Liikmesriikide erikohtud

Itaalia

Selles rubriigis esitatakse teave erikohtute korraldusest Itaalias.

Sisu koostaja:
Itaalia

Erikohtud – sissejuhatus

Itaalias mõistetakse õigust Itaalia rahva nimel ning Itaalia põhiseaduse kohaselt alluvad kohtunikud ainult seadusele. Põhiseaduse artikli 102 kohaselt teostavad kohtuvõimu ainult üldkohtud, mis on loodud kohtute korraldust käsitlevate õigusnormide alusel, mis reguleerivad ka nende tegevust: see tähendab, et erakorraliste või erikohtute loomine on keelatud (v.a need, mis on sõnaselgelt ette nähtud). Lubatud on ainult luua üldkohtute juurde erikolleegiume, sh selliseid, milles osalevad asjaomaseid ülesandeid täitma sobivad kodanikud, kes ei kuulu kohtunikkonna hulka. Põhiseadus näeb siiski ette kohtud, mis ei kuulu kohtusüsteemi (ei ole üldkohtud).

Erikohtud

Tsiviilasjades (selle mõiste kõige laiemas tähenduses) jagunevad Itaalia kohtud üldkohtuteks ja halduskohtuteks. Halduskohtud on pädevad kaitsma haldusasjades õigustatud huve ja seaduses sätestatud konkreetsetes valdkondades subjektiivseid õigusi: halduskohtud on esimeses kohtuastmes maakonna halduskohus (Tribunale Amministrativo Regionale – TAR) ning teises kohtuastmes riiginõukogu (Consiglio di Stato). Üldkohtud on pädevad arutama subjektiivseid õigusi puudutavaid asju; halduskohtud on pädevad arutama õigustatud huve puudutavaid asju. Halduskohtumenetluse seadustik (codice di giustizia amministrativa), milles on loetletud ka pädevuse liigid, on kehtestatud seadusandliku dekreediga nr 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Halduskohtumenetluse seadustik on tasuta kättesaadav prantsuse, inglise ja saksa keeles.

Lisaks on Itaalias kontrollikoda (Corte dei Conti). Kontrollikoja pädevusse kuuluvad avaliku sektori raamatupidamisarvestusega seotud asjad ja muud seadusega ette nähtud küsimused. Raamatupidamisõiguse seadustik (codice di giustizia contabile) on kehtestatud seadusandliku dekreediga nr 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

Itaalias tegutsevad ka maksukohtud ning nende menetlusnormid on sätestatud seadusandliku dekreediga nr 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). Maksuasjade arutamise pädevus kuulub esimeses kohtuastmes provintsi maksukohtutele (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP) ning teises kohtuastmes maakonna maksukohtutele (Commissioni Tributarie Regionali – CTR). Maksukohtute pädevusse kuuluvad vaidlused, mis on seotud maksudega, sealhulgas maakonna-, provintsi- ja omavalitsusüksusmaksud ning Itaalia riikliku tervishoiuteenistuse (Servizio sanitario nazionale) maksud, maksulisandid ja täiendavad maksud, nendega seotud sanktsioonid ja viivised ning muud lisatasud.

Erikohtute otsuste peale võib alati esitada kassatsioonkaebuse kassatsioonikohtule (Corte Suprema di Cassazione) (põhiseaduse artikkel 111).

Viimati uuendatud: 18/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.