Liikmesriikide erikohtud

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Erikohtud on esimese astme kohtutena tegutsevad kaubanduskohtud (trgovački sudovi) ja halduskohtud (upravni sudovi) ning apellatsioonikohtutena tegutsevad Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteoasjade kohus (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) ja Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus (Visoki upravni sud Republike Hrvatske).

Nende pädevusvaldkonnad on järgmised.

Kaubanduskohtud

Horvaatia Vabariigis on üheksa kaubanduskohut (Zagrebi, Spliti, Rijeka, Osijeki, Bjelovari, Varaždini, Zadari, Pazini ja Dubrovniku kaubanduskohus),

kes:

 1. teevad asjakohastes õigusnormides sätestatud juhtudel otsuseid hagiasjades ja hagita asjades;
 2. teevad otsuseid registreerimisega seotud küsimustes ja peavad kohturegistreid;
 3. teevad otsuseid äriühingu asutamise, tegutsemise ja tegevuse lõpetamisega seotud avalduste kohta;
 4. teevad otsuseid ettepanekute kohta algatada pankrotimenetlus ning viia läbi eelpankroti- ja pankrotimenetlusi;
 5. teevad otsuseid laevaregistri kannete kohta seoses asjadega, mis on mereseadustikust tulenevalt antud kaubanduskohtu pädevusse, teevad otsuseid laevaomaniku vastutuse piiramise küsimustes ja lahendavad üldavarii võrdse jagamise otsuseid puudutavaid kaebusi, välja arvatud juhul, kui konkreetset liiki asja kohta on seaduses sätestatud teisiti;
 6. viivad läbi välisriigi kohtuotsuste tunnustamise menetlusi, samuti toimivad vahekohtuna kaubandusvaidlustes;
 7. tagavad tõendeid nende pädevusse kuuluvate menetluste jaoks;
 8. võtavad kaitsemeetmeid nende pädevusse kuuluvate menetluste raames ja seoses selliste menetlustega;
 9. annavad rahvusvahelist õigusabi seoses tõendite kogumisega kaubandusasjades;
 10. täidavad muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi kaubanduskohtud

Halduskohtud

Halduskohtuid on Horvaatia Vabariigis neli ning need asuvad Zagrebis, Splitis, Rijekas ja Osijekis. Nad:

 1. teevad otsuseid avalik-õiguslike asutuste üksikaktide peale esitatud kaebuste kohta;
 2. teevad otsuseid avalik-õiguslike asutuste tegevuse peale esitatud kaebuste kohta;
 3. teevad otsuseid asjades, milles avalik-õiguslik asutus on jätnud üksikakti vastu võtmata või ei ole tegutsenud seaduses sätestatud tähtaja jooksul;
 4. teevad otsuseid halduslepinguid ja nende täitmist käsitlevates asjades;
 5. teevad otsuseid muudes seadusega ette nähtud asjades.

Horvaatia Vabariigi halduskohtud

Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteoasjade kohus

 1. teeb otsuseid väärteoasjades esimese astme kohtute tehtud otsuste vastu kasutatud tavapäraste õiguskaitsevahendite kohta ja esimese astme rikkumismenetlusi läbiviivate avalik-õiguslike asutuste otsuste kohta, kui see on sätestatud asjakohastes õigusnormides;
 2. teeb otsuseid väärteoasjades esimese astme kohtute vahel toimuvates kohtualluvusvaidlustes;
 3. teeb otsuseid väärteoasjades lõplike ja siduvate otsuste vastu kasutatud erakorraliste õiguskaitsevahendite kohta, kui see on sätestatud asjakohastes õigusnormides;
 4. teeb otsuseid edasikaebuste kohta väärteoasjades, mis hõlmavad rahvusvahelist õigusalast koostööd ELi liikmesriikidega, juhul kui asjaomane väärteoasi kuulub nende pädevusse;
 5. teostab järelevalvet väärteoasju lahendavate kohtunike tegevuse üle;
 6. täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi kõrgem väärteoasjade kohus
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 480 75 10
Faks: +385 1 461 12 91

E-posti aadress: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus

 1. teeb otsuseid kaubanduskohtute poolt esimese astmes tehtud otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuste kohta;
 2. lahendab kaubanduskohtutevahelisi vaidlusi territoriaalse kohtualluvuse üle ja teeb otsuseid kohtualluvuse ühelt kaubanduskohtult teisele ülemineku küsimustes;
 3. täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi kõrgem kaubanduskohus
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 489 68 88
Faks: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus

 1. teeb otsuseid halduskohtute otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuste ja edasikaebamisele kuuluvate otsuste kohta;
 2. teeb otsuseid üldaktide õiguspärasuse kohta;
 3. lahendab halduskohtutevahelisi pädevusvaidlusi;
 4. teeb otsuseid muudes seadusega ette nähtud asjades.

Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 480 78 00
Faks: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Viimati uuendatud: 20/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.