Liikmesriikide erikohtud

Sloveenia

Sellel lehel esitatakse teavet Sloveenia erikohtute korralduse kohta.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Esimese astme töökohtud ja sotsiaalkohus (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Töökohtutel on pädevus teha otsuseid individuaalsetes ja kollektiivsetes töövaidlustes ning sotsiaalkohtul on pädevus sotsiaalvaidlustes vastavalt seaduses sätestatule.

Esimese astme töökohtud ja sotsiaalkohus teevad otsuseid esimeses astmes. Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus (Višje delovno in socialno sodišče) teeb otsuseid esimese astme töökohtute ja sotsiaalkohtute otsuste peale esitatud kaebuste kohta. Kõrgema töö- ja sotsiaalkohtu otsuste peale esitatud kaebuste kohta teeb omakorda otsuseid ning kõrgema töö- ja sotsiaalkohtu otsuseid vaatab läbi Sloveenia kõrgeim kohus.

Töökohtul on pädevus teha otsuseid järgmistes individuaalsetes töövaidlustes:

 • vaidlused, mis käsitlevad töölepingu sõlmimist, olemasolu, kestust ja lõpetamist;
 • vaidlused, mis käsitlevad töötajate ja tööandjate või nende õigusjärglaste vahelisi töösuhtest tulenevaid õigusi, kohustusi ja vastutust;
 • vaidlused, mis käsitlevad töötajate ja klientide vahelistest suhetest tulenevaid õigusi ja kohustusi juhul, kui töötajad tegutsevad vastavalt tööandja ja kliendi vahelisele lepingule;
 • tööandjate ja kandidaatide vahelised vaidlused, mis on seotud värbamismenetlusega;
 • vaidlused, mis käsitlevad tööandja ja töötaja töösuhtest tulenevaid tööstusomandi õigusi ja sellega seotud kohustusi;
 • vaidlused, mis käsitlevad alla 15-aastaste laste, praktikantide, õpilaste ja üliõpilaste tööd;
 • tööandjate ning õpilaste ja üliõpilaste vahelised vaidlused, mis käsitlevad töötajatele makstavaid stipendiume;
 • vaidlused, mis käsitlevad katseajal vabatahtlikku töötamist;
 • seaduses sätestatud olukorrad.

Töökohtul on samuti õigus otsustada, kas kindlustusselts on kaaskostja sellises kahjusid käsitlevas vaidluses, mille lahendamine on töökohtu pädevuses.

Töökohtul on pädevus teha otsuseid järgmistes kollektiivsetes töövaidlustes:

 • kollektiivlepingu poolte vahelised või kollektiivlepingu poolte ja kolmandate isikute vahelised vaidlused, mis käsitlevad kollektiivlepingu kehtivust ja täitmist;
 • vaidlused, mis käsitlevad kollektiivläbirääkimiste pidamise pädevust;
 • vaidlused, mis käsitlevad kollektiivlepingu vastavust seadusele, teistele kollektiivlepingutele, tööandja üldiste õigustoimingute vastavust seadusele ja kollektiivlepingutele;
 • vaidlused, mis käsitlevad streikide ja muude tööõiguslike meetmete õiguspärasust;
 • vaidlused, mis käsitlevad töötajate osalemist ettevõtte juhtimises;
 • vaidlused, mis käsitlevad ametiühingute volitusi töösuhetes;
 • vaidlused, mis käsitlevad ametiühingu usaldusisiku määramist;
 • seaduses sätestatud olukorrad.

Sotsiaalkohtul on pädevus teha otsuseid järgmistes sotsiaalvaidlustes.

1. Pensionid ja töövõimetuskindlustus:

 • vaidlused, mis käsitlevad kohustuslikku pensioni- ja töövõimetuskindlustust;
 • vaidlused, mis käsitlevad kohustuslikku täiendavat pensionikindlustust;
 • vaidlused, mis käsitlevad kohustusliku pensioni ja töövõimetuskindlustuse ning täiendava kohustusliku pensionikindlustuse makseid;
 • vaidlused, mis käsitlevad nende ametikohtade kindlaksmääramist ja tühistamist, mille puhul täiendav pensionikindlustus on kohustuslik;
 • vaidlused, mis käsitlevad vabatahtlikku liitumist kohustusliku pensioni ja töövõimetuskindlustusega ning vastavaid osamakseid;
 • vaidlused, mis käsitlevad pensionikindlustusstaaži tunnustamist ja pensioniaastate ostmist;
 • vaidlused, mis käsitlevad õigust saada riiklikku pensioni;
 • vaidlused, mis on seotud sotsiaalkindlustusregistriga.

