Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Σλοβενία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας στη Σλοβενία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Εργατοδικεία και πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, τα εργατοδικεία είναι αρμόδια να κρίνουν ατομικές και συλλογικές εργατικές διαφορές, ενώ τα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδια για διαφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Τα εργατοδικεία και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων κρίνουν σε πρώτο βαθμό. Το Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Višje delovno in socialno sodišče) εκδικάζει ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ατομικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με τη σύναψη, την ύπαρξη, τη διάρκεια και τη λήξη των σχέσεων εργασίας
 • σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή των νόμιμων διαδόχων τους
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από σχέσεις εργασίας μεταξύ εργαζομένων και των πελατών για τους οποίους εργάζονται βάσει συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του πελάτη
 • μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσληψης
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τη σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη
 • σχετικά με την εργασία ανηλίκων κάτω των 15 ετών, μαθητευόμενων, μαθητών και σπουδαστών
 • σχετικά με υποτροφίες για το προσωπικό μεταξύ εργοδοτών και μαθητών ή σπουδαστών
 • σχετικά με εθελούσιες περιόδους δοκιμασίας
 • σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει ο νόμος.

Το εργατοδικείο είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει εάν μια ασφαλιστική εταιρεία είναι συνεναγόμενη σε υποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης για τις οποίες το εργατοδικείο είναι αρμόδιο.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες συλλογικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με το κύρος συλλογικής σύμβασης και την εφαρμογή της μεταξύ των συμβαλλομένων ή μεταξύ των συμβαλλομένων και τρίτων
 • σχετικά με την αρμοδιότητα διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων
 • σχετικά με τη συμμόρφωση των συλλογικών συμβάσεων με τον νόμο ή την αμοιβαία συμφωνία μεταξύ συλλογικών συμβάσεων και σχετικά με τη συμμόρφωση των γενικών νομικών πράξεων του εργοδότη με τη νομοθεσία και με τις συλλογικές συμβάσεις
 • σχετικά με τη νομιμότητα των απεργιών και άλλων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων
 • σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων
 • σχετικά με τις αρμοδιότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις
 • σε σχέση με αποφάσεις για την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει ο νόμος.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες διαφορές κοινωνικής ασφάλισης:

1. Στον τομέα της ασφάλισης γήρατος και αναπηρίας:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή
 • σχετικά με τα δικαιώματα για υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση γήρατος και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή
 • σχετικά με την καταβολή εισφορών για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και για την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με τον προσδιορισμό ή τον αποκλεισμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες είναι υποχρεωτική η υπαγωγή σε επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης
 • σχετικά με τα δικαιώματα για κρατική σύνταξη
 • σχετικά με το επίσημο μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων

2. Στον τομέα της ασφάλισης ασθενείας:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και σχετικά με την καταβολή των σχετικών εισφορών

3. Στον τομέα της ασφάλισης ανεργίας και των προσλήψεων:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και σχετικά με την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με υποτροφίες για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία και υποτροφίες για χαρισματικά άτομα
 • σχετικά με δάνεια σπουδών που χορηγούνται με εγγυήσεις και επιδοτούμενα επιτόκια, για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία

4. Στον τομέα της γονεϊκής προστασίας και των οικογενειακών παροχών:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για ασφάλιση γονεϊκής προστασίας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και σχετικά με την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με τα δικαιώματα για οικογενειακές παροχές

5. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας:

 • σχετικά με τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης
 • σχετικά με τα δικαιώματα για κοινωνικές παροχές για διάφορους λόγους, εφόσον αποσκοπούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών του αιτούντα και εφόσον αποφασιστικός παράγοντας για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι τα περιουσιακά στοιχεία.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες διαφορές κοινωνικής ασφάλισης στους προαναφερθέντες τομείς:

 • σχετικά με την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως
 • σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε επίσημο κρατικό όργανο ή φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας σε ασφαλισμένο ή δικαιούχο παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή ζημίας που προκάλεσε ασφαλισμένος σε οργανισμό στο πλαίσιο ασφαλιστικών σχέσεων ή λόγω της άσκησης δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο για τις διαφορές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπει ο νόμος.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι τα ακόλουθα:

 • εργατοδικείο του Celje με έδρα το Celje, αρμόδιο για τη δικαστική περιφέρεια Celje
 • εργατοδικείο του Koper με έδρα το Koper, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Koper και Nova Gorica
 • Εργατοδικείο και δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων της Λιουμπλιάνας, με έδρα τη Λιουμπλιάνα, αρμόδιο, όσον αφορά τις εργατικές διαφορές, για τις δικαστικές περιφέρειες Kranj, Krško, Λιουμπλιάνα και Novo Mesto και, όσον αφορά τις διαφορές κοινωνικής ασφάλισης, για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • εργατοδικείο του Μάριμπορ, με έδρα το Μάριμπορ, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Μάριμπορ, Murska Sobota, Ptuj και Slovenj Gradec.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία κρίνουν τις εργατικές διαφορές στην έδρα του δικαστηρίου, εκτός αν ορίζεται ότι πρέπει να συνεδριάζουν σε μεταβατικές έδρες.

