Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Romania

Tällä sivulla kerrotaan Romanian erikoistuomioistuimista.

Sisällön tuottaja:
Romania

Erikoistuomioistuimet

Brașovin lapsi- ja perheasioita käsittelevä alioikeus (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Brașovissa sijaitseva lapsi- ja perheasioita käsittelevä alioikeus käsittelee asioita, jotka liittyvät alaikäisten tekemiin tai alaikäisiin kohdistuviin rikoksiin. Nämä asiat kuuluivat aikaisemmin Braşovin alioikeuden toimivaltaan.

Erityistuomioistuimet

Erityistuomioistuimia (entiset kauppaoikeudellisia asioita käsittelevät alioikeudet) on kolme:

 • Clujin erityisalioikeus (Tribunalul Specializat Cluj)
 • Mureșin erityisalioikeus (Tribunalul Specializat Mureș)
 • Argeșin erityisalioikeus (Tribunalul Specializat Argeș).

Nämä tuomioistuimet käsittelevät ammattihenkilöitä koskevia asioita. Ammattihenkilöinä pidetään kaikkia henkilöitä, jotka harjoittavat ammattitoimintaa.

Sotilastuomioistuimet

Sotilastuomioistuinten toimivallasta säädetään rikosprosessilaissa. Kullakin sotilastuomioistuimella on sotilasyksikön asema.

Sotilastuomioistuinten hierarkia on seuraava:

 • neljä sotilasalioikeutta (Bukarest, Cluj-Napoca, Iași ja Timișoara)
 • Bukarestin aluesotilastuomioistuin
 • Bukarestin muutoksenhakusotilastuomioistuin.

Sotilastuomioistuimissa työskentelee sotilastuomareita, oikeuden sihteerejä, arkistonhoitajia ja muita työntekijöitä.

Sotilasalioikeudet

Romaniassa toimii neljä sotilasalioikeutta seuraavissa kaupungeissa:

 • Bukarest
 • Cluj-Napoca
 • Iași
 • Timișoara.

Sotilastuomioistuimessa voidaan käsitellä ensimmäisenä oikeusasteena kaikki upseerien, joilla on everstin arvo tai tätä alempi, tekemät rikokset sekä tietyt muut laissa määrätyt tapaukset.

Bukarestin muutoksenhakusotilastuomioistuin

Bukarestin muutoksenhakusotilastuomioistuin käsittelee seuraavia asioita

 • ensimmäisenä oikeusasteena: rikokset kansallista turvallisuutta vastaan: valtiopetos, valtion salaisen tiedustelupalvelun tietojen välittämiseen liittyvä valtiopetos, vihollisen avunantoon liittyvä valtiopetos, perustuslain määräysten vastaiset toimet, vihamieliset toimet valtiota vastaan, vakoilu, kansallisen turvallisuuden vaarantava hyökkäys, yhteisöä vastaan tehty hyökkäys, diversiotoimet, väärien tietojen antaminen, sotapropaganda, valtion etujen vaarantaminen, kansallisen turvallisuuden vaarantava tietojen luovutus, kansainvälisen suojelun kohteena olevien henkilöiden vastaiset rikokset, kykenemättömyys tuomita sotilashenkilöstön suorittamat rikokset kansallista turvallisuutta vastaan, sotilashenkilöstön suorittamat erityislaeissa mainitut rikokset Romanian kansallista turvallisuutta vastaan, sotilasalioikeuden tuomareiden ja näiden tuomioistuinten yhteydessä toimivien syyttäjänvirastojen syyttäjien tekemät rikokset, kenraalien, marsalkkojen ja amiraalien tekemät rikokset sekä siirtohakemukset laissa säädetyllä tavalla
 • korkeamman asteen muutoksenhakutuomioistuimena: valitukset sotilasalioikeuksien ensimmäisenä oikeusasteena tekemistä päätöksistä
 • se käsittelee myös alueellaan toimivien sotilasalioikeuksien välisiä toimivaltariitoja sekä muutoksenhakuja näiden alioikeuksien tekemiin päätöksiin lain määräämissä tapauksissa.