2. Tervisekindlustus:

 • vaidlused, mis käsitlevad kohustusliku tervisekindlustusega seotud õigusi ning vastava kindlustuse osamakseid.

3. Töötus- ja töökindlustus:

 • vaidlused, mis käsitlevad kohustusliku töötuskindlustusega seotud õigusi ning vastava kindlustuse osamakseid;
 • vaidlused, mis käsitlevad vabatahtlikku liitumist kohustusliku töötuskindlustusega ning vastava kindlustuse osamakseid;
 • vaidlused, mis käsitlevad stipendiume, mille määramisel on olulise tähtsusega varaline seis, ja andekatele mõeldud stipendiume;
 • vaidlused, mis käsitlevad tagatisel põhinevaid ja subsideeritud intressimääraga õppelaene, mille andmisel on otsustava tähtsusega varaline seis.

4. Perepuhkus ja peretoetused:

 • vaidlused, mis käsitlevad perepuhkuse kindlustust puudutavaid ja sellel põhinevaid õigusi ning asjaomase kindlustuse osamakseid;
 • vaidlused, mis käsitlevad õigusi peretoetusele.

5. Sotsiaaltoetused:

 • vaidlused, mis käsitlevad sotsiaalkindlustushüvitisi;
 • vaidlused, mis käsitlevad õigust saada sotsiaaltoetusi erinevate rubriikide alt, kui nende eesmärk on tagada taotlejale sotsiaalkindlustus ja kui varaline seis on otsustava tähtsusega sellise toetuse saamise õiguse tunnistamisel.

Sotsiaalkohtul on samuti pädevus teha otsuseid eelmises lõigus viidatud valdkondades järgmistes sotsiaalvaidlustes:

 • vaidlused, mis käsitlevad lubamatult omandatud rahaliste vahendite tagastamist;
 • vaidlused, mis käsitlevad kindlustatud isikule või sotsiaalkindlustuse taotlejale nende kahjude hüvitamist, mille tekitas riigiasutus või avaliku võimu kandja, või vaidlused, mis käsitlevad kahjusid, mis kindlustatud isik tekitas asutusele seoses kindlustussuhtega, või vaidlused seoses sotsiaalkindlustusest tulenevate kehtivate õigustega.

Sotsiaalkohtul on samuti pädevus sotsiaalvaidluste lahendamisel vastavalt seaduses sätestatule.

Sloveenia Vabariigis on järgmised esimese astme kohtud:

 • Celje töökohus, asukoht Celje, tööpiirkond Celje maakond;
 • Koperi töökohus, asukoht Koper, tööpiirkond Koperi ja Nova Gorica maakonnad;
 • Ljubljana töö- ja sotsiaalkohus, asukoht Ljubljana, tööpiirkond otsuste tegemisel töövaidlustes Kranj, Krško, Ljubljana ja Novo Mesto kohturingkondades ja sotsiaalvaidlustes Sloveenia Vabariigi territooriumil;
 • Maribori töökohus, asukoht Maribor, tööpiirkond Maribori, Murska Sobota, Ptuj ja Slovenj Gradeci kohturingkonnad.

Esimese astme kohtud teevad otsuseid tööõiguse küsimustes kohtu asukohas, kui otsustamise kohaks ei ole määratud välisosakonda.

Töö- ja sotsiaalvaidluste korral teeb esimese astme kohus otsuse koosseisus, kuhu kuulub eesistujana tegutsev kohtunik ja liikmetena kaks kohtukaasistujat, kellest üks tuleb valida töötajate või kindlustatud isikute kandidaatide nimekirjast ja teine tööandjate või asutuste kandidaatide nimekirjast.

