Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Liikmesriikide erikohtud

Inglismaa ja Wales

Sellel lehel esitatakse teave Inglismaa ja Walesi teatavate erikohtute kohta.

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Halduskohtud

2007. aasta kohtute ja täitemenetluse seadusega (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) loodi enamikku kohtuid (tribunals) puudutav kohtute ühtne struktuur, milles kohtud on jagatud esimese astme kohtuks (First-tier Tribunal) ja kõrgemaks kohtuks (Upper Tribunal). Need mõlemad jagunevad teemade järgi kolleegiumideks (chambers), kuhu on koondatud sarnased pädevused. Üksikasjaliku teabe nende kohtute kohta leiab kuningliku kohtuameti veebisaidilt Her Majesty's Courts and Tribunals service.

Esimese astme kohus

Esimese astme kohus on üldise pädevusega kohus. Tema põhiülesanne on arutada valitsuse otsuste peale esitatud kaebusi tema pädevusse kuuluvates valdkondades. Mõnel juhul hõlmab tema pädevus kogu Ühendkuningriiki. Esimese astme kohtus on seitse kolleegiumi:

 • sotsiaaltoetuste kolleegium (Social Entitlement Chamber);
 • tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkaitsekolleegium (Health, Education and Social Care Chamber);
 • sõjaväepensionide ja -hüvitiste kolleegium (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • maksukolleegium (Tax Chamber);
 • üldkolleegium (General Regulatory Chamber);
 • sisserände- ja varjupaigaasjade kolleegium (Immigration and Asylum Chamber);
 • rendi- ja omandivaidluste kolleegium (Property Chamber).

Kõrgem kohus

Kõrgem kohus lahendab peamiselt, kuid mitte üksnes esimese astme kohtu otsuste peale esitatud kaebusi. See on kõrgem kohtuinstants ja teatavatel asjaoludel pädev tegelema ka kohtuliku kontrolli juhtumitega.

Kõrgem kohus koosneb järgmistest kolleegiumidest:

 • halduskolleegium (Administrative Appeals Chamber);
 • maavaidluskolleegium (Lands Chamber);
 • maksu- ja kaubanduskolleegium (Tax and Chancery Chamber);
 • sisserände- ja varjupaigaasjade kolleegium (Immigration and Asylum Chamber).

Neil kohtutel on eksperditeadmised kaebuse esemeks olevas valdkonnas. Kohtunikud on oma pädevusse kuuluva õigusvaldkonna eksperdid ja liikmetel väljastpoolt õigusvalda on kas omas valdkonnas kutsealane kvalifikatsioon või on nad selle omandanud kogemuste teel. Eri liiki kaebusi menetlevate kolleegiumide koosseisud varieeruvad olenevalt kaebuse esemest.

Töökohus ja töövaidluste apellatsioonikohus

Töökohus (Employment Tribunal) ja töövaidluste apellatsioonikohus (Employment Appeal Tribunal) ei kuulu ühtsesse kohtustruktuuri, kuid kuninglik kohtuamet toetab neid. Need kohtud täidavad haldusülesandeid, et töökohtule esitatud nõuded ja töövaidluste apellatsioonikohtule esitatud kaebused oleks võimalik lahendada.

Inglismaal ja Walesis hõlmab halduskohtu töö haldusõiguse alast pädevust kogu Inglismaal ja Walesis, samuti pädevust teha järelevalvet madalama astme kohtute töö üle.

Erikohtud

Inglismaal ja Walesis on mitu erikohut:

 • koronerikohtutes (Coroners’ Courts) uurib koroner ehk ootamatute surmajuhtumite uurija (vahel koos vandekohtunike abiga) vägivaldseid, mitteloomulikke ja kahtlasi surmajuhtumeid või teadmata põhjusega äkksurmasid;
 • eestkostekohus (Court of Protection) teeb otsuseid teovõimetute täiskasvanute (ning harvadel juhtudel laste) omandi ja vara, tervishoiu ja isikliku heaolu küsimustes. Samuti on sellel kohtul õigus hinnata isiku suutlikkust teha mingi konkreetne otsus. See on kõrgem kohtuinstants ja ta võib luua pretsedente;
 • sõjakohtutes (Courts Martial) algatatakse sõjaõiguse alusel kohtuasju relvajõudude liikmete vastu;
 • kirikukohtud (Ecclesiastical Courts) teevad otsuseid anglikaani kiriku ja kirikuõiguse küsimustes;
 • kaubanduskohtud (Commercial/Mercantile Courts) arutavad kaubandusasju;
 • tehnoloogia- ja ehituskohtud (Technology and Construction Courts) menetlevad ehitustööde või IT-alaste lepingutega seotud küsimusi.

Seotud lingid

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Viimati uuendatud: 28/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.