Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Slovenia

Tässä osassa kerrotaan Slovenian erikoistuomioistuimien järjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Ensimmäisen oikeusasteen työtuomioistuimet (delovna sodišča) ja sosiaalituomioistuin (socialno sodišče)

Työtuomioistuimien toimivaltaan kuuluu päättää yksittäisiä henkilöitä koskevista ja kollektiivisista työoikeudellisista riidoista ja sosiaalituomioistuimen toimivaltaan sosiaaliasioihin liittyvistä riidoista lainsäädännön määräysten mukaisesti.

Ensimmäisen oikeusasteen työtuomioistuimet ja sosiaalituomioistuin tekevät päätöksiä ensimmäisenä oikeusasteena. Muutoksenhakukanteista, jotka koskevat ensimmäisen oikeusasteen työtuomioistuimien ja sosiaalituomioistuimen tekemiä päätöksiä, päättää ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin (višje delovno in socialno sodišče), ja ylemmän työ- ja sosiaalituomioistuimen päätöksiä koskevista muutoksenhakukanteista ja päätösten uudelleenkäsittelystä päättää Slovenian tasavallan korkein oikeus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluu päättää yksittäisiä henkilöitä koskevista työoikeudellisista riita-asioista, jotka koskevat seuraavia aiheita:

 • työsuhteen solmiminen, olemassaolo, kesto ja päättäminen
 • työntekijän ja työnantajan tai tämän oikeudellisen seuraajan väliset työsuhteesta johtuvat oikeudet, velvollisuudet ja vastuut;
 • oikeudet ja velvollisuudet työntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa, kun työntekijä työskentelee asiakkaan luona työnantajan ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella
 • työnantajan ja työnhakijan suhteet työhönottomenettelyissä;
 • työntekijän ja työnantajan välillä työsuhteen nojalla syntyvät, teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
 • alle 15-vuotiaiden lasten, oppisopimussuhteessa olevien työntekijöiden, oppilaiden ja opiskelijoiden suorittama työ
 • työnantajan stipendit koululaisille tai opiskelijoille
 • vapaaehtoisen koeajan suorittaminen
 • riidat, joista säädetään laissa.

Työtuomioistuimien toimivaltaan kuuluu myös päättää, onko vakuutusyhtiö yksi vastaajista vahinkoja koskevassa riita-asiassa, jota koskeva toimivalta on annettu työtuomioistuimelle.

Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluu päättää seuraavista työmarkkinaosapuolten välisistä oikeusriidoista:

 • työehtosopimuksen pätevyys ja sen soveltaminen sopimuspuolten välillä tai sopimuspuolten ja muiden henkilöiden välillä
 • työehtosopimusneuvotteluja koskeva toimivalta
 • työehtosopimusten yhdenmukaisuus lainsäädännön kanssa, työehtosopimusten keskinäinen yhdenmukaisuus sekä työnantajan yleisten laillisten toimien yhdenmukaisuus lainsäädännön ja työehtosopimusten kanssa
 • lakkojen ja muiden työtaistelutoimien laillisuus
 • työntekijöiden osallistuminen hallintoon
 • työsuhteisiin liittyvä ammattiliittojen toimivalta
 • ammattiliittojen edustavuutta koskevat päätökset
 • riidat, joista säädetään laissa.

Sosiaalituomioistuimella on toimivalta päättää sosiaaliasioihin liittyvistä riita-asioista, jotka koskevat seuraavia aiheita:

1. Eläke- ja työkyvyttömyysvakuutus:

 • eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusta koskevat ja siihen perustuvat oikeudet
 • täydentävää eläkevakuutusta koskevat ja siihen perustuvat oikeudet
 • maksujen suorittaminen pakollista eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusta ja pakollista täydentävää eläkevakuutusta varten
 • sellaisten toimien määrittely tai päättäminen, joiden yhteydessä täydentävä eläkevakuutus on pakollinen
 • pakollisen eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuksen ottaminen ja maksujen suorittaminen vapaaehtoisesti
 • vakuutuksen perustana olevan ajanjakson tunnustaminen ja täyttyminen
 • oikeudet valtion eläkkeeseen
 • virallinen rekisteri.

