Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Πορτογαλία

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στην Πορτογαλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Πρωτοβάθμια δικαστήρια (Tribunais judiciais de 1ª instância)

Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι, κατά κανόνα, τα περιφερειακά πρωτοδικεία (tribunais de comarca). Τα εν λόγω δικαστήρια είναι αρμόδια για την προπαρασκευή και την εκδίκαση των υποθέσεων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων. Τα περιφερειακά πρωτοδικεία έχουν γενική και ειδική αρμοδιότητα.

Τα περιφερειακά πρωτοδικεία διαιρούνται σε τμήματα, που μπορεί να έχουν ειδική ή γενική αρμοδιότητα ή να είναι τμήματα διεκπεραίωσης (juízos de proximidade). Η ονομασία τους αντιστοιχεί στην αρμοδιότητά τους και τον δήμο στον οποίο βρίσκονται.

Μπορούν να συστήνονται τα ακόλουθα τμήματα ειδικής αρμοδιότητας:

 1. κεντρικό πολιτικό τμήμα·
 2. τοπικό πολιτικό τμήμα·
 3. κεντρικό ποινικό τμήμα·
 4. τοπικό ποινικό τμήμα·
 5. τοπικό τμήμα πταισμάτων·
 6. ανακριτικό τμήμα·
 7. τμήμα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων·
 8. εργατικό τμήμα·
 9. εμπορικό τμήμα·
 10. τμήμα εκτελέσεων.

Υπάρχουν επίσης δικαστήρια με διευρυμένη κατά τόπον αρμοδιότητα, τα οποία έχουν ειδική καθ' ύλην αρμοδιότητα:

 1. το δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας
 2. το δικαστήριο ανταγωνισμού, ρύθμισης και εποπτείας·
 3. το δικαστήριο ναυτικών διαφορών·
 4. το δικαστήριο εκτέλεσης των ποινών
 5. το κεντρικό ανακριτικό δικαστήριο.

Τμήματα με ειδική αρμοδιότητα

Μεταξύ των εν λόγω τμημάτων ξεχωρίζουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

Κεντρικά πολιτικά τμήματα

Τα εν λόγω τμήματα είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

 • την προπαρασκευή και την εκδίκαση αναγνωριστικών αγωγών κατά την τακτική διαδικασία, η αξία του αντικειμένου των οποίων υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ·
 • την άσκηση, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ, των εξουσιών που προβλέπονται στον πορτογαλικό κώδικα πολιτικής δικονομίας, σε περιφέρειες που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα τμήματος ή δικαστηρίου
 • την προπαρασκευή και την εκδίκαση διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων τα οποία εντάσσονται σε αγωγές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους·
 • την άσκηση των υπολοίπων αρμοδιοτήτων που ορίζει ο νόμος.
 • Τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων

Σε ζητήματα προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, είναι αρμόδια για την προπαρασκευή και την εκδίκαση των ακολούθων:

 1. υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που αφορούν συζύγους
 2. υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που αφορούν σχέσεις ελεύθερης συμβίωσης ή συνοίκησης·
 3. αγωγών δικαστικού χωρισμού και διαζυγίου
 4. αγωγών για την αναγνώριση του ανυπόστατου ή για την ακύρωση πολιτικού γάμου·
 5. αγωγών που ασκούνται με βάση το άρθρο 1647 και το άρθρο 1648 παράγραφος 2 του πορτογαλικού αστικού κώδικα, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 47344, της 25ης Νοεμβρίου 1966·
 6. αγωγών και διαδικασιών εκτέλεσης που αφορούν διατροφή μεταξύ συζύγων και μεταξύ πρώην συζύγων·
 7. άλλων αγωγών που αφορούν την προσωπική ή την οικογενειακή κατάσταση.

Πέραν των αρμοδιοτήτων τους σ’ αυτόν τον τομέα, ασκούν επίσης τις εξουσίες που αναθέτει ο νόμος στα δικαστήρια στο πλαίσιο της διαδικασίας απογραφής κατόπιν δικαστικού χωρισμού, διαζυγίου, αναγνώρισης του ανυπόστατου ή ακύρωσης πολιτικού γάμου, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων στις οποίες εφαρμόζεται το καθεστώς των εν λόγω διαδικασιών.