Στις εργατικές διαφορές και στις διαφορές κοινωνικής ασφάλισης, τα πρωτοβάθμια δικαστήρια αποτελούνται από ένα δικαστή ως πρόεδρο της σύνθεσης και δύο λαϊκά μέλη, το ένα από τα οποία επιλέγεται από κατάλογο εργαζομένων ή ασφαλισμένων και το άλλο από κατάλογο εργοδοτών ή οργανισμών.

Από μονομελή σύνθεση του δικαστηρίου κρίνονται οι ατομικές εργατικές διαφορές και οι διαφορές κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ουσιαστικές αξιώσεις, εφόσον η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 40 000 EUR. Ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, από μονομελή σύνθεση κρίνονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα, π.χ. ατομικές εργατικές διαφορές σχετικές με την αναστολή σύμβασης εργασίας, τη δοκιμαστική εργασία, τις υπερωρίες, τα διαλείμματα, την ανάπαυση και τις άδειες, καθώς και την απουσία από την εργασία για άλλους λόγους, την υποχρέωση παροχής εργασίας λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, τις πειθαρχικές κυρώσεις, την προσωρινή αναστολή της εργασίας λόγω κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας και την προσωρινή μετάθεση διαφορές κοινωνικής ασφάλισης σχετικές με το δικαίωμα για επίδομα βοήθειας, το δικαίωμα για επίδομα λόγω σωματικής αναπηρίας και το δικαίωμα λουτροθεραπείας.

Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Višje delovno in socialno sodišče)

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζει ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) εκδικάζει ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδρεύει στη Λιουμπλιάνα.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι τριμελές.

Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι αρμόδιο να κρίνει διοικητικές διαφορές με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος περί διοικητικών διαφορών.

Στις διοικητικές διαφορές εξασφαλίζεται η δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ατόμων και των οργανισμών σε σχέση με αποφάσεις και ενέργειες των κρατικών οργάνων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας, σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών διαφορών.

Σε μια διοικητική διαφορά το δικαστήριο:

 • κρίνει τη νομιμότητα οριστικών διοικητικών πράξεων που επηρεάζουν την έννομη κατάσταση του προσφεύγοντα
 • κρίνει τη νομιμότητα ατομικών πράξεων και ενεργειών που πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου, εκτός αν εξασφαλίζεται διαφορετική μορφή πρόσφορης διαδικασίας
 • κρίνει τη νομιμότητα πράξεων που εκδίδουν τα κρατικά όργανα υπό μορφή κανονισμού, εφόσον ρυθμίζουν ατομικές σχέσεις
 • επιλύει διαφορές που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο μεταξύ του κράτους και τοπικών κοινοτήτων, μεταξύ τοπικών κοινοτήτων ή μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και κατόχων δημόσιας άδειας, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή εφόσον δεν υφίσταται άλλη μορφή πρόσφορης διαδικασίας βάσει του Συντάγματος ή νόμου
 • κρίνει τη νομιμότητα άλλων πράξεων, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.

Αρμόδιο για να κρίνει διοικητικές διαφορές σε πρώτο βαθμό είναι το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό για διοικητικές διαφορές κρίνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Η τακτική έδρα του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας βρίσκεται στη Λιουμπλιάνα.

Το Διοικητικό Δικαστήριο συνεδριάζει στην τακτική και στις ακόλουθες μεταβατικές έδρες:

 • τμήμα Celje για την περιφέρεια του εφετείου του Celje
 • τμήμα Nova Gorica για την περιφέρεια του εφετείου του Koper
 • τμήμα Μάριμπορ για την περιφέρεια του εφετείου του Μάριμπορ.

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικάζει με τριμελή σύνθεση, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, κρίνονται από μονομελή σύνθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει με μονομελή σύνθεση διαφορές που αφορούν την αναστολή διαδικασίας εκδικάζει ένδικα μέσα με τριμελή σύνθεση διαφορές για θέματα αρμοδιότητας μεταξύ του Διοικητικού Δικαστηρίου και δικαστηρίου γενικής δικαιοδοσίας ή δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση διαφορές για θέματα αρμοδιότητας μεταξύ του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου εκδικάζονται από πενταμελή σύνθεση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαστήρια της Σλοβενίας δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Εργατοδικεία

Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.