Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Unkari

Tässä osiossa on tietoa erikoistuomioistuimista Unkarissa.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Erityistuomioistuimet

Hallinto- ja työtuomioistuimet

Unkarin perustuslaissa määrätään, että tuomioistuinjärjestelmä käsittää useita tasoja ja että tietyntyyppisiä asioita varten luodaan erityistuomioistuimia. Tuomioistuinjärjestelmään kuuluvia erityistuomioistuimia ovat hallintotuomioistuimet (közigazgatási bíróság) ja työtuomioistuimet (munkaügyi bíróság).

Hallinto- ja työtuomioistuimet aloittivat toimintansa 1. tammikuuta 2013. Aiemmin niiden tehtäviä hoitivat työtuomioistuimet ja yleiset tuomioistuimet (törvényszék).

Hallinto- ja työtuomioistuimet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena hallinnollisten päätösten tuomioistuinvalvontaa, työsuhteisiin ja muihin vastaaviin oikeudellisiin suhteisiin liittyviä asioita sekä muita lain nojalla niille kuuluvia asioita. Toisena oikeusasteena toimii yleinen tuomioistuin tai, kun on kyse tuomioistuinvalvonnasta, korkein oikeus (Kúria).

Perustuslakituomioistuin (Alkotmánybíróság)

Perustuslakituomioistuin on tuomioistuinjärjestelmästä riippumaton ja erillinen elin.

Perustuslakituomioistuin on tärkein perustuslain suojelija, ja sen toimipaikka on Budapestissa.

Perustuslakituomioistuin käsittää 15 jäsentä, jotka valitaan tehtävään 12 vuodeksi Unkarin parlamentin jäsenten kahden kolmasosan määräenemmistöllä. Perustuslakituomioistuimen presidentti valitaan sen jäsenten keskuudesta parlamentin jäsenten kahden kolmasosan määräenemmistöllä. Presidentin toimikausi kestää yhtä kauan kuin hänen toimikautensa perustuslakituomioistuimen tuomarina. Perustuslakituomioistuimen jäsenet eivät voi liittyä poliittisiin puolueisiin eivätkä muutenkaan osallistua politiikkaan. Perustuslakituomioistuimen tuomiovallasta, organisaatiosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin perustuslain tasoisilla laeilla (sarkalatos törvény). Perustuslakituomioistuimen tehtävät ovat seuraavat:

  1. se tarkistaa, että lainsäädäntö, joka on jo hyväksytty, mutta jota ei vielä ole julkaistu, on perustuslain mukaista;
  2. se tarkistaa tiettyyn tapaukseen sovellettavien säädösten perustuslaillisuuden tuomarin pyynnöstä;
  3. se tarkistaa tiettyyn tapaukseen sovellettavien säädösten perustuslaillisuuden perustuslaillisen muutoksenhaun pohjalta;
  4. se tarkistaa tuomioistuinten päätösten perustuslaillisuuden perustuslaillisen muutoksenhaun pohjalta;
  5. se tarkistaa lainsäädännön perustuslaillisuuden hallituksen, parlamentin jäsenten yhden neljäsosan tai oikeusasiamiehen (Alapvető jogok biztosa) aloitteesta;
  6. se tarkistaa, että lainsäädäntö vastaa kansainvälisiä sopimuksia;
  7. se käyttää sille perustuslaissa ja perustuslain tasoisissa laeissa säädettyjä muita valtuuksia ja hoitaa muita tehtäviä.

Perustuslakituomioistuin kumoaa kohdissa b, c ja e esitettyjen valtuuksiensa nojalla kaikki säädökset ja päätökset, jotka ovat vastoin perustuslakia.

Se kumoaa kohdassa d esitettyjen valtuuksiensa nojalla kaikki tuomioistuinten päätökset, jotka ovat vastoin perustuslakia.

Se voi kohdassa f esitettyjen valtuuksiensa nojalla kumota säädöksiä ja päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen sopimuksen kanssa.

Perustuslakituomioistuin voi määrätä perustuslain tasoisissa laeissa määriteltyjä oikeudellisia seuraamuksia.

Oikeudellinen tietokanta

Lisätietoa on saatavissa Unkarin tasavallan perustuslakituomioistuimen (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága) verkkosivustolta.

Linkkejä

Unkarin tasavallan perustuslakituomioistuimen virallinen verkkosivusto (A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának hivatalos honlapja)

Unkarin tuomioistuinlaitoksen virallinen verkkosivusto (A magyar bíróságok hivatalos honlapja)

Päivitetty viimeksi: 06/04/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.