Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Βόρεια Ιρλανδία

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τα δικαστήρια στα οποία παρέχει διοικητική υποστήριξη η υπηρεσία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service - NICTS).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση διαφόρων δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας. Στην πράξη, η διοίκηση αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της NICTS (η οποία είναι εκτελεστικός οργανισμός του Υπουργείου).

Το Υπουργείο είναι εκ του νόμου αρμόδιο για τα παρακάτω δικαστήρια:

 • Δικαστήριο εκδίκασης προσφυγών με αντικείμενο την παροχή φροντίδας και περίθαλψης (Care Tribunal)
 • Δικαστήριο εκδίκασης προσφυγών που αφορούν κοινωφελή ιδρύματα (Charity Tribunal)
 • Επιτροπή ακρόασης προσφυγών με αντικείμενο την αποζημίωση για σωματική βλάβη που οφείλεται σε αξιόποινη πράξη (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland)
 • Δικαστήριο ακινήτων (Lands Tribunal)
 • Δικαστήριο υποθέσεων που αφορούν ψυχικά ασθενείς (Mental Health Review Tribunal)
 • Δικαστήριο υγείας και ασφάλειας της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Health and Safety Tribunal)
 • Δικαστήριο προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμου για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal)
 • Δικαστήριο αποτίμησης αξίας ακινήτων της Βορείου Ιρλανδίας (Northern Ireland Valuation Tribunal)
 • Επίτροποι υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης και διατροφής παιδιών (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners)
 • Δικαστήριο υποθέσεων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηρίας (Special Educational Needs and Disability Tribunal)
 • Δικαστήριο σύμφωνα με το παράρτημα 11 της διαταγής περί υγείας και προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών (Βόρεια Ιρλανδία) του 1972 [Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972]

Τον Απρίλιο του 2010 η NICTS ανέλαβε επίσης τη διοικητική αρμοδιότητα για την υπηρεσία εφέσεων (Appeals Service) και για την επιτροπή αξιολόγησης μισθωμάτων (Rent Assessment Panel), οι οποίες διοικούνται και οι δύο στο πλαίσιο συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών με το Υπουργείο Κοινοτήτων. Σχεδιάζεται η ένταξη με νόμο τόσο της υπηρεσίας εφέσεων όσο και της επιτροπής αξιολόγησης μισθωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως μέρος του προγράμματος μεταρρύθμισης των δικαστηρίων.

Η NICTS παρέχει επίσης διοικητική υποστήριξη στο πλαίσιο συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών σε δικαστήρια τα οποία έχουν αρμοδιότητα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και συνεδριάζουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εξής τμήματα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (First-tier Tribunal): το τμήμα φορολογικών υποθέσεων, το τμήμα μετανάστευσης και ασύλου και η διεύθυνση δικαιωμάτων σχετικών με τις πληροφορίες η οποία ανήκει στο γενικό ρυθμιστικό τμήμα. Συμπεριλαμβάνεται επίσης το τμήμα διοικητικών προσφυγών (Administrative Appeals Chamber) του δευτεροβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου (Upper Tribunal).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο των δικαστηρίων για τα οποία είναι αρμόδια η NICTS, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους, διατίθενται στον ιστότοπο της Northern Ireland Courts and Tribunals service.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.