Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Luxemburg

Tässä osassa on tietoa Luxemburgin erityistuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Yleiset tuomioistuimet

Sosiaaliturva-asioita käsittelevä välitystuomioistuin (Conseil arbitral de la sécurité sociale) ja ylin sosiaaliturva-asioita käsittelevä tuomioistuin (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Kaikki sosiaaliturvaan liittyvät riita-asiat, jotka koskevat sosiaaliturvan piiriin kuulumista tai vakuutusvelvollisuutta, vakuutusmaksuja, vakuutusjärjestelmään liittyviä sakkoja sekä etuuksia, sosiaaliturvalain (Code des assurances sociales) 317 §:ssä tarkoitettuja tai 147 ja 148 §:ää koskevia tapauksia lukuun ottamatta, ratkaistaan välitystuomioistuimessa ja muutoksenhakutapauksissa ylimmässä sosiaaliturva-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa. Välitystuomioistuimen viimeisenä oikeusasteena tekemistä päätöksistä sekä ylimmän sosiaaliturva-asioita käsittelevän tuomioistuimen antamista tuomioista on mahdollista valittaa kassaatiotuomioistuimeen (Cour de cassation).

Hallintotuomioistuimet

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative)

Ellei laissa toisin säädetä, hallintotuomioistuimen (Tribunal administratif) kumoamiskanteita koskevista ratkaisuista, jotka koskevat yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä tai hallinnollisten säädösten perusteella tehtyjä päätöksiä, on mahdollista valittaa Luxemburgissa sijaitsevaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi korkein hallinto-oikeus käsittelee muutoksenhakutuomioistuimena ja pääasiaa käsittelevänä tuomioistuimena (juge de fond) valituksia, jotka koskevat muutoksenhakukanteista muissa hallintotuomioistuimissa erityislainsäädännön mukaisen toimivallan nojalla tehtyjä päätöksiä.

Kaikilla asianajajilla, jotka saavat toimia asiamiehinä Luxemburgin suurherttuakunnan tuomioistuimissa, on siihen oikeus myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kuitenkin ainoastaan asianajajayhdistysten (ordres des avocats) hallitusten vuosittain laatimien taulukoiden luetteloon I merkityllä asianajajilla on oikeus suorittaa selvittämistoimia ja prosessitoimia.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valtiota edustaa valtuutettu asiamies (délégué) tai asianajaja.

Hallintotuomioistuin (Tribunal administratif)

Luxemburgissa sijaitseva hallintotuomioistuin käsittelee valituksia, jotka koskevat toimivallan puuttumista, ylittämistä tai väärinkäyttöä, yksityisten etujen turvaamiseksi säädettyjen lakien tai menettelymääräysten rikkomista, sellaisia hallinnollisia päätöksiä vastaan, joista ei lakien tai asetusten perusteella voida valittaa muilla keinoin, ja hallinnollisia säädöksiä vastaan niitä antaneista viranomaisista riippumatta. Hallintotuomioistuin käsittelee myös välittömiä veroja sekä kunnallisveroa ja ‑maksuja koskevia valituksia.

Hallintotuomioistuimen päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallintotuomioistuin käsittelee pääasiaa käsittelevänä tuomioistuimena kanteita, joita nostetaan verojohtajan tekemistä päätöksistä tapauksissa, joissa asiaa koskeva lainsäädäntö mahdollistaa muutoksenhaun.

Muut erityistuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin (Cour Constitutionnelle)

Perustuslakituomioistuin antaa ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta. Tämä ei koske valtiosopimusten hyväksymistä koskevia lakeja.

Kun asianosainen esittää yleisessä tuomioistuimessa tai hallintotuomioistuimessa kysymyksen jonkin lain perustuslainmukaisuudesta, yleisen tuomioistuimen tai hallintotuomioistuimen on saatettava asia vireille perustuslakituomioistuimessa lukuun ottamatta tapauksia, joissa se katsoo, että a) esitetyn kysymyksen ratkaiseminen ei edellytä perustuslakituomioistuimen päätöstä, b) kysymys on perusteeton, c) perustuslakituomioistuin on jo aiemmin antanut ratkaisun samaa aihetta koskevasta kysymyksestä.

Perustuslakituomioistuin koostuu korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajista, kahdesta kassaatiotuomioistuimen oikeusneuvoksesta sekä viidestä muusta tuomarista, jotka suurherttua nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden yhteisestä ehdotuksesta. Perustuslakituomioistuimessa on vain yksi jaosto, joka käsittelee asiat viiden tuomarin kokoonpanossa.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on oikeusministeriön verkkosivuston oikeuslaitosta käsittelevillä sivuilla.

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä.

Lyhyt kuvaus tietokannan sisällöstä

Ks. sosiaaliturva-asioita käsittelevän välitystuomioistuimen ja ylimmän sosiaaliturva-asioita käsittelevän tuomioistuimen verkkosivut

Ks. hallintotuomioistuinten verkkosivut.

Ks. perustuslakituomioistuimen verkkosivut.

Linkkejä

Ministère de la Justice (Oikeusministeriö)

Päivitetty viimeksi: 20/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.