Kohtunik üksi teeb otsused materiaalõiguslikke nõudeid käsitlevates individuaalsetes töö- ja sotsiaalvaidlustes, kui vaidlusaluse vara väärtus ei ületa 40 000 eurot. Olenemata vaidlusaluse vara väärtusest peab kohtunik tegema otsuse mõnes olulises küsimuses, nt individuaalsed töövaidlused, mis on seotud töölepingu peatamisega, katseajaga, üleajatööga, vaheaegade, puhkeperioodide ja puhkustega ning töölt puudumisega, kohustusega teha tööd eriolukordades, distsiplinaarkaristustega, distsiplinaarmenetluse alustamise tõttu töölt ajutise kõrvaldamisega ja ajutise ümberpaigutamisega; sotsiaalvaidlused, mis on seotud õigusega toetusele, õigusega invaliidsustoetusele füüsilise puude tõttu ja õigusega taastusravile.

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus (Višje delovno in socialno sodišče)

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus teeb otsuseid esimese astme töökohtute ja sotsiaalkohtu otsuste peale esitatud kaebuste kohta. Kõrgema töö- ja sotsiaalkohtu otsuste peale esitatud kaebuste kohta teeb otsuseid ning kõrgema töö- ja sotsiaalkohtu otsuseid vaatab läbi Sloveenia kõrgeim kohus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus asub Ljubljanas.

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus teeb otsused kolmest kohtunikust koosnevas koosseisus.

Sloveenia Vabariigi halduskohus (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Sloveenia Vabariigi halduskohtul on pädevus teha otsuseid haldusvaidlustes kooskõlas halduskohtumenetluse seaduses sätestatud viisil ja korras.

Haldusvaidluste raames tagatakse vastavalt seadusele üksikisikute ja organisatsioonide õiguste ja õiguspäraste huvide kaitse riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja avaliku võimu esindajate otsuste ja tegevuse eest.

Haldusvaidluses peab kohus:

 • tegema otsuse kaebaja õiguslikku seisundit kahjustavate lõplike haldusaktide õiguspärasuse kohta;
 • lahendama vaidlusi, mis käsitlevad inimõigusi ja põhivabadusi riivavate üksikaktide ja -toimingute õiguspärasust, välja arvatud siis, kui on tagatud igakülgne menetlus teistsuguses vormis;
 • tegema otsuse nende õigusaktide õiguspärasuse kohta, mille on määruse vormis välja andnud riigiorganid ja millega reguleeritakse üksikisikuid puudutavaid suhteid;
 • tegema otsuse avalik-õiguslikus suhtes tekkinud vaidluses riigi ja kohaliku kogukonna vahel, kohaliku kogukonna esindajate vahel või kohalik kogukonna ja ametlikult volitatud asutuse vahel seaduses sätestatud juhtudel või kui puudub põhiseaduse või mõne muu seaduse kohane nõuetekohane menetluse vorm;
 • tegema seaduses sätestatud juhtudel otsuse muude aktide õiguspärasuse kohta.

Haldusvaidlustes peab esimese astme otsuse tegema Sloveenia Vabariigi halduskohus. Esimese astme kohtus haldusvaidluses tehtud otsuse peale esitatud kaebuse kohta peab otsuse siiski tegema ja tehtud otsuseid läbi vaatama Sloveenia kõrgeim kohus.

Sloveenia Vabariigi Halduskohtu peamaja asub Ljubljanas.

Halduskohus teeb otsuseid peamajas ja järgmistes osakondades:

 • Celje osakond, mis tegutseb Celje kõrgema kohtu tööpiirkonnas;
 • Nova Gorica osakond, mis tegutseb Koperi kõrgema kohtu tööpiirkonnas;
 • Maribori osakond, mis tegutseb Maribori kõrgema kohtu tööpiirkonnas.

Halduskohus teeb otsuse kolmest kohtunikust koosnevas koosseisus, välja arvatud teatavatel seaduses sätestatud juhtudel, mil otsuse teeb üks kohtunik.

Kõrgeimas kohtus teeb otsuse menetluse peatamise kohta üks kohtunik; apellatsioonkaebusi menetleb ja otsuseid vaatab läbi kolmest kohtunikust koosnev koosseis; vaidlustes halduskohtu ja üld- või erikohtu pädevuse üle koosneb kohtu koosseis kolmest kohtunikust; vaidlustes halduskohtu ja kõrgeima kohtu pädevuse üle koosneb kohtu koosseis viiest kohtunikust.

Õigusteabe andmebaasid

Lisateavet Sloveenia kohtute kohta leiab Sloveenia kõrgeima kohtu ametlikult veebisaidilt.

Seotud lingid

Töökohtud

Sloveenia Vabariigi halduskohus

Viimati uuendatud: 27/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.