2. Sairausvakuutus:

 • pakollista sairausvakuutusta koskevat ja siihen perustuvat oikeudet sekä sairausvakuutusmaksujen suorittaminen.

3. Työttömyys- ja työllisyysvakuutus:

 • pakollista työttömyysvakuutusta koskevat ja siitä johtuvat oikeudet sekä työttömyysvakuutusmaksujen suorittaminen
 • pakollisen työttömyysvakuutuksen ottaminen vapaaehtoisesti sekä työttömyysvakuutusmaksujen suorittaminen
 • stipendit, joiden myöntämisessä hakijan varallisuudella on ratkaiseva merkitys, sekä lahjakkaille tarkoitetut stipendit
 • korkotuetut opintolainat, joille myönnetään takaus ja joiden myöntämisessä hakijan varallisuudella on ratkaiseva merkitys.

4. Perhevapaat ja perhe-etuudet:

 • perhevapaiden tukemiseksi tarkoitettua vakuutusta koskevat ja siihen perustuvat oikeudet sekä kyseistä vakuutusta koskevien maksujen suorittaminen
 • perhe-etuuksia koskevat oikeudet.

5. Sosiaalietuudet:

 • sosiaaliturvaetuudet
 • oikeudet erityyppisiin sosiaalietuuksiin, jos niiden tarkoituksena on kantajan sosiaaliturvan varmistaminen ja jos hakijan varallisuudella on ratkaiseva merkitys, kun harkitaan kyseistä etuutta koskevan oikeuden myöntämistä.

Sosiaalituomioistuimella on edellä mainituilla osa-alueilla toimivalta päättää myös sosiaaliasioihin liittyvistä riita-asioista, jotka koskevat seuraavia aiheita:

 • perusteettomasti saatujen varojen palauttaminen
 • virallisen valtion elimen tai julkisen vallan haltijan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen vakuutetulle henkilölle tai sosiaaliturvan hakijalle tai sellaisten vahinkojen korvaaminen, joita vakuutettu henkilö on aiheuttanut jollekin laitokselle vakuutussuhteen yhteydessä tai sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien käytön yhteydessä.

Sosiaalituomioistuin on toimivaltainen myös laissa säädetyissä sosiaaliasioihin liittyvissä riita-asioissa.

Slovenian tasavallan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet:

 • Celjessä sijaitseva Celjen työtuomioistuin, jolle kuuluu Celjen tuomiopiirin aluetta koskeva toimivalta
 • Koperissa sijaitseva Koperin työtuomioistuin, jolle kuuluu Koperin ja Nova Gorican tuomiopiirien aluetta koskeva toimivalta
 • Ljubljanassa sijaitseva Ljubljanan työ- ja sosiaalituomioistuin, jonka toimivaltaan kuuluu päättää työoikeudellisista riita-asioista Kranjin, Krškon, Ljubljanan ja Novo Meston tuomiopiirien alueella sekä sosiaaliasioita koskevista riita-asioista Slovenian tasavallan alueella
 • Mariborissa sijaitseva Mariborin työtuomioistuin, jolle kuuluu Mariborin, Murska Sobotan, Ptujin ja Slovenj Gradecin tuomiopiirien aluetta koskeva toimivalta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet päättävät työoikeudellisista riita-asioista tuomioistuimen toimipaikassa, ellei ole määrätty, että niiden on tehtävä päätökset toimipaikan ulkopuolella sijaitsevissa yksiköissä.

Työ- ja sosiaaliasioita koskevissa riita-asioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee päätöksen jaostossa, johon kuuluu jaoston puheenjohtajana toimiva tuomari sekä kaksi maallikkotuomaria. Maallikkotuomareista toinen on valittava työntekijöiden tai vakuutettujen henkilöiden ehdokasluettelosta ja toinen työnantajien tai laitosten ehdokasluettelosta.

