Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Englanti ja Wales

Tällä sivulla annetaan tietoja Englannin ja Walesin erikoistuomioistuimista, myös tribunal-tuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Hallintotuomioistuimet

Yhdistyneessä kuningaskunnassa käynnistettiin tuomioistuimista vuonna 2007 annetulla täytäntöönpanolailla (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007) useimpia tuomioistuimia koskeva yhdenmukaistettu tuomioistuinten järjestelmä, jossa tuomioistuimet jaetaan First-tier Tribunal- ja Upper Tribunal -tuomioistuimiin. Ne kumpikin jakautuvat eri jaostoihin (chamber) aihepiirien mukaan ja kokoavat siten yhteen samankaltaisia lainkäyttöalueita. Tarkempia tietoja näistä tuomioistuimista on oikeusviraston verkkosivustolla: Her Majesty's Courts and Tribunals Service.

First-tier Tribunal

First-tier Tribunal on yleinen hallintotuomioistuin, jonka tärkein tehtävä on käsitellä sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla hallintoviranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia (appeal). Joissakin asioissa sen tuomiovalta ulottuu koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle. First-tier Tribunal jakautuu seitsemään jaostoon (chambers):

 • sosiaalietuusjaosto (Social Entitlement Chamber)
 • terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto (Health, Education and Social Care Chamber)
 • sotaeläkkeitä ja asevoimien maksamia korvauksia käsittelevä jaosto (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • verojaosto (Tax Chamber)
 • yleinen sääntelyjaosto (General Regulatory Chamber)
 • maahanmuutto- ja turvapaikkajaosto (Immigration and Asylum Chamber)
 • kiinteistöjä sekä maanomistusta ja -käyttöä käsittelevä jaosto (Property Chamber).

Upper Tribunal

Upper Tribunal päättää pääasiassa mutta ei yksinomaan First-tier Tribunalin päätöksistä tehdyistä valituksista. Se on ylemmän oikeusasteen yleinen tuomioistuin (superior court of record), ja lisäksi se vastaa tuomioistuinvalvonnasta (judicial review) tietyissä tapauksissa.

Upper Tribunal muodostuu seuraavista jaostoista:

 • hallintovalitusjaosto (Administrative Appeals Chamber)
 • kiinteistöjaosto (Lands Chamber)
 • vero- ja varallisuusjaosto (Tax and Chancery Chamber)
 • maahanmuutto- ja turvapaikkajaosto (Immigration and Asylum Chamber).

Tribunal-tuomioistuimilla on asiantuntemusta valitusten kohteiden aihepiireistä. Tuomarit ovat oman lainkäyttöalansa asiantuntijoita ja muut kuin lainoppineet jäsenet ovat päteviä joko koulutuksensa tai alalla hankitun kokemuksensa ansiosta. Valituksia käsittelevien lautakuntien kokoonpanot vaihtelevat aina valituksen aihepiirin mukaan.

Työtuomioistuimet

Työtuomioistuin (Employment Tribunal) ja sen päätöksistä tehtyjä valituksia käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (Employment Appeal Tribunal) eivät kuulu yhdenmukaistettuun järjestelmään, mutta oikeusvirasto vastaa niiden hallinnoinnista. Niiden tehtävänä on hoitaa hallinnollisia tehtäviä, jotta työtuomioistuimissa nostetuista kanteista ja muutoksenhakutuomioistuimeen tehdyistä valituksista voidaan päättää.

Administrative Court -tuomioistuin valvoo Englannin ja Walesin muita hallintotuomioistuimia sekä alempia ja tribunal-tuomioistuimia.

Erikoistuomioistuimet

Englannissa ja Walesissa on useita erikoistuomioistuimia:

 • Coroners' Courts eli kuolinsyyn selvitystuomioistuimet, joissa kuolinsyyn selvittäjä tutkii (joskus valamiehistön kanssa) väkivaltaisen, luonnottoman ja epäilyttävän kuoleman syitä taikka äkillisiä kuolemia, joissa kuolinsyy ei ole tiedossa.
 • Court of Protection käsittelee asioita, jotka koskevat vajaavaltaisten aikuisten (ja joissakin tapauksissa alaikäisten) omaisuutta, terveydenhoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia. Tuomioistuimella on myös toimivalta vahvistaa, onko henkilöllä oikeustoimikelpoisuus tehdä tietty päätös. Se on ylemmän oikeusasteen yleinen tuomioistuin (superior court of record), jolla on toimivalta tehdä ennakkopäätöksiä.
 • Sotatuomioistuimissa (Courts Martial) käsitellään asevoimien jäseniä vastaan nostettuja sotaoikeuden alaan kuuluvia kanteita.
 • Kirkon tuomioistuimissa (Ecclesiastical Courts) puolestaan ratkaistaan Englannin kansalliskirkkoon ja kirkkolakiin liittyviä asioita.
 • Kauppatuomioistuimet (Commercial/Mercantile Courts) käsittelevät kauppaoikeudellisia asioita.
 • Tekniikan- ja rakennusalan tuomioistuimet (Technology and Construction Courts) käsittelevät informaatiotekniikan ja rakennusalan sopimuksiin liittyviä oikeudellisia asioita.

Linkkejä

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Päivitetty viimeksi: 27/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.