Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Μάλτα

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Μάλτας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Ειδικά δικαστήρια

Συνταγματικό δικαστήριο (Il-Qorti Kostituzzjonali)

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Προσφυγή

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει προσφυγές επί υποθέσεων που αφορούν εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ερμηνεία του Συντάγματος και ακυρότητα νόμων. Διαθέτει επίσης πρωτογενή δικαιοδοσία να κρίνει ζητήματα που αφορούν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και κάθε υπόθεση που παραπέμπεται σε αυτό σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Προεδρεύει ένας ανώτατος δικαστής επικουρούμενος από δύο άλλους δικαστές

Πρώτο Τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου (Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Πρώτο Τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου εκδικάζει επίσης υποθέσεις που σχετίζονται με παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Προεδρεύει δικαστής

Εργατοδικείο (Tribunal Industrijali)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες απολύσεις και διακριτική ή άλλη παράνομη μεταχείριση στον χώρο εργασίας.

Πρόεδρος

Συμβούλιο ρύθμισης μισθώσεων

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Συμβούλιο ρύθμισης μισθώσεων εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με μεταβολές των όρων μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μισθώματος και της λύσης της μίσθωσης. Οι υποθέσεις αυτές πρέπει να αφορούν συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιουνίου 1995.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Συμβούλιο έγγειας διαιτησίας (Bord ta’ Arbitraġġ dwar Artijiet)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το Συμβούλιο έγγειας διαιτησίας εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με την ταξινόμηση της απαλλοτριωθείσας γης, τον δημόσιο σκοπό της απαλλοτρίωσης και το ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται στον ιδιοκτήτη της.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Συμβούλιο ελέγχου αγροτικών μισθώσεων (Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba’)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το συμβούλιο αυτό εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με αγροτικές μισθώσεις και αξιώσεις των ιδιοκτητών σχετικά με τη λύση της μίσθωσης.

Προεδρεύει ένας κατώτερος δικαστής

Διοικητικό Αναθεωρητικό Δικαστήριο (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το δικαστήριο αυτό έχει την εξουσία αναθεώρησης διοικητικών πράξεων.

Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής ή ένας κατώτερος δικαστής

Δικαστήριο διανομής κληρονομιών (Tribunal ta’ Arbitraġġ dwar il-Qsim ta’ Wirt)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Το παρόν δικαστήριο εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με τη διανομή περιουσίας που ανήκει από κοινού στους κληρονόμους αποβιώσαντος.

Προεδρεύει ένας διαιτητής

Δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανταγωνισμού και υποθέσεων καταναλωτών (It-Tribunal tal-Appell għall-Kompetizzjoni u għall-Konsumatur)

Προσφυγή

Το δικαστήριο αυτό εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων, διαταγών ή μέτρων του Γενικού Διευθυντή Ανταγωνισμού και του Γενικού Διευθυντή Υποθέσεων Καταναλωτών. Οι αποφάσεις του είναι τελεσίδικες, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση ενδίκου μέσου, αλλά μόνο για νομικά ζητήματα. Προεδρεύει ένας ανώτερος δικαστής που επικουρείται από δύο μέλη

Προεδρεύει ένας δικαστής και δύο μέλη

Δικαστήριο αναθεώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων (Qorti ta’ Reviżjoni tal-Atti Nutarili)

Πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Είναι ειδικό δικαστήριο που εποπτεύει όλους τους συμβολαιογράφους, τα συμβολαιογραφικά αρχεία και το δημόσιο μητρώο. Έχει την εξουσία να επισκέπτεται και να επιθεωρεί τα συμβολαιογραφικά αρχεία, το δημόσιο μητρώο και τα συμβολαιογραφεία και να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις. Έχει επίσης την εξουσία να διατάσσει τη διόρθωση εσφαλμένων πληροφοριών που περιέχονται στο δημόσιο μητρώο.

Απαρτίζεται από μέλη που αποκαλούνται «Επισκέπτες» (Viżitaturi)

Διοικητικά δικαστήρια

Δικαστικός έλεγχος είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η απόφαση μιας υπηρεσίας της κυβέρνησης, μιας αρχής ή ενός οργανισμού μπορεί να ελεγχθεί και τελικά να ανακληθεί εάν τα δικαστήρια αποφανθούν ότι είναι παράνομη.

Οποιοσδήποτε θίγεται από κυβερνητική απόφαση ή ενέργεια η οποία τον αφορά μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητά της. Το άρθρο 469A του Κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας είναι η νομική βάση που παρέχει την εξουσία αυτή στα δικαστήρια. Ωστόσο, ακόμη και απουσία της νομοθετικής αυτής διάταξης, ο δικαστικός έλεγχος μπορεί να θεωρηθεί εγγενής εξουσία των δικαστηρίων, βάσει της θεωρίας της διάκρισης των εξουσιών την οποία ασπάζονται γενικά τα δημοκρατικά κράτη.

Αρμόδια για τις υποθέσεις αυτές είναι τα τακτικά δικαστήρια, και συγκεκριμένα το Πρώτο Τμήμα του Αστικού Δικαστηρίου, με δικαίωμα άσκησης έφεσης ενώπιον του Εφετείου.

Ο νόμος περί διοικητικής δικαιοσύνης τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009 και προέβλεπε τη σύσταση του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Αυτό το ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο ελέγχει τις διοικητικές πράξεις που παραπέμπονται σε αυτό από οποιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο και κρίνει επίσης τις διαφορές που παραπέμπονται σε αυτό. Πρόεδρός του είναι ένας πρώην ή νυν ανώτερος ή κατώτερος δικαστής της Μάλτας. Εφέσεις κατά των αποφάσεών του μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του Εφετείου.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Τοπικά δικαστήρια

Τα τοπικά δικαστήρια είναι αναπόσπαστο μέρος του δικαστικού συστήματος της Μάλτας. Μπορούν να θεωρηθούν παραρτήματα των δικαστηρίων, και εκδικάζουν αδικήματα τα οποία, αν και ήσσονος σημασίας, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το ευρύ κοινό. Τα τοπικά δικαστήρια προεδρεύονται από «Επίτροπο της δικαιοσύνης», ο οποίος διορίζεται για δύο έτη και ανακαλείται από τα καθήκοντά του με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους όπως και κάθε άλλος κατώτερος δικαστής.  Έτσι διασφαλίζεται ότι κάθε πολίτης έχει την ευκαιρία να εκφράσει συγκεκριμένα παράπονα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών αρχών της δίκαιης δίκης. Υπάρχουν εννέα τοπικά δικαστήρια, στα οποία υπάγονται περισσότερα τοπικά συμβούλια.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Στη σελίδα της Μάλτας με τίτλο «Οργάνωση της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Μάλτα» θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και συνδέσμους προς τις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δικαστικές υπηρεσίες

Δικαστικές υπηρεσίες - Αποφάσεις Online

Δικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικές διαδικασίες

Δικαστικές υπηρεσίες - Χρήση αιθουσών δικαστηρίων

Δικαστικές υπηρεσίες – Στατιστικά στοιχεία

Δικαστικές υπηρεσίες - Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Δικαστικές υπηρεσίες - Έντυπα για αστικές υποθέσεις (στα μαλτέζικα)

Νομικές υπηρεσίες (Νομοθεσία της Μάλτας)

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.