Hallintotuomioistuimet

Romaniassa ei ole hallintotuomioistuimia. Tuomioistuinten hallintoasioihin erikoistuneilla osastoilla on toimivalta käsitellä hallintoasioita.

Muut erityistuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin

Perustuslakituomioistuimessa työskentelee yhdeksän tuomaria, jotka nimitetään yhdeksäksi vuodeksi. Toimikautta ei voi jatkaa eikä uusia. Tuomareista kolme valitsee edustajainhuone, kolme senaatti ja kolme Romanian presidentti. Perustuslakituomioistuimen tuomarit valitsevat tuomioistuimen presidentin salaisilla vaaleilla kolmeksi vuodeksi. Perustuslakituomioistuimen tuomareista vaihdetaan kolmasosa kolmen vuoden välein.

Perustuslakituomioistuimella on Romanian perustuslain 146 §:n nojalla seuraavat valtaoikeudet:

 • Se antaa ennen lakien antamista lausunnon niiden perustuslaillisuudesta joko Romanian presidentin, parlamentin jommankumman kamarin puhemiehen, hallituksen, korkeimman oikeuden, Romanian oikeusasiamiehen, vähintään 50 edustajainhuoneen jäsenen tai vähintään 25 senaatin jäsenen pyynnöstä ja viran puolesta esitetystä pyynnöstä.
 • Se antaa lausuntoja valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten sopimusten perustuslaillisuudesta parlamentin jommankumman kamarin puhemiehen, vähintään 50 edustajainhuoneen jäsenen tai vähintään 25 senaatin jäsenen pyynnöstä.
 • Se antaa lausuntoja parlamentin asetusten perustuslaillisuudesta parlamentin jommankumman kamarin puhemiehen, parlamentin ryhmän, vähintään 50 edustajainhuoneen jäsenen tai vähintään 25 senaatin jäsenen pyynnöstä.
 • Se antaa ratkaisuja, kun tuomioistuimissa tai kauppaoikeuden alan välimiesoikeudessa esitetään vastalauseita, jotka koskevat lakien ja määräysten perustuslain vastaisuutta. Oikeusasiamies voi myös suoraan esittää tällaisen vastalauseen.
 • Se tekee päätöksiä valtion viranomaisten välisissä, perustuslakiin liittyvissä oikeudellisissa riita-asioissa Romanian presidentin, parlamentin jommankumman kamarin puhemiehen, pääministerin tai ylimmän tuomarineuvoston puheenjohtajan pyynnöstä.
 • Se valvoo Romanian presidentin valintamenettelyn lainmukaisuutta ja vahvistaa vaalituloksen.
 • Se antaa neuvoa-antavia lausuntoja ehdotuksista, jotka koskevat Romanian presidentin pidättämistä virantoimituksesta.
 • Se vahvistaa sellaisten olosuhteiden olemassaolon, jotka voivat olla peruste nimittää Romanialle väliaikainen presidentti, ja raportoi havainnoistaan parlamentille ja hallitukselle.
 • Se valvoo, että kansanäänestyksen järjestämismenettelyä noudatetaan, ja vahvistaa äänestystuloksen.
 • Se varmistaa, täyttyvätkö edellytykset, jotta kansalaiset voivat käyttää oikeuttaan tehdä lainsäädäntöaloitteita.
 • Se ratkaisee vastalauseita, jotka koskevat poliittisen puolueen perustuslain vastaisuutta.
 • Se käyttää myös muita valtaoikeuksiaan tuomioistuinta koskevassa perustuslakia täydentävässä laissa sille myönnetyn toimivallan rajoissa (laki nro 47/1992 sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna).

Oikeudelliset tietokannat

Seuraavat oikeudelliset tietokannat ovat käytettävissä verkossa:

Onko oikeudellisen tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on ilmaista.

Asiaan liittyviä linkkejä

Romanian tuomioistuinten toimivalta

Päivitetty viimeksi: 24/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.