Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Ουγγαρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια της Ουγγαρίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Ειδικά δικαστήρια

Διοικητικά και εργατικά δικαστήρια

Ο Θεμελιώδης Νόμος της Ουγγαρίας ορίζει το δικαστικό σύστημα ως πολυεπίπεδο οικοδόμημα και προβλέπει τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων. Στους κόλπους του δικαστικού συστήματος, τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) λειτουργούν ως ειδικά δικαστήρια.

Διοικητικά και εργατικά δικαστήρια λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι αρμοδιότητες των προαναφερθέντων δικαστηρίων διεκπεραιώνονταν από εργατοδικεία και γενικά δικαστήρια.

Ως πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα, τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο διοικητικών υποθέσεων ή υποθέσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και συναφείς έννομες σχέσεις, καθώς και λοιπές υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει νομοθεσίας. Τα γενικά δικαστήρια ή, σε υποθέσεις που αφορούν δικαστικό έλεγχο, το Ανώτατο Δικαστήριο (Kúria) λειτουργούν ως δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

Συνταγματικό Δικαστήριο (Alkotmánybíróság)

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ανεξάρτητο όργανο με διακριτή λειτουργία από το δικαστικό σύστημα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι το βασικό δικαιοδοτικό όργανο που προστατεύει τον Θεμελιώδη Νόμο και έχει την έδρα του στη Βουδαπέστη.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελείται από 15 μέλη τα οποία εκλέγονται για δώδεκα χρόνια με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας. Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγεται ένα από τα μέλη του με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου. Η θητεία του προέδρου διαρκεί έως το τέλος της θητείας του στο αξίωμα του δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου απαγορεύεται να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές δραστηριότητες. Η δικαιοδοσία, η οργάνωση και η λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ρυθμίζονται αναλυτικά από διάφορους βασικούς νόμους.

α.   Έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων που έχουν εγκριθεί αλλά όχι κυρωθεί

β.   Έλεγχος, με πρωτοβουλία δικαστή, της συνταγματικότητας νόμων που προορίζονται προς εφαρμογή σε συγκεκριμένη περίπτωση

γ.   Έλεγχος, κατόπιν προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, της συνταγματικότητας νόμων που προορίζονται προς εφαρμογή σε συγκεκριμένη περίπτωση

δ.   Έλεγχος, κατόπιν προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, της συνταγματικότητας δικαστικών αποφάσεων

ε.    Έλεγχος της συνταγματικότητας νόμων με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, του ενός τετάρτου των μελών του Κοινοβουλίου ή του Επιτρόπου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (alapvető jogok biztosa)

στ.  Έλεγχος της συμμόρφωσης των νόμων προς τις διεθνείς συνθήκες

ζ.    Άσκηση λοιπών εξουσιών και επιτέλεση πρόσθετων καθηκόντων που προβλέπονται στον Θεμελιώδη Νόμο ή σε άλλους βασικούς νόμους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από τα σημεία β), γ) και δ), το Συνταγματικό Δικαστήριο καταργεί νόμους και λοιπές νομοθετικές αποφάσεις τα οποία κρίνει ότι παραβιάζουν τον Θεμελιώδη Νόμο,

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από το σημείο δ), ακυρώνει δικαστικές αποφάσεις οι οποίες κρίνει ότι παραβιάζουν τον Θεμελιώδη Νόμο,

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από το σημείο στ), δύναται να καταργεί νόμους και λοιπές νομοθετικές αποφάσεις τα οποία κρίνει ότι παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες,

ή να επιβάλλει τις έννομες συνέπειες τις οποίες προβλέπουν βασικοί νόμοι.

Νομική βάση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγρικής Δημοκρατίας (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επίσημος δικτυακός τόπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγρικής Δημοκρατίας

Επίσημος δικτυακός τόπος των ουγγρικών δικαστηρίων

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.