Jos riita-asian kohteen arvo on enintään 40 000 euroa, yksittäinen tuomari päättää yksittäisiä henkilöitä koskevista työ- ja sosiaaliasioihin liittyvistä riita-asioista, jotka koskevat aineellisoikeudellisia vaatimuksia. Riita-asian kohteen arvosta riippumatta yksittäisen tuomarin on tehtävä päätös joistakin tärkeistä asioista (esimerkiksi yksittäisiä henkilöitä koskevat työoikeudelliset riita-asiat, jotka koskevat työsopimuksen päättämistä, koeajalla tehtävää työtä, ylityötä, taukoja, lepoaikoja, lomia ja muita poissaoloja, poikkeuksellisista olosuhteista johtuvaa työskentelyvelvollisuutta, rangaistuksia, työnteon keskeyttämistä väliaikaisesti kurinpitomenettelyn käynnistämisen vuoksi ja väliaikaista uutta tehtävänantoa; sosiaaliasioihin liittyvät riita-asiat, jotka koskevat oikeutta hoitoavustukseen, fyysisen rajoitteen vuoksi myönnettävään työkyvyttömyysavustukseen sekä kylpylähoitoon).

Ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin (višje delovno in socialno sodišče)

Ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin päättää muutoksenhakukanteista, jotka koskevat ensimmäisen oikeusasteen työtuomioistuimien ja sosiaalituomioistuimen tekemiä päätöksiä. Slovenian tasavallan korkein oikeus päättää ylemmän työ- ja sosiaalituomioistuimen päätöksiä koskevista muutoksenhakukanteista ja päätösten uudelleenkäsittelystä.

Ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin toimii Ljubljanassa.

Ylemmässä työ- ja sosiaalituomioistuimessa päätökset tehdään kolmen tuomarin muodostamassa jaostossa.

Slovenian tasavallan hallintotuomioistuin (upravno sodišče Republike Slovenije)

Slovenian tasavallan hallintotuomioistuimen toimivaltaan kuuluu ratkaista hallintoriita-asioita sellaisten menetelmien ja menettelytapojen mukaisesti, jotka on määritelty hallintoriita-asioita koskevassa laissa (Zakon o upravnem sporu).

Hallintoriita-asioissa varmistetaan yksityishenkilöiden ja organisaatioiden oikeuksien ja laillisten etujen oikeudellinen suojelu lainsäädännön mukaisesti valtion elinten, paikallisyhteisöjä edustavien elinten ja julkisen vallan haltijoiden päätöksiä ja toimia vastaan.

Hallintoriita-asiassa tuomioistuimen on

 • tehtävä päätös kantajan oikeudelliseen asemaan vaikuttavien hallinnollisten päätösten laillisuudesta
 • tehtävä päätös yksityishenkilöiden ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin vaikuttavien yksittäisten päätösten ja toimien laillisuudesta, ellei ole taattu jotakin muuta asianmukaista menettelyä
 • tehtävä päätös valtion elinten määräyksen muodossa annettujen päätösten laillisuudesta silloin, kun niillä säännellään yksityishenkilöitä koskevia suhteita
 • tehtävä päätös valtion ja paikallisyhteisöjen välisissä, paikallisyhteisöjen välisissä sekä niiden ja julkisen vallan haltijoiden välisissä julkisoikeudellisissa riidoissa, jos laissa niin säädetään tai jos perustuslaissa tai muussa laissa ei muusta säädetä
 • tehtävä päätös muiden säädösten lainmukaisuudesta, jos laissa niin säädetään.

Hallintoriita-asioissa ensimmäinen oikeusaste on Slovenian tasavallan hallintotuomioistuin. Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden on kuitenkin tehtävä päätökset valituksista, jotka koskevat ensimmäisessä oikeusasteessa tehtyä päätöstä hallintoriita-asiasta sekä ylimääräisiä muutoksenhakuja koskevaa päätöstä.

Slovenian tasavallan hallintotuomioistuimen päätoimipaikka sijaitsee Ljubljanassa.

Hallintotuomioistuimen on tehtävä päätökset päätoimipaikassa ja seuraavissa sivutoimipaikoissa:

 • Celjen toimipaikka Celjen ylemmän tuomioistuimen piiriin kuuluvalla alueella
 • Nova Gorican toimipