Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Λουξεµβούργο

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας του Λουξεμβούργου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Πολιτικά δικαστήρια

Conseil arbitral και Conseil supérieur de la sécurité sociale (Διαιτητικό Συμβούλιο και Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης)

Όλες οι διαφορές σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την υπαγωγή στο σύστημα, τις εισφορές, τα πρόστιμα και τις παροχές, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το άρθρο 317 ή τα άρθρα 147 και 148 του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδικάζονται από το Conseil arbitral de la sécurité sociale και, σε δεύτερο βαθμό, από το Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales. Οι οριστικές αποφάσεις του Conseil arbitral de la sécurité sociale και οι αποφάσεις του Conseil supérieur υπόκεινται σε αναίρεση.

Διοικητικά δικαστήρια

Cour Administrative (Διοικητικό Εφετείο)

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο, μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Cour Administrative, το οποίο συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο, κατά των αποφάσεων του Tribunal administratif (Διοικητικό Πρωτοδικείο), που λειτουργεί ως ακυρωτικό δικαστήριο, κατά ατομικών διοικητικών αποφάσεων και κατά αποφάσεων που εκδίδονται σε σχέση με διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. Το Cour Administrative αποφαίνεται επίσης σε δεύτερο βαθμό και ως δικαστήριο ουσίας επί προσφυγών κατά αποφάσεων άλλων διοικητικών δικαστηρίων που έχουν αποφανθεί επί προσφυγών μεταρρύθμισης αποφάσεων, όταν ειδικοί νόμοι απονέμουν αρμοδιότητα στα εν λόγω δικαστήρια.

Όλοι οι δικηγόροι που έχουν δικαίωμα παράστασης ενώπιον των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου έχουν επίσης δικαίωμα παράστασης και ενώπιον του Cour Administrative ωστόσο, μόνο οι «δικηγόροι του καταλόγου Ι» των πινάκων που καταρτίζονται σε ετήσια βάση από τα συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων έχουν δικαίωμα να διενεργούν προδικαστικές και διαδικαστικές πράξεις (εγγεγραμμένοι δικηγόροι).

Το Δημόσιο εκπροσωπείται ενώπιον του Cour Administrative από κρατικό υπάλληλο ή από δικηγόρο.

Tribunal Administratif (Διοικητικό Πρωτοδικείο)

Το Tribunal Administratif, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εκδικάζει προσφυγές που ασκούνται λόγω αναρμοδιότητας, υπέρβασης εξουσίας, κατάχρησης εξουσίας ή παράβασης του νόμου ή τυπικών απαιτήσεων που αποσκοπούν στην προστασία ιδιωτικών συμφερόντων, κατά όλων των διοικητικών αποφάσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλα μέσα προσφυγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κατά των διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία προέρχονται. Επίσης εκδικάζει καταρχήν διαφορές που αφορούν την άμεση φορολογία και τους δημοτικούς φόρους και τέλη.

Κατά των αποφάσεων του Tribunal Administratif μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Cour Administrative.

Το Tribunal Administratif εκδικάζει ως δικαστήριο ουσίας τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του διευθυντή της Υπηρεσίας Άμεσων Φόρων στις περιπτώσεις όπου η σχετική νομοθεσία προβλέπει τέτοιες προσφυγές.

Άλλα δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας

Cour Constitutionnelle (Συνταγματικό Δικαστήριο)

Το Cour constitutionnelle αποφαίνεται, με απόφαση, σχετικά με τη συμμόρφωση των νόμων με το Σύνταγμα, εκτός αν ο νόμος επικυρώνει συνθήκη.

Όταν ένας διάδικος θέτει ζήτημα συμμόρφωσης ενός νόμου με το Σύνταγμα ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, το δικαστήριο αυτό υποχρεούται να παραπέμψει το ζήτημα στο Cour Constitutionnelle, εκτός αν θεωρεί ότι: α) για την έκδοση της δικής του απόφασης δεν χρειάζεται να υπάρξει απόφαση για το ζήτημα που έχει εγερθεί β) το ζήτημα είναι εντελώς αβάσιμο γ) το Cour Constitutionnelle έχει ήδη αποφανθεί επί ζητήματος που έχει το ίδιο αντικείμενο.

Το Cour Constitutionnelle απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Cour Supérieure de Justice (Ανώτατου Δικαστηρίου), τον πρόεδρο του Cour Administrative, δύο συμβούλους του Cour de Cassation (Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου) και πέντε δικαστές που διορίζονται από τον Μεγάλο Δούκα κατόπιν κοινής γνωμοδότησης του Cour Supérieure de Justice και του Cour Administrative. Το Cour Constitutionnelle περιλαμβάνει ένα τμήμα πενταμελούς σύνθεσης.

Σχετικές νομικές βάσεις δεδομένων

Βλ. το τμήμα «δικαστήρια» στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Βλ. τον ιστότοπο του Conseil arbitral και του Conseil supérieur de la sécurité sociale

Βλ. τον ιστότοπο των διοικητικών δικαστηρίων.

Βλ. τον ιστότοπο του Cour constitutionnelle

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.