Στον τομέα των ανηλίκων και των ενήλικων παιδιών, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

 1. να διορίζουν επιτρόπους και διαχειριστές περιουσίας
 2. να διορίζουν το πρόσωπο που θα ενεργήσει ορισμένες πράξεις εξ ονόματος του ανηλίκου, καθώς και το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί εξωδικαστικά τον ανήλικο ο οποίος υπάγεται σε γονική μέριμνα
 3. να εγκρίνουν τις υιοθεσίες
 4. να ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας και τα συναφή μ’ αυτή ζητήματα·
 5. να καθορίζουν τη διατροφή που οφείλεται σε ανηλίκους και σε ενήλικα ή χειραφετημένα τέκνα κατά την έννοια του άρθρου 1880 του αστικού κώδικα, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 47344 της 25ης Νοεμβρίου 1966, και να προπαρασκευάζουν και να εκδικάζουν αιτήσεις για την εκτέλεση αποφάσεων διατροφής·
 6. να διατάσσουν την ανάθεση της μέριμνας των ανηλίκων στο δικαστήριο·
 7. να διατάσσουν το μέτρο της προστασίας ανηλίκου και της προώθησης των δικαιωμάτων του (medida de promoção e proteção) που συνίσταται στην ανάθεση της μέριμνας του ανηλίκου σε πρόσωπο που έχει επιλεγεί για την υιοθεσία του ή σε ίδρυμα με σκοπό τη μελλοντική υιοθεσία του·
 8. να καθορίζουν τη σχέση της πολιτικής αναδοχής (apadrinhamento civil) και να διατάσσουν την ανάκλησή της·
 9. να εξουσιοδοτούν τον νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου να ενεργεί ορισμένες πράξεις, να εγκρίνουν τις πράξεις που έχουν ήδη ενεργηθεί χωρίς άδεια και να ρυθμίζουν την αποδοχή δωρεών
 10. να αποφαίνονται σχετικά με την παροχή ασφάλειας εκ μέρους των γονέων υπέρ των ανηλίκων τέκνων
 11. να διατάσσουν την ολική ή μερική αφαίρεση της γονικής μέριμνας και να καθορίζουν περιορισμούς της άσκησής της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1920 του πορτογαλικού αστικού κώδικα, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 47344 της 25ης Νοεμβρίου 1966
 12. να προβαίνουν σε επίσημη αναγνώριση της μητρότητας και της πατρότητας και να προπαρασκευάζουν και να εκδικάζουν τις αγωγές αμφισβήτησης και αναγνώρισης της μητρότητας και της πατρότητας
 13. να αποφασίζουν, σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, το όνομα και το επώνυμο του ανηλίκου τέκνου.

Εκτός των αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν τον τομέα, είναι επίσης αρμόδια για τα ακόλουθα:

 1. Σε περίπτωση επιτροπείας ή διαχείρισης περιουσίας, να ορίζουν την αμοιβή του επιτρόπου ή διαχειριστή, να εκδικάζουν αιτήσεις απαλλαγής, παραίτησης ή παύσης του επιτρόπου, του διαχειριστή ή μέλους του οικογενειακού συμβουλίου, να ζητούν και να ελέγχουν λογαριασμούς, να επιτρέπουν την αντικατάσταση της νόμιμης υποθήκης και να αποφασίζουν την αύξηση ή την αντικατάσταση της παρασχεθείσας ασφάλειας, καθώς και να ορίζουν ειδικό επίτροπο για την εξωδικαστική εκπροσώπηση του ανηλίκου
 2. να διορίζουν ειδικό επίτροπο που εκπροσωπεί τον ανήλικο σε υποθέσεις σχετικές με την επιτροπεία
 3. να μετατρέπουν, να ανακαλούν και να αναθεωρούν την υιοθεσία, να ζητούν και να ελέγχουν τους λογαριασμούς του υιοθετούντος και να καθορίζουν το ποσό εσόδων που προορίζεται για τη διατροφή του υιοθετουμένου
 4. να αποφασίζουν σχετικά με την αύξηση ή την αντικατάσταση της ασφάλειας που δίδεται υπέρ των ανηλίκων τέκνων
 5. να ζητούν και να ελέγχουν τους λογαριασμούς που οφείλουν να προσκομίζουν οι γονείς
 6. να επιλαμβάνονται οποιουδήποτε άλλου ζητήματος στο πλαίσιο των διαδικασιών που αναφέρονται στα στοιχεία a) έως m).

