Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Πολωνία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Πολωνίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Ειδικά δικαστήρια

Στην Πολωνία υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια.

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy)

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι η ανώτατη δικαστική αρχή της Πολωνίας. Ασκεί δικαστική εποπτεία επί των αποφάσεων όλων των άλλων δικαστηρίων εξασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα της ερμηνείας των νόμων και της δικαστικής πρακτικής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είναι τακτικό δικαστήριο. Εκδικάζει αναιρέσεις και άλλα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των δικαστηρίων και εκδίδει αποφάσεις για τη διευκρίνιση νομοθετικών διατάξεων που προκαλούν αμφιβολίες ή που δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα από τα δικαστήρια. Επίσης εκδίδει αποφάσεις για νομικά ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό σε σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις.

Οι αποφάσεις του πολωνικού Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Sąd Najwyższy) δημοσιεύονται, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, στο δικτυακό τόπο του πολωνικού Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στα αγγλικά.

Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny)

Στο πολωνικό νομικό σύστημα, το Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny) δεν θεωρείται τακτικό δικαστήριο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με:

  • τη συνταγματικότητα της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών
  • τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες είναι απαραίτητο να κυρώνονται πριν την έγκρισή τους από το Κοινοβούλιο
  • τη συνταγματικότητα των κανονισμών που εκδίδουν τα όργανα της κεντρικής διοίκησης, των κυρωθεισών διεθνών συμφωνιών και των νομοθετικών πράξεων
  • τη συνταγματικότητα των σκοπών ή των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων
  • συνταγματικές προσφυγές.

Όλες οι αποφάσεις του δημοσιεύονται, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, στο δικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στα αγγλικά.

Ειδικό Δικαστήριο της Επικρατείας (Trybunał Stanu)

Το Ειδικό Δικαστήριο της Επικρατείας (Trybunał Stanu) εκδικάζει υποθέσεις στις οποίες πρόσωπα που κατέχουν (ή κατείχαν) τις υψηλότερες κρατικές θέσεις κατηγορούνται για παράβαση του Συντάγματος ή άλλων νομοθετικών πράξεων.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στο  δικτυακό τόπο του Πολωνικού Ειδικού Δικαστηρίου της Επικρατείας.

Διοικητικά Δικαστήρια

Το σύστημα των διοικητικών δικαστηρίων περιλαμβάνει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny) και τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια – ένα ανά περιφέρεια (wojewódzkie sądy administracyjne).

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο:

  • αποφαίνεται για το αν οι αποφάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ρυθμιστικές πράξεις των επαρχιακών αρχών της κεντρικής διοίκησης (terenowe organy administracji publicznej) είναι σύμφωνες με το νόμο
  • κρίνει προσφυγές κατά διοικητικών αποφάσεων, αποφάσεις που εκδίδονται κατόπιν προσφυγής στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών (ή περατώνει αυτές τις διαδικασίες) και αποφάσεις κατά των οποίων μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο επί της ουσίας της υπόθεσης
  • κρίνει ορισμένες αποφάσεις δημοτικών αρχών ή ενώσεων δημοτικών αρχών
  • απαντά σε νομικά ερωτήματα που του υποβάλλουν δευτεροβάθμια όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έχει δημοσιεύσει όλες τις αποφάσεις του, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, από την 1η Οκτωβρίου 2007 και εξής. Οι προηγούμενες αποφάσεις προστίθενται διαρκώς στη βάση δεδομένων. Ο δικτυακός τόπος του είναι διαθέσιμος μόνο στα πολωνικά.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny) δημοσιεύει τις αποφάσεις του, συνοδευόμενες από το σκεπτικό τους, στο δικτυακό του τόπο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.