Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Liikmesriikide erikohtud

Põhja-Iirimaa

Selle lehel antakse teavet kohtute kohta, millele Põhja-Iirimaa kohtuteenistus pakub haldustuge.

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Justiitsministeerium vastutab mitme Põhja-Iirimaa kohtu haldamise eest. Praktikas täidab seda ülesannet Põhja-Iirimaa kohtuteenistus (Northern Ireland Courts and Tribunals Service (NICTS)), mis on justiitsministeeriumi rakendusamet.

Ministeerium vastutab ametlikult järgmiste kohtute eest:

 • hooldusküsimuste kohus (Care Tribunal)
 • heategevusküsimuste kohus (Charity Tribunal)
 • Põhja-Iirimaa kuritegevusega põhjustatud kahju hüvitamise apellatsioonikogu (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland)
 • maaküsimuste kohus (Lands Tribunal)
 • vaimse tervise hindamise kohus (Mental Health Review Tribunal)
 • Põhja-iirimaa tervise- ja ohutusküsimuste kohus (Northern Ireland Health and Safety Tribunal)
 • Põhja-Iirimaa liiklustrahvide kohus (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal)
 • Põhja-Iirimaa varahindamiskohus (Northern Ireland Valuation Tribunal)
 • sotsiaalkindlustus- ja lastetoetusvolinikud (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners)
 • haridusalaste erivajaduste ja puuete kohus (Special Educational Needs and Disability Tribunal)
 • Põhja-Iirimaa 1972. aasta üksikisikutele osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste määruse 11. lisa alusel asutatud kohus

Samuti võttis ministeerium aprillis 2010 vastutuse apellatsiooniteenistuse ja rentide hindamise kogu eest, mida mõlemat hallatakse omavalitsuste ministeeriumiga sõlmitud teenustaseme kokkuleppe alusel. Kavade kohaselt antakse vastutus nende organite eest ministeeriumile seadusega üle kohtureformi programmi osana.

Kohtuteenistus pakub teenustaseme kokkuleppe alusel haldustuge ka kogu Ühendkuningriigis pädevatele kohtutele, millel on haru Põhja-Iirimaal. Nende hulka kuuluvad maksuasjade koda, varjupaiga- ja sisserändeasjade koda, Ühendkuningriigi esimese astme kohtu üldkoja (General Regulatory Chamber of the First-tier Tribunal) teabeõiguste jurisdiktsioon ning kõrgema astme kohtu halduskaebuste koda (Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal).

Lisateavet Põhja-Iirimaa kohtuteenistuse hallatavate kohtute tegevuse kohta koos nende kontaktandmetega leiate Põhja-Iirimaa kohtuteenistuse veebisaidilt.

Lingid

Põhja-Iirimaa kohtuteenistus

Viimati uuendatud: 10/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.