Liikmesriikide erikohtud

Rumeenia

See teabeleht sisaldab teavet Rumeenia erikohtute kohta.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Erikohtud

Braşovi alaealiste asjade ja perekonnakohus (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Brașovis asuv alaealiste asjade ja perekonnakohus arutab alaealiste poolt või alaealiste vastu toime pandud süütegusid. Enne selle erikohtu loomist kuulusid sellised kohtuasjad Brașovi üldkohtu pädevusse.

Spetsialiseerunud kohtud (tribunale specializate)

Spetsialiseerunud kohtuid on kolm (endised kaubanduskohtud):

 • spetsialiseerunud kohus Cluj’is (Tribunalul Specializat Cluj);
 • spetsialiseerunud kohus Mureș’is (Tribunalul Specializat Mureș);
 • spetsialiseerunud kohus Argeș’is (Tribunalul Specializat Argeș).

Neis kohtutes arutatakse kohtuasju, mis on seotud ettevõtjatega. Ettevõtjana käsitatakse isikut, kes käitab ettevõtet.

Sõjaväekohtud (instanțele militare)

Sõjaväekohtute pädevus on sätestatud kriminaalmenetluse seadustikus. Igal sõjaväekohtul on sõjaväebaasi staatus.

Sõjaväekohtute hierarhia on järgmine:

 • neli sõjaväe üldkohut (asuvad Bukarestis, Cluj-Napocas, Iașis ja Timișoaras);
 • Bukaresti piirkondlik sõjaväekohus (Tribunalul Militar Teritorial București);
 • Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus (Curtea Militară de Apel București).

Sõjaväekohtus töötavad sõjaväekohtunikud, kohtuametnikud, arhivaarid ja muud töötajad.

Sõjaväe üldkohtud (tribunale militare)

Rumeenias on neli sõjaväe üldkohut, mis asuvad:

 • Bukarestis,
 • Cluj-Napocas,
 • Iașis,
 • Timișoaras.

Esimese astme kohtutena võivad sõjaväe üldkohtud arutada kõiki sõjaväelaste (kuni koloneli auastmeni kaasa arvatud) toime pandud süütegusid ja muid seaduses konkreetselt sätestatud asju.

Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus

Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus menetleb järgmisi asju:

 • esimese astme kohtuna arutab ta riikliku julgeoleku vastaseid süütegusid: riigireetmine, riigireetmine riigisaladuste edastamisega, riigireetmine vaenlase abistamisega, põhiseadusliku korra vastased teod, vaenutegevus riigi vastu, spionaaž, riiklikku julgeolekut ohustav rünnak, kogukonnavastane rünnak, diversiooniaktid, väärteabe levitamine, sõjapropaganda, riigi huvide kahjustamine, riiklikku julgeolekut ohustava teabe avaldamine, rahvusvahelise kaitse all olevate isikute vastased süüteod, riikliku julgeoleku vastaste süütegude sõjaväelastest toime panijate üles andmata jätmine, sõjaväelaste toime pandud Rumeenia riikliku julgeolekuga seotud süüteod, nagu on sätestatud eriseadustes, sõjaväe üldkohtute kohtunike ja nimetatud kohtute juures tegutsevate sõjaväeprokuratuuride sõjaväeprokuröride toime pandud süüteod, kindralite, marssalite ja admiralide toime pandud süüteod ning seaduses sätestatud juhtudel ka ümberpaigutamistaotlusi;
 • apellatsioonikohtuna menetleb ta apellatsioonkaebusi, mis on esitatud sõjaväe üldkohtute poolt esimeses kohtuastmes tehtud kohtuotsuste peale;
 • lahendab tema pädevusse kuuluvaid sõjaväe üldkohtute vahelisi kohtualluvuse konflikte ja seaduses sätestatud juhtudel nende kohtute otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi.

Halduskohtud

Rumeenias halduskohtuid pole. Haldusasju on pädevad arutama kohtute halduskojad.

Muud erikohtud

Konstitutsioonikohus (Curtea Constituțională)

Konstitutsioonikohtu koosseisu kuulub üheksa kohtunikku, kes nimetatakse ametisse üheksaks aastaks; kohtunike ametiaega ei saa pikendada ega uuendada. Kolm kohtunikku nimetab ametisse saadikutekoda, kolm senat ja kolm Rumeenia president. Konstitutsioonikohtu kohtunikud valivad salajasel hääletusel konstitutsioonikohtu esimehe, kelle ametiaeg on kolm aastat. Iga kolme aasta tagant vahetatakse välja üks kolmandik konstitutsioonikohtu kohtunikest.

Vastavalt Rumeenia põhiseaduse artiklile 146 on konstitutsioonikohtul järgmised volitused:

 • konstitutsioonikohus teeb otsuseid seaduste põhiseadusele vastavuse kohta enne nende väljakuulutamist, kui seda taotleb Rumeenia president, ühe parlamendikoja esimees, valitsus, kassatsioonikohus, ombudsman, vähemalt 50 saadikutekoja või 25 senati liiget, või omal algatusel, kui tegemist on põhiseaduse muutmise algatustega;
 • konstitutsioonikohus teeb ühe parlamendikoja esimehe või vähemalt 50 saadikutekoja või 25 senati liikme taotlusel otsuseid välislepingute ja muude rahvusvaheliste kokkulepete põhiseadusele vastavuse kohta;
 • konstitutsioonikohus teeb ühe parlamendikoja esimehe, parlamendifraktsiooni või vähemalt 50 saadikutekoja või 25 senati liikme taotlusel otsuseid parlamendi kodukorra põhiseadusele vastavuse kohta;
 • konstitutsioonikohus menetleb seaduste ja määruste põhiseadusega vastuolu käsitlevaid vastuväiteid, mis on esitatud kohtutes või kaubanduslikes vahekohtutes; sellise vastuväite võib esitada ka ombudsman;
 • konstitutsioonikohus lahendab Rumeenia presidendi, ühe parlamendikoja esimehe, peaministri või kõrgema kohtunike nõukogu esimehe taotlusel avaliku sektori asutuste vahelisi põhiseadusliku iseloomuga õigusvaidlusi;
 • konstitutsioonikohus teeb järelevalvet Rumeenia presidendivalimiste korra üle ja kinnitab valimiste tulemused;
 • konstitutsioonikohus esitab nõuandvaid arvamusi Rumeenia presidendi ametist tagandamise ettepanekute kohta;
 • konstitutsioonikohus teeb kindlaks asjaolud, mis õigustavad ametis oleva riigipea ametisse jäämist, ja esitab tulemused parlamendile või valitsusele;
 • konstitutsioonikohus valvab rahvahääletuse nõuetekohase korraldamise ja toimumise järele ning kinnitab hääletuse tulemused;.
 • konstitutsioonikohus kontrollib, kas on täidetud tingimused, et kodanikud saaksid kasutada oma õigust teha seadusandlikke algatusi;
 • konstitutsioonikohus teeb otsuseid erakonna põhiseadusele mittevastavust käsitlevate vastuväidete kohta;
 • konstitutsioonikohus täidab ka muid ülesandeid, mis on ette nähtud tema tegevust reguleeriva seadusega (seadus nr 47/1992, uuesti avaldatud).

Õigusvaldkonna andmebaasid

Internetis on kättesaadavad järgmised õigusvaldkonna andmebaasid:

Kas õigusaktide andmebaasi kasutamine on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Asjakohased lingid

Kohtualluvus – Rumeenia

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.