Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Slovakia

Tässä osiossa kerrotaan Slovakian erityistuomioistuimia koskevasta järjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeudelliset asiat kuuluvat ensisijaisesti alueoikeuksien (krajské súdy) ja Slovakian tasavallan Korkeimman oikeuden (Najvyšší súd Slovenskej republiky) tuomiovaltaan.

Slovakiassa ei ole erillisiä hallintotuomioistuimia, vaan hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevät tuomarit muodostavat jaostoja (senát).

Erityistuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin

Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuin (Ústavný súd Slovenskej republiky) on riippumaton lainkäyttöelin, jonka toimivaltaan kuuluu valvoa, että lait ovat perustuslain mukaisia.

Perustuslakituomioistuimen päätoimipaikka on Košicessa osoitteessa Hlavná 110, Košice 042 65. Sillä on myös toinen toimipaikka Bratislavassa osoitteessa Župné námestie 12.

Toimivalta

Slovakian tasavallan perustuslain mukaisesti perustuslakituomioistuin päättää seuraavista asioista:

 • ovatko lait perustuslain, valtiosääntöoikeuden ja Slovakian tasavallan kansallisneuvoston hyväksymien, ratifioitujen ja laillisesti voimaan saatettujen kansainvälisten sopimusten mukaisia
 • ovatko hallituksen asetukset ja ministeriöiden sekä muiden valtion hallintoelinten antamat yleiset oikeudellisesti sitovat määräykset perustuslain, valtiosääntöoikeuden, Slovakian tasavallan kansallisneuvoston hyväksymien, ratifioitujen ja laillisesti voimaan saatettujen kansainvälisten sopimusten sekä lakien mukaisia
 • ovatko yleiset oikeudellisesti sitovat määräykset perustuslain (68 §:n), valtiosääntöoikeuden, Slovakian tasavallan kansallisneuvoston hyväksymien, ratifioitujen ja laillisesti voimaan saatettujen kansainvälisten sopimusten sekä lakien mukaisia – ellei päätöstä ole alistettu muulle tuomioistuimelle
 • ovatko paikallisten hallintoelinten yleiset oikeudellisesti sitovat määräykset ja alueellisten itsehallintoelinten (71 §:n 2 momentin mukaisesti) antamat yleiset oikeudellisesti sitovat määräykset perustuslain, valtiosääntöoikeuden, laillisesti voimaan saatettujen kansainvälisten sopimusten, lakien, hallituksen asetusten ja ministeriöiden sekä muiden valtion hallintoelinten antamien yleisten oikeudellisesti sitovien määräysten mukaisia – ellei päätöstä ole alistettu muulle tuomioistuimelle.

Lisäksi perustuslakituomioistuin

 • päättää, ovatko kansainväliset sopimukset, jotka edellyttävät sekä Slovakian tasavallan kansallisneuvoston hyväksyntää että perustuslain ja valtiosääntöoikeuden mukaisuutta, laillisia
 • päättää, onko kansalaisten vetoomuksen tai Slovakian tasavallan kansallisneuvoston päätöksen perusteella järjestettävän kansanäänestyksen aihe (95 §:n 1 momentin mukaisesti) perustuslain tai valtiosääntöoikeuden mukainen
 • ratkaisee keskeisten hallintoelinten toimivaltaa koskevat kiistat, ellei laissa määrätä kyseisten kiistojen kuuluvan muun valtion viranomaisen ratkaistaviksi
 • päättää luonnollisten tai oikeushenkilöiden tekemistä valituksista, joiden mukaan Slovakian tasavallan ratifioima ja laillisesti voimaan saatettu kansainvälinen sopimus rikkoo heidän perusoikeuksiaan tai -vapauksiaan, ellei näiden oikeuksien ja vapauksien suojaaminen kuulu muun tuomioistuimen toimivaltaan
 • päättää alueellisten itsehallintoviranomaisten tekemistä valituksista, jotka koskevat itsehallinnon piiriin kuuluvien päätösten tai toimien perustuslain vastaisuutta tai laittomuutta, ellei niiden suojaaminen kuulu muun tuomioistuimen toimivaltaan
 • tulkitsee perustuslakia tai valtiosääntöoikeutta kiistanalaisissa tapauksissa
 • päättää valituksista, jotka koskevat parlamentin jäsenen tehtäväänsä nimittämisen vahvistamispäätöstä
 • päättää, katsotaanko vaalit (Slovakian tasavallan presidentin, kansallisneuvoston, paikallisten itsehallintoelinten ja Euroopan parlamentin valitsemiseksi) pidetyiksi perustuslain ja lakien mukaisesti
 • päättää valituksista, jotka on tehty kansanäänestyksen tulosta tai Slovakian tasavallan presidentin erottamista koskevan kansanäänestyksen tulosta vastaan
 • päättää, onko päätös poliittisen puolueen tai liikkeen hajottamisesta tai sen poliittisen toiminnan kieltämisestä perustuslakien ja muiden lakien mukainen
 • päättää syytteen nostamisesta kansallisneuvoston aloitteesta Slovakian tasavallan presidenttiä vastaan perustuslain tahallisen rikkomisen tai valtiopetoksen vuoksi
 • päättää, onko poikkeustilan tai kansallisen hätätilan julistamispäätös ja muut kyseiseen päätökseen liittyvät päätökset tehty perustuslain ja valtiosääntöoikeuden mukaisesti.

