Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Ιρλανδία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Ιρλανδίας σε σχέση με την εν γένει οργάνωση των δικαστηρίων. Για πληροφορίες που αφορούν γενικά τα δικαστήρια, δείτε τις σελίδες που αφορούν την οργάνωση της δικαιοσύνης και τα τακτικά δικαστήρια.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Ειδικά δικαστήρια

Ειρηνοδικείο

Η διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου (Small Claims Court) αποτελεί ένα οικονομικά προσιτό και άτυπο μέσο επίλυσης καταναλωτικών διαφορών χωρίς να απαιτείται η νομική εκπροσώπηση των διαδίκων. Το ειρηνοδικείο λειτουργεί στο πλαίσιο του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court). Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη για απαιτήσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 2 000 EUR και οι οποίες αφορούν καταναλωτή που αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες, υπέστη μικρές περιουσιακές ζημίες ή επιδιώκει την επιστροφή μισθωτικής εγγύησης. Δεν απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο για τις μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Εάν η απαίτηση είναι αμφισβητούμενη και δεν μπορεί να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός, η υπόθεση εκδικάζεται από δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου, κατά της απόφασης του οποίου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court).

Εμποροδικείο

Το εμποροδικείο (Commercial Court) είναι, στην πραγματικότητα, ειδικό τμήμα του ανώτερου δικαστηρίου (High Court). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η δυνατότητά του να εξετάζει τις υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση. Για τον σκοπό αυτό, έχει τις δικές του διαδικασίες που είναι σχεδιασμένες με σκοπό την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αναφέρονται στο πινάκιο. Οι διαδικασίες αυτές διέπονται από τη διάταξη 63A του κανονισμού διαδικασίας των ανώτερων δικαστηρίων (Order 63A of the Rules of the Superior Courts).

Το δικαστήριο επιλαμβάνεται υποθέσεων που χαρακτηρίζονται «εμπορικές» σύμφωνα με τη διάταξη 63A κανόνας 1. Περιλαμβάνουν διαφορές εμπορικού και πτωχευτικού δικαίου, διαφορές σχετικές με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και διαφορές κατασκευαστικού, διοικητικού και συνταγματικού δικαίου. Για να εισαχθεί αγωγή προς συζήτηση σύμφωνα με τη διάταξη 63 A κανόνας 1 στοιχείο a), πρέπει να αφορά απαίτηση ή ανταπαίτηση ύψους τουλάχιστον 1 000 000 EUR. Δεν υπάρχει κατώτατο όριο για τις υποθέσεις που εισάγονται προς συζήτηση σύμφωνα με τον κανόνα 1 στοιχείο b), καθώς αυτές επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή του εμποροδικείου.

Δικαστήριο υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ατόμων

Το δικαστικό πρόγραμμα υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ατόμων (Drug Treatment Court Programme - DTC) λειτουργεί στο πλαίσιο του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court). Προσφέρει σε τοξικοεξαρτημένα άτομα που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια εγκλήματα την ευκαιρία να ξεφύγουν από τον κύκλο των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας και της φυλάκισης. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση την προθυμία τους να δεσμευτούν για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Άλλα δικαστήρια

Ορισμένα δικαστήρια ασχολούνται με προσφυγές που σχετίζονται με τον φόρο εισοδήματος, με υποθέσεις που αφορούν επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, απαιτήσεις βάσει της νομοθεσίας περί ισότητας, με αιτήσεις μετανάστευσης και με πολεοδομικές και εργατικές υποθέσεις. Στα δικαστήρια αυτά δεν προεδρεύουν δικαστές αλλά ειδικοί εμπειρογνώμονες. Οι αποφάσεις των εν λόγω δικαστηρίων μπορούν να προσβληθούν με έφεση ή προσφυγή ακύρωσης (judicial review) ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) ή του ανώτερου δικαστηρίου (High Court).

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.