Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide erikohtud

Kreeka

Selles osas esitatakse teavet erikohtute korralduse kohta Kreekas.

Sisu koostaja:
Kreeka

Riiginõukogu

Kreeka põhiseaduse artikliga 95 ette nähtud Riiginõukogu (Συμβούλιο της Επικρατείας) on kõrgeima astme halduskohus ja teostab oma pädevust täiskogu istungite (Ολομέλεια) või osakondadena (τμήματα). Täiskogu istungist võtavad osa esimees, vähemalt kümme nõukogu liiget (σύμβουλοι), kaks assotsieerunud liiget (πάρεδροι) ja üks ametnik (γραμματέας).

Riiginõukogul on kuus osakonda: I, II, III, IV, V ja VI.

Esimesed neli osakonda (I, II, III ja IV) täidavad õigusemõistmisega seotud ülesandeid ning nende kohtumised on avalikud. Istungitel osalevad osakonna esimees (Riiginõukogu aseesimees), kaks nõukogu liiget, kaks assotsieerunud liiget ning üks ametnik (viis liiget).

Kõik osakonnad võivad koguneda ka seitsmeliikmelises koosseisus, kus osaleb lisaks veel kaks nõukogu liiget. See on võimalik juhul, kui kohtu esimees annab või viieliikmeline koosseis suunab asja arutamiseks seitsmeliikmelisele koosseisule.

V osakond vastutab dekreetide läbivaatamise ning distsiplinaarjärelevalve eest. Osakond koosneb esimehest (Riiginõukogu aseesimees), vähemalt ühest nõukogu liikmest, ühest assotsieerunud liikmest (kelle hääl on otsustav) ja ühest ametnikust.

VI osakond vastutab riigitulude kogumise seadustikuga (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) ning haldusvaidlustest tulenevate kahjutasudega seotud kohtuotsuste kohtuliku läbivaatamise (tühistamise) eest. Selle koosseis on analoogne esimese nelja osakonna koosseisuga.

Riiginõukogu põhiülesanded on sätestatud põhiseaduse artikli 95 lõikes 1 ning kuuluvad täitmisele vastavalt seadusele.

Riiginõukogu pädevusse kuulub järgmine tegevus:

 • haldusasutuste antud täitmisele kuuluvate aktide tühistamine vastava taotluse alusel võimu kuritarvitamise või õiguserikkumise korral;
 • üldiste halduskohtute lõplike kohtuotsuste läbivaatamine vastava taotluse korral, nagu on sätestatud õigusnormides;
 • sisuliste otsuste tegemine haldusasjades, mis on Riiginõukogule edastatud põhiseaduse ja õigusnormide kohaselt;
 • regulatiivsete dekreetide käsitlemine.

Ametiasutused peavad täitma Riiginõukogu tehtud tühistamisotsuseid. Kõik õigusnormides määratletud pädevad asutused võib vastasel korral vastutusele võtta.

Kontrollikoda

Kreeka põhiseaduse artikliga 98 ette nähtud kontrollikoda (Ελεγκτικό Συνέδριο) on kahesuguse pädevusega kõrgema astme kohus, mis täidab nii kohtulikke kui ka haldusülesandeid. Halduspädevuse teostamisel säilitab kontrollikoda oma kohtuliku laadi. Kontrollikoja struktuur sarnaneb Riiginõukogu struktuuriga. Kontrollikoda täidab oma kohtulikke ülesandeid täiskoguna (Ολομέλεια), kolme osakonnana (τμήματα) ja üksustena (κλιμάκια).

Kontrollikoja põhiülesanded on:

 • riigi ja kohalike omavalituste või muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute kulutuste auditeerimine;
 • riigiga või samaväärset staatust omava üksusega sõlmitud suure rahalise väärtusega lepingute auditeerimine;
 • riigi peaarvepidajate ja kohalike omavalituste või muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute raamatupidamisarvestuse auditeerimine;
 • arvamuste esitamine seadusandlike ettepanekute kohta, mis käsitlevad pensione või staaži arvestamist pensioniõiguste andmisel;
 • aruande koostamine valitsuse tulude ja kulude aruande (απολογισμός) ja bilansi (ισολογισμός) kohta ning selle esitamine parlamendile;
 • kohtuvaidluste lahendamine pensione käsitlevates küsimustes;
 • asjade arutamine seoses tsiviil- või sõjalise sektori riigiteenistujate vastutusega riigile tahtlikult või hooletusest tekitatud kahju korral.

Kontrollikoja lahendeid ei saa edastada Riiginõukogule kohtulikuks läbivaatamiseks.

Muud erikohtud

Sõjaväekohtud (στρατοδικεία), mereväekohtud (ναυτοδικεία) ja õhujõudude kohtud (αεροδικεία)

Need on spetsiaalsed kriminaalkohtud. Nende kohtute jurisdiktsiooni alla kuuluvad (eranditult) kõik sõjaväes, mereväes või õhujõududes teenivate sõjaväelaste toime pandud süüteod.

Kõrgem erikohus

Kõrgem erikohus (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) on erikohus, mis sarnaneb põhiseaduskohtuga selle poolest, et enamik kõrgema erikohtu pädevusse kuuluvaid vaidlusi on põhiseaduslikud. Kohus on ette nähtud Kreeka põhiseaduse artikliga 100 ja vastutab otsuste tegemise eest parlamendivalimiste õiguspärasuse küsimustes, parlamendiliikmete ametist vabastamise eest või Kreeka kolme kõrgema astme kohtu vaheliste vaidluste lahendamise eest. Kõrgema erikohtu otsused on lõplikud ja nende peale ei saa apellatsiooni esitada.

Kõrgema erikohtu koosseisu kuuluvad Riiginõukogu esimees, ülemkohtu (Άρειος Πάγος) esimees, kontrollikoja president, neli Riiginõukogu liiget ja neli ülemkohtu liiget (kes määratakse ametisse loosimise teel iga kahe aasta tagant).

Kohtu tegevust juhib Riiginõukogu esimees või ülemkohtu esimees, olenevalt sellest, kumb on vanem. Kui arutatakse kohtuasju, mis hõlmavad põhiseaduslikkust või õigusnormide tõlgendamist käsitlevate konfliktide ja vaidluste lahendamist, kaasab kohus kaks Kreeka ülikoolide õigusteaduste professorit.

Vääralt peetud kohtumenetlusi käsitlev erikohus

Vääralt peetud kohtumenetlusi käsitlev erikohus (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) on ette nähtud põhiseaduse artikliga 99 ja seadusega nr 693/1977 ning arutab kohtunike vastu algatatud kohtuasju seoses vääralt peetud kohtumenetlustega. Kohtu koosseisu kuuluvad kohtu eesistujana tegutsev Riiginõukogu esimees, Riiginõukogu liige, ülemkohtu liige, kontrollikoja liige, kaks õigusteaduste professorit Kreeka ülikoolidest ja kaks juristi (juristide kõrgema distsiplinaarnõukogu liikmed, kes määratakse loosi alusel).

Ministrite vastutusega seotud kohtuasju menetlev erikohus

Ministrite vastutusega seotud kohtuasju menetlev erikohus (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) on ette nähtud põhiseaduse artikliga 86.

Kõnealune erikohus koguneb iga asja puhul eraldi ja selle koosseisu kuulub kuus Riiginõukogu liiget ja seitse ülemkohtu liiget, kelle määrab loosi alusel parlamendi esimees pärast seda, kui kohtuasi on algatatud. Kohtuistungeid peetakse parlamendi avalike istungitena ning neid juhatavad kahe eespool nimetatud kõrgema astme kohtu liikmed, kes peavad olema ametisse nimetatud või vastavale positsioonile edutatud enne seda, kui esitati kohtumenetluse algatamise ettepanek. Kohtu eesistuja on valitud ülemkohtu liikmetest kõrgemal ametikohal olev liige; kui samal astmel on rohkem kui üks liige, saab eesistujaks nendest vanim. Prokurörina tegutseb ülemkohtu juures tegutsev prokurör või tema asetäitja, kes mõlemad valitakse loosi alusel.

Kõnealune erikohus vastutab valitsuse ministrite ja aseministrite poolt ametikohustuste täitmise ajal toime pandud kuritegusid käsitlevate kohtuasjade menetlemise eest, tingimusel et need kohtuasjad edastab kohtule arutamiseks parlament.

Kohtuametnike tasustamist käsitlevaid vaidlusi lahendav erikohus

Kohtuametnike tasustamist käsitlevaid vaidlusi lahendav erikohus (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) on ette nähtud põhiseaduse artikliga 88.

Kohtu koosseisu kuuluvad põhiseaduse artiklis 99 sätestatud erikohtu liikmed; peale selle osalevad kohtu töös täiendavalt veel üks professor ning veel üks jurist.

Kohus vastutab kohtuametnike (igat liiki) tasustamist ja pensione käsitlevate vaidluste lahendamise eest, kui õigusküsimuste lahendamine avaldab tõenäoliselt mõju väga paljude ametnike töötasule, pensionile või maksukohustusele.

Õigusvaldkonna andmebaasid

 1. Riiginõukogu veebisaidil on ära toodud rohkem kui 250 000 otsust.

Juurdepääs andmebaasile on tasuta.

 1. Järgnevalt on esitatud lingid peamistele Kreeka esimese astme halduskohtute (διοικητικά πρωτοδικεία) veebisaitidele.

Ateena Esimese Astme Halduskohtu veebisaidil pakutakse järgmisi teenuseid:

 • kohtupraktika otsing;
 • kohtupraktikat sisaldavad infolehed.

Pakkuda kavatsetakse veel järgmisi teenuseid:

 • tõendite väljastamine;
 • kohtuasjade jälgimine;
 • juriidiliste dokumentide esitamine.

Kõigi muude kohtute veebisaitidel pakutakse järgmisi teenuseid:

 • tõendite elektrooniline taotlemine;
 • kohtuasjade jälgimine.

Enamik eespool esitatud veebisaite sisaldab ka teavet kohtu pädevuse, ajaloo, menetluskorra, struktuuri, kohtunike jms kohta.

Juurdepääs andmetele on üldiselt tasuta. Juurdepääs õigusalasele andmebaasile antakse siiski üksnes kohtunikele, kellel on selle kasutamiseks vaja spetsiaalset kasutajatarkvara ja identimiskoode.

 1. Järgnevalt on esitatud lingid peamistele Kreeka teise astme halduskohtute (διοικητικά εφετεία) veebisaitidele.

Kättesaadavad on järgmised teenused:

 • istungite päevakavad;
 • tõendite elektrooniline taotlemine;
 • kohtuasjade jälgimine.

Juurdepääs andmetele on üldiselt tasuta. Õigusalaseid andmebaase võivad kasutada siiski üksnes kohtunikud ning kasutamiseks on vaja spetsiaalset kasutajatarkvara ning identimiskoode.

Seonduvad lingid

Riiginõukogu

Kontrollikoda

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.