Εθνικά ειδικά δικαστήρια

Σουηδία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των εξειδικευμένων δικαστηρίων στη Σουηδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Εξειδικευμένα δικαστήρια

Υπάρχουν ορισμένα εξειδικευμένα δικαστήρια που επιλαμβάνονται διαφορών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης.

  • Το εργατοδικείο (Arbetsdomstolen) ασχολείται με εργατικές διαφορές. Ως εργατική διαφορά νοείται κάθε διαφορά που αφορά τη σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Το εργατοδικείο είναι συνήθως το πρώτο και το μόνο δικαστήριο αρμόδιο σε εργατικές διαφορές. Ωστόσο, ορισμένα είδη εργατικών διαφορών εξετάζονται αρχικά από το περιφερειακό δικαστήριο, του οποίου η απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του εργατοδικείου, το οποίο, συνεπώς, καθίσταται το δεύτερο και τελευταίο δικαστήριο.
  • Το Δικαστήριο Θεμάτων Αγοράς (Marknadsdomstolen) είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για διαφορές στο πλαίσιο του νόμου περί ανταγωνισμού και του νόμου περί των εμπορικών πρακτικών.
  • Το Εφετείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Patentbesvärsrätten) χειρίζεται προσφυγές κατά αποφάσεων του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σχέδια κ.λπ. Οι αποφάσεις του Εφετείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας προσβάλλονται ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (Högsta förvaltningsdomstolen).

Τα Δικαστήρια Ακινήτων και Περιβάλλοντος (Mark- och miljödomstolar) εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν άδειες για δραστηριότητες επεξεργασίας νερού και περιβαλλοντικά επικίνδυνες δραστηριότητες, την προστασία της υγείας, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την αποκομιδή απορριμμάτων, εστίες ρύπανσης και επικίνδυνα απόβλητα, ζημίες και αποζημιώσεις σε σχέση με το περιβάλλον, ζητήματα δόμησης, άδειες κατεδαφίσεων και αξιοποίησης ακινήτων βάσει του νόμου περί χωροταξικού σχεδιασμού και δόμησης, δικαιώματα μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων (Tomträtt), ένδικα μέσα σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, οριοθέτηση αγροτεμαχίων, ζώνες γεωτεμαχίων προς χρήση από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και απαλλοτριώσεις. Τα Δικαστήρια Ακινήτων και Περιβάλλοντος είναι πέντε. Πρόκειται για δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας που υπάγονται στα περιφερειακά δικαστήρια των δήμων Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå και Östersund. Εφέσεις κατά των κρίσεων και των αποφάσεων των Δικαστηρίων Ακινήτων και Περιβάλλοντος ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Ακινήτων και Περιβάλλοντος, το οποίο υπάγεται στο Εφετείο Svea. Αιτήσεις αναίρεσης σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό από δικαστήριο ακινήτων και περιβάλλοντος και σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο Ακινήτων και Περιβάλλοντος ασκούνται ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τα Ναυτιλιακά Δικαστήρια (Sjörättsdomstolar) εκδικάζουν τις υποθέσεις που εμπίπτουν στον Σουηδικό Κώδικα Ναυτικού Δικαίου (1009 του 1994). Τα Ναυτιλιακά Δικαστήρια είναι επτά και υπάγονται στα περιφερειακά δικαστήρια των δήμων Luleå, Sundsvall, Στοκχόλμης, Kalmar, Μάλμε, Γκέτεμποργκ και Värmland.

Τα Μεταναστευτικά Δικαστήρια (Migrationsdomstolarna) εξετάζουν τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης σε υποθέσεις που αφορούν τους αλλοδαπούς και την ιθαγένεια. Τα Μεταναστευτικά Δικαστήρια είναι δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας που υπάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια των δήμων Μάλμε, Γκέτεμποργκ, Στοκχόλμης και Luleå. Εφέσεις κατά των κρίσεων και των αποφάσεων των Μεταναστευτικών Δικαστηρίων ασκούνται ενώπιον του Μεταναστευτικού Εφετείου, το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Εφετείο της Στοκχόλμης.

Ορισμένα είδη διαφορών που αφορούν μισθώσεις, στεγαστικούς συνεταιρισμούς (bostadsrättsförening) και δικαιώματα μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων εκδικάζονται από περιφερειακά δικαστήρια μισθώσεων και δικαιωμάτων μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων (hyres- och arrendenämnder). Πρόκειται για οιονεί δικαιοδοτικά όργανα με εξουσίες παρόμοιες με εκείνες των δικαστηρίων.

Λοιπά εξειδικευμένα δικαστήρια

Δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο ή παρόμοιο όργανο στη Σουηδία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.