Tuomioistuimen kokoonpano

Perustuslakituomioistuin koostuu 13 tuomarista.

Perustuslakituomioistuimen tuomarit nimittää Slovakian tasavallan presidentti 12 vuoden toimikaudeksi kansallisneuvoston ehdotuksesta. Kansallisneuvoston on esitettävä presidentin nimitettäväksi kaksinkertainen määrä ehdokkaita.

Muut asiaa koskevat tiedot

Perustuslakituomioistuin tekee päätöksensä kolmen jäsenen jaostossa tai täysistunnossa.

Perustuslakituomioistuimen päätökset ovat lopullisia, toisin sanoen sen päätöksistä ei voi valittaa.

Perustuslakituomioistuin voi käynnistää menettelyn saatuaan aloitteen, jonka on tehnyt:

 • vähintään viidennes Slovakian tasavallan kansallisneuvoston (parlamentin) jäsenistä
 • Slovakian tasavallan presidentti
 • Slovakian tasavallan hallitus
 • jokin tuomioistuin
 • yleinen syyttäjä (generálny prokurátor)
 • kuka tahansa, jolla on oikeus vedota perustuslakituomioistuimeen 127 §:n (luonnollisten tai oikeushenkilöiden tekemät valitukset) tai 127 a §:n (alueellisten itsehallintoviranomaisten valitukset) mukaisesti
 • Slovakian tasavallan ylin tarkastusvirasto (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) 126 §:n 2 momentin mukaisesti (ylimmän tarkastusviraston toimivallasta riippumatta)
 • Slovakian tasavallan tuomarineuvoston (Súdna rada Slovenskej republiky) presidentti, kun on kyse lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta 125 §:n 1 momentin mukaisesti lainkäytössä
 • oikeusasiamies, kun on kyse lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta 125 §:n 1 momentin mukaisesti, jos kyseisen lainsäädännön tuleva soveltaminen saattaisi vaarantaa perusoikeudet ja -vapaudet tai ihmisoikeudet ja perusvapaudet sellaisina kuin ne määritellään Slovakian tasavallan ratifioimassa ja lainsäädännössä määrätyllä tavalla voimaan saatetussa kansainvälisessä sopimuksessa
 • kaikki, jotka kiistävät Slovakian tasavallan ylimmän tarkastusviraston suorittaman valvonnan 126 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

Oikeudelliset tietokannat

Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuimen verkkosivuilla ovat vapaasti käytettävissä:

 • tuomioistuimen päätökset
 • raportit päätelmistä ja tuomioista
 • lehdistötiedotteet
 • kansainväliset toimet
 • tiedot tuomioistuimesta.

Erityisrikostuomioistuin

Erityisrikostuomioistuin (Špecializovaný trestný súd) perustettiin vuonna 2009 erityistuomioistuimen seuraajaksi. Rikostuomioistuin käsittelee rikosoikeudellisia ja muita asioita kuten oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa (rikosprosessilaissa) säädetään. Se on ensimmäisen asteen tuomioistuin, joka toimii samalla tasolla alueoikeuksien kanssa. Erityisrikostuomioistuimen toimivallasta säädetään rikosprosessilain 301/2005 14 §:ssä.

Slovakian tasavallan erityisrikostuomioistuimen yhteystiedot:

Osoite: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Puhelin: +421 33 69 031 14
Faksi: +421 33 69 032 72

Toimivalta

Erityisrikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat seuraavat rikokset:

 • murha
 • petoksellinen toiminta julkisten hankintojen ja julkisten huutokauppojen yhteydessä, rikoslain 266 §:n 3 momentti
 • rahan ja arvopaperien väärentäminen, rikoslain 270 §:n 4 momentti
 • julkisen toimijan valtuuksien väärinkäyttö, rikoslain 326 §:n 3 ja 4 momentti, luetelmakohdissa b), c), e), f), g), h), i), l) tai m) mainitut rikokset
 • lahjuksen vastaanotto, rikoslain 328–330 §
 • lahjuksen antaminen, rikoslain 332–334 §
 • välillinen lahjonta, rikoslain 336 §
 • vaaleihin liittyvä lahjonta, rikoslain 336 a §
 • urheilukorruptio, rikoslain 336 b §
 • rikollisjärjestön perustaminen, organisointi ja tukeminen ja erityisesti rikollisjärjestöjen vakavat rikokset
 • terrorismirikokset
 • rikoslain erityisen osan IV osastossa tarkoitetut omaisuusrikokset tai V osastossa tarkoitetut talousrikokset, kun rikoksen aiheuttama vahinko, rikoshyöty tai rikoksen laajuus ylittää rikoslaissa määritellyn vähäisen vahingon määrän 25 000-kertaisesti
 • Euroopan unionin taloudellisten etujen vahingoittaminen
 • edellä mainittuihin rikoksiin liittyvät rikokset, joiden yhteydessä edellytykset menettelyjen yhdistämiselle täyttyvät.
 • ääriliikkeisiin liittyvät rikokset, rikoslain 140 a §.
Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.