Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Φινλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια που λειτουργούν στη Φινλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Ειδικά δικαστήρια

Στη Φινλανδία υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται σε ειδικούς Οργανισμούς δικαστηρίων. Τα ειδικά δικαστήρια έχουν συσταθεί για να χειρίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, τις οποίες τα γενικά ή διοικητικά δικαστήρια δεν μπορούν να χειριστούν διότι απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Η σύνθεση των ειδικών δικαστηρίων αντικατοπτρίζει συνήθως την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται σε κάθε σχετικό τομέα. Ειδικά δικαστήρια είναι τα εξής:

  • το Εργατοδικείο
  • το Δικαστήριο Οικονομικών Υποθέσεων
  • το Δικαστήριο Υποθέσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και
  • το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Το Εργατοδικείο

Το Εργατοδικείο (työtuomioistuin) χειρίζεται και επιλύει τις διαφορές που σχετίζονται με την ερμηνεία του νόμου περί συμβάσεων απασχόλησης, του νόμου περί συμβάσεων των κρατικών δημοσίων υπαλλήλων, του νόμου περί συμβάσεων των δημοτικών δημοσίων υπαλλήλων και του νόμου που διέπει τις συμβάσεις των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στην Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία. Εκδικάζει επίσης τις διαφορές που σχετίζονται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των άλλων εργαζομένων.

Το Δικαστήριο Οικονομικών Υποθέσεων

Το Δικαστήριο Οικονομικών Υποθέσεων (markkinaoikeus) εκδικάζει, ως εξειδικευμένο δικαστήριο, τις υποθέσεις δικαίου του ανταγωνισμού, επιβολής της νομοθεσίας, διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαίου της αγοράς.

Το Δικαστήριο Υποθέσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Δικαστήριο Υποθέσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (vakuutusoikeus) εκδικάζει, ως εξειδικευμένο δικαστήριο, τις υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης. Στις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Υποθέσεων Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις που αφορούν δικαιώματα επαγγελματικής σύνταξης, δικαιώματα σε εθνική σύνταξη και παροχές ανεργίας, καθώς και δικαιώματα αποζημίωσης λόγω εργατικού ατυχήματος, επαγγελματικής ασθένειας, βλάβης που προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη, στρατιωτικής αναπηρίας ή στρατιωτικού ατυχήματος.

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (valtakunnanoikeus) είναι ειδικό δικαστήριο που εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν κατηγορίες παράνομης συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εκ μέρους μελών της κυβέρνησης, δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, καθώς και ορισμένων υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο συνέρχεται μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος για το δικαστικό σύστημα της Φινλανδίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Φινλανδίας. Είναι μια πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης για όσους αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, τους εισαγγελείς, τις αρχές αναγκαστικής εκτέλεσης και τις υπηρεσίες νομικής συνδρομής.

Περιλαμβάνει π.χ. την πλέον πρόσφατη νομολογία από τα εφετεία και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους όλων των δικαστηρίων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.