομικών έργων), τα οποία δικάζουν υποθέσεις που σχετίζονται με συμβάσεις δομικών έργων ή τεχνολογίας των πληροφοριών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.