Σε ό,τι αφορά ζητήματα αναμορφωτικών μέτρων και ζητήματα προστασίας των ανηλίκων, είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

 • να προπαρασκευάζουν, να εξετάζουν και να αποφασίζουν σε διαδικασίες προστασίας των ανηλίκων και προώθησης των δικαιωμάτων τους, καθώς και να εκδίδουν σχετικές αποφάσεις
 • να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των ανηλίκων και προώθησης των δικαιωμάτων τους και να παρακολουθούν την εφαρμογή των μέτρων αυτών, όταν απαιτείται, σε περίπτωση που ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν χωρεί παρέμβαση της επιτροπής προστασίας (comissão de proteção)
 • να ενεργούν τις διαδικαστικές πράξεις που σχετίζονται με την ανάκριση στο πλαίσιο επιβολής αναμορφωτικών μέτρων·
 • να αξιολογούν τις πράξεις τις οποίες ο νόμος χαρακτηρίζει αδικήματα και τις οποίες διαπράττει ανήλικος ηλικίας από 12 έως 16 ετών, με σκοπό τη λήψη αναμορφωτικών μέτρων·
 • να εφαρμόζουν και να επανεξετάζουν τα αναμορφωτικά μέτρα·
 • να αποφασίζουν την παύση ή την άρση των αναμορφωτικών μέτρων·
 • να επιλαμβάνονται των προσφυγών κατά των αποφάσεων με τις οποίες διατάσσονται πειθαρχικά μέτρα εις βάρος ανηλίκων στους οποίους έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή.

Τμήματα εργατικών υποθέσεων

Μεταξύ άλλων επιλαμβάνονται, σε αστικές υποθέσεις, ζητημάτων που απορρέουν από σχέσεις εξαρτημένης εργασίας και σχέσεις που δημιουργούνται ενόψει της σύναψης συμβάσεων εργασίας, από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, συμβάσεις που εκ του νόμου εξομοιούνται με συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις μαθητείας και κατάρτισης, καθώς και αστικοδικαιικών ζητημάτων που σχετίζονται με απεργίες.

Τμήματα εμπορικών υποθέσεων

Τα τμήματα αυτά προπαρασκευάζουν και εξετάζουν τα ακόλουθα:

 1. διαδικασίες αφερεγγυότητας και ειδικές διαδικασίες διάσωσης·
 2. αγωγές για την κήρυξη του ανυπόστατου, της ακυρότητας ή της ακυρωσίας καταστατικών ή συμφωνητικών σύστασης εταιρειών
 3. αγωγές που αφορούν την άσκηση εταιρικών δικαιωμάτων
 4. αγωγές για την αναστολή ή την ακύρωση εταιρικών αποφάσεων
 5. αγωγές δικαστικής εκκαθάρισης εταιρειών
 6. αγωγές λύσης ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρείας
 7. αγωγές λύσης εταιρειών χαρτοφυλακίου
 8. αγωγές στις οποίες αναφέρεται ο κώδικας εμπορικού μητρώου·
 9. αγωγές εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών εταιρειών·

Είναι επίσης αρμόδια για την εκδίκαση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των υπαλλήλων του Εμπορικού Μητρώου, καθώς και κατά των αποφάσεων των υπαλλήλων στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών λύσης και εκκαθάρισης εμπορικών εταιρειών.

Τμήματα εκτέλεσης

Ασκούν, στο πλαίσιο διαδικασιών εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, με την εξαίρεση των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας, του δικαστηρίου ανταγωνισμού, ρύθμισης και εποπτείας, του δικαστηρίου ναυτικών διαφορών, των τμημάτων οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων, των τμημάτων εργατικών υποθέσεων, των τμημάτων εμπορικών υποθέσεων, καθώς και των εκτελέσεων αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών οι οποίες, σύμφωνα με την ποινική δικονομία, δεν εισάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων.

Δικαστήρια με διευρυμένη κατά τόπον αρμοδιότητα

Δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας

Επιλαμβάνεται των ακολούθων:

 1. αγωγών το αντικείμενο των οποίων αφορά δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα
 2. αγωγών το αντικείμενο των οποίων αφορά βιομηχανική ιδιοκτησία, σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπει ο νόμος·
 3. αγωγών ακυρότητας και ακυρωσίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών που προβλέπονται στον κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και στη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και αιτήσεων για την κήρυξη της ακυρότητας ή ακυρωσίας μητρώων σχεδίων και υποδειγμάτων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ανταμοιβών, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων που αποτελούν αντικείμενο ανταγωγής·
 4. προσφυγών κατά αποφάσεων του Εθνικού Ινστιτούτου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. – INPI, I. P.) οι οποίες αναγνωρίζουν ή δεν αναγνωρίζουν οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή αφορούν μεταβιβάσεις, άδειες, αποσβέσεις ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που επηρεάζουν, τροποποιούν ή αποσβένουν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας·
 5. προσφυγών και ελέγχου αποφάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του INPI που υπόκεινται σε προσβολή, στο πλαίσιο διαδικασιών διοικητικών παραβάσεων·
 6. αναγνωριστικών αγωγών το αντικείμενο των οποίων αφορά ονόματα τομέων διαδικτύου·
 7. προσφυγών κατά αποφάσεων που λαμβάνει το Ίδρυμα Εθνικής Επιστημονικής Υπολογιστικής (Fundação para a Computação Científica Nacional) ως αρμόδια αρχή για την καταχώριση ονομάτων τομέα με κατάληξη .PT, με της οποίες καταχωρίζεται, απορρίπτεται η καταχώριση ή καταργείται όνομα τομέα με κατάληξη .PT·
 8. αγωγών το αντικείμενο των οποίων αφορά επωνυμίες προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών
 9. προσφυγών κατά αποφάσεων του Ινστιτούτου Μητρώων και Συμβολαιογράφων (Recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. – IRN, I. P.) που σχετίζονται με τη δυνατότητα καταχώρισης επωνυμίας προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας στο πλαίσιο του νομικού καθεστώτος του εθνικού μητρώου νομικών προσώπων (Registo Nacional de Pessoas Coletivas)·
 10. αγωγών που αφορούν την τέλεση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού ή παραβίασης του εμπορικού απορρήτου σε ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας·
 11. μέτρων συγκέντρωσης και διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων και παροχής πληροφοριών όταν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων δημιουργού.

Δικαστήριο ανταγωνισμού, ρύθμισης και εποπτείας

Μεταξύ άλλων επιλαμβάνεται ζητημάτων που αφορούν την άσκηση προσφυγών, τον έλεγχο και την εκτέλεση ως προς αποφάσεις, διαταγές και λοιπά μέτρα σε διαδικασίες διοικητικών παραβάσεων τα οποία εκ του νόμου υπόκεινται σε προσφυγή και εκδίδονται από μια σειρά ρυθμιστικών φορέων, ιδίως την Αρχή Ανταγωνισμού, την Εθνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την Τράπεζα της Πορτογαλίας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δικαστήριο ναυτικών διαφορών

Επιλαμβάνεται των ακολούθων:

 1. αποζημιώσεων λόγω ζημιών που προκαλούν ή υφίστανται πλοία, σκάφη ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα ή που προκαλείται από τη θαλάσσια χρήση τους υπό την ευρεία έννοια του νόμου
 2. συμβάσεων ναυπήγησης, επισκευής, αγοράς και πώλησης πλοίων, σκαφών ή άλλων πλωτών ναυπηγημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι προορίζονται για θαλάσσια χρήση
 3. συμβάσεων θαλάσσιας, συνδυασμένης ή πολυτροπικής μεταφοράς
 4. συμβάσεων μεταφοράς μέσω υδάτων εσωτερικής ναυσιπλοΐας εντός των ορίων του πίνακα 1 του παραρτήματος του γενικού κανονισμού λιμεναρχείων, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 265/72 της 31ης Ιουλίου 1972·
 5. συμβάσεων θαλάσσιας χρήσης πλοίων, σκαφών και άλλων πλωτών ναυπηγημάτων, και ιδίως συμβάσεων ναύλωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
 6. συμβάσεων ασφάλισης πλοίων, σκαφών και άλλων πλωτών ναυπηγημάτων που προορίζονται για θαλάσσια χρήση, καθώς και των φορτίων τους
 7. υποθηκών και προνομίων επί πλοίων ή σκαφών, καθώς και εμπράγματων ασφαλειών κάθε είδους επί πλωτών ναυπηγημάτων και των φορτίων τους
 8. ειδικών διαδικασιών συναφών με πλοία, σκάφη, πλωτά ναυπηγήματα και τα φορτία τους
 9. διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων επί πλοίων, σκαφών και άλλων πλωτών ναυπηγημάτων, των φορτίων, καυσίμων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε πλοία, σκάφη και άλλα πλωτά ναυπηγήματα, καθώς και αιτήσεων προς το λιμεναρχείο για την προσωρινή απαγόρευση απόπλου των πλοίων που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω διαδικασιών
 10. γενικών ή μερικών αβαριών, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν πλωτά ναυπηγήματα προοριζόμενα για θαλάσσια χρήση
 11. της επιθαλάσσιας αρωγής και βοήθειας
 12. συμβάσεων ρυμούλκησης και πλοήγησης
 13. της ναυαγιαίρεσης
 14. της αστικής ευθύνης λόγω ρύπανσης της θάλασσας ή εσωτερικών υδάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους
 15. της χρήσης, της απώλειας, της ανεύρεσης ή της οικειοποίησης εξοπλισμού ή εργαλείων αλίευσης ή συλλογής οστρακόδερμων, μαλακίων και θαλάσσιας χλωρίδας, αγκύρων, εξοπλισμού πλοίων, όπλων, εφοδίων και άλλων αντικειμένων προοριζόμενων για τη ναυσιπλοΐα ή την αλιεία, καθώς και της ζημίας που προκαλούν ή υφίστανται τα εν λόγω αντικείμενα
 16. της ζημίας σε πράγματα του δημόσιου θαλάσσιου τομέα
 17. της κυριότητας και της κατοχής ναυαγίου και πραγμάτων που προέρχονται ή απορρέουν από τα θαλάσσια ύδατα, που βρίσκονται στον θαλάσσιο πυθμένα ή στο υπέδαφός του ή προέρχονται από εσωτερικά ύδατα ή βρίσκονται σ’ αυτά, εφόσον είναι ναυτιλιακού ενδιαφέροντος
 18. λειών
 19. γενικά, κάθε ζητήματος που υπάγεται στο ναυτιλιακό εμπορικό δίκαιο·
 20. προσφυγών κατά αποφάσεων του λιμενάρχη που εκδίδονται στο πλαίσιο παραβάσεων ναυτικής φύσης.

Δικαστήριο εκτέλεσης των ποινών

Παρακολουθεί και εποπτεύει την εκτέλεση, και αποφασίζει για την τροποποίηση, την αντικατάσταση και την ακύρωση της ποινής ή του στερητικού της ελευθερίας μέτρου που διατάσσεται με τελεσίδικη απόφαση. Το δικαστήριο αυτό είναι, ιδίως, αρμόδιο για τα ακόλουθα:

 • να αποφασίζει την εκτέλεση, ως συνακόλουθης κύρωσης, της ποινής της απέλασης, κηρύσσοντας τη λήξη της ποινής φυλάκισης, και να αποφασίζει την πρόωρη εκτέλεση, ως συνακόλουθης κύρωσης, της ποινής της απέλασης·
 • να κηρύσσει τη λήξη ποινής που έχει ήδη επιβληθεί, ποινής που επιβάλλεται σε περιπτώσεις υποτροπής (pena relativamente indeterminada) και μέτρου στερητικού της ελευθερίας·
 • να εκδίδει εντάλματα κράτησης και σύλληψης και διαταγές απόλυσης·
 • να εκδίδει ερήμην αποφάσεις και να διατάσσει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων όταν ο καταδικασθείς έχει δολίως αποφύγει, εν όλω ή εν μέρει, την εκτέλεση ποινής φυλάκισης ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας
 • να αποφασίζει σχετικά με την προσωρινή αφαίρεση από το ποινικό μητρώο πραγματικών περιστατικών ή αποφάσεων που έχουν καταχωριστεί σ’ αυτό

Κεντρικό ανακριτικό δικαστήριο

Διεξάγει την ανάκριση, αποφασίζει σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών και ασκεί τις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ανάκριση όταν η εγκληματική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε περιφέρειες διαφορετικών εφετείων και πάντα ως προς τα ακόλουθα εγκλήματα:

 1. εγκλήματα κατά της ειρήνης και της ανθρωπότητας
 2. τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατία
 3. εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, με την εξαίρεση των εγκλημάτων κατά τις εκλογές·
 4. εμπόριο ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών, με την εξαίρεση της διανομής απευθείας στον καταναλωτή, και εγκληματική οργάνωση με σκοπό το εν λόγω εμπόριο·
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 6. διαφθορά, υπεξαίρεση και απιστία περί την υπηρεσία·
 7. δόλια χρεοκοπία·
 8. επιζήμια διαχείριση οικονομικής οντότητας του δημοσίου·
 9. απάτη ως προς την οικειοποίηση ή την υπεξαίρεση επιδότησης, επιχορήγησης ή πίστωσης
 10. εγκλήματα οικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσης που διαπράττονται με οργανωμένο τρόπο, ιδίως μέσω της χρήσης της πληροφορικής·
 11. εγκλήματα οικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσης με διεθνή ή διακρατική διάσταση.
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.