Liikmesriikide erikohtud

Luksemburg

Sellel teabelehel antakse ülevaade Luksemburgi erikohtutest.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Erikohtud üldsüsteemis

Sotsiaalkindlustuse lepituskomisjon ja kõrgem sotsiaalkindlustuskomisjon

Kõiki sotsiaalkindlustusalaseid vaidlusi, mis on seotud kindlustuskaitse või sotsiaalmaksukohustuse, kindlustusmaksete, haldustrahvide ja hüvitistega, välja arvatud sotsiaalkindlustuse seadustiku (Code des assurances sociales) artiklis 317 sätestatud või sama seadustiku artiklitega 147 ja 148 seotud hüvitised, lahendab sotsiaalkindlustuse lepituskomisjon (Conseil arbitral de la sécurité sociale) ning edasikaebusi samades küsimustes kõrgem sotsiaalkindlustuskomisjon (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Sotsiaalkindlustuse lepituskomisjoni lõplike otsuste ja kõrgema sotsiaalkindlustuskomisjoni otsuste peale võib esitada kassatsioonkaebuse.

Halduskohtud

Kõrgeim halduskohus (Cour administrative)

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, võib Luxembourgis asuvasse kõrgeimasse halduskohtusse kaevata edasi esimese astme halduskohtu (Tribunal administratif) otsused, mis on tehtud tühistamiskaebustes ja mis puudutavad halduse üksikakte või üldaktide alusel tehtud otsuseid. Kõrgeim halduskohus lahendab ka apellatsiooni korras ja sisuliselt arutava kohtuna muude halduskohtute poolt eriseaduste alusel neile antud pädevuse alusel tehtud otsuste muutmiseks esitatud kaebusi.

Kõigil advokaatidel, kellel on õigus klienti esindada Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtutes, on õigus klienti esindada ka kõrgeimas halduskohtus; uurimis- ja menetlustoimingute tegemise (esindamine õiguslikes küsimustes) õigus on siiski üksnes advokatuuri nõukogude (conseils des ordres des avocats) poolt igal aastal koostatavasse I nimekirja kantud advokaatidel.

Riiki esindab kõrgeimas halduskohtus valitsusametnik või advokaat.

Esimese astme halduskohus (Tribunal administratif)

Luxembourgis asuv esimese astme halduskohus menetleb kaebusi, mis on seotud pädevuse puudumise, võimupiiride ületamise, võimu kuritarvitamisega või seaduse või erahuvide kaitsmiseks mõeldud menetluste rikkumisega, samuti haldusotsuste peale esitatud kaebusi, mille puhul ei ole muud õiguskaitsevahendid õigus- ja haldusnormide kohaselt kättesaadavad, ning mis tahes asutuse antud üldaktide peale esitatud kaebusi. Esimese astme halduskohus on üldjuhul pädev ka lahendama vaidlusi, mis on seotud otsese maksustamise ning kohalike omavalitsuste maksude ja tasudega.

Esimese astme halduskohtu otsuse saab edasi kaevata kõrgeimasse halduskohtusse.

Esimese astme halduskohus arutab esimese astme kohtuna otseste maksudega tegeleva ameti (Administration des contributions directes) direktori otsuste peale esitatud kaebusi, kui asjakohastes õigusnormides on ette nähtud sellise edasikaebamise võimalus.

Muud erikohtud

Konstitutsioonikohus

Konstitutsioonikohus (Cour Constitutionnelle) otsustab, kas seadused (välja arvatud lepingute ratifitseerimise seadused) on kooskõlas põhiseadusega.

Kui üks pool tõstatab üld- või halduskohtus küsimuse mõne seaduse põhiseadusele vastavusest, peab see kohus edastama küsimuse konstitutsioonikohtule, välja arvatud juhul, kui ta leiab, et a) tõstatatud küsimuse suhtes otsusele jõudmine pole kohtuotsuse tegemiseks vajalik; b) küsimus on täiesti põhjendamatu; c) konstitutsioonikohus on samasisulises küsimuses juba otsuse teinud.

Konstitutsioonikohtu koosseisu kuuluvad kõrgeima kohtu (Cour supérieure de justice) esimees, kõrgema halduskohtu esimees, kaks kassatsioonikohtu kohtunikku ja viis kohtunikku, kelle suurhertsog määrab kõrgeima kohtu ja kõrgema halduskohtu ühisel ettepanekul. Konstitutsioonikohus teeb otsuseid viiest kohtunikust koosneva kolleegiumina.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Vt justiitsministeeriumi veebisaidi kohtuid käsitlev osa.

Kas andmebaasile on tasuta juurdepääs?

Jah, andmebaasile pääseb juurde tasuta.

Sisu lühikirjeldus

Vt sotsiaalkindlustuse lepituskomisjoni ja kõrgema sotsiaalkindlustuskomisjoni veebisait.

Vt halduskohtute veebisait.

Vt konstitutsioonikohtu veebisait.

Seotud lingid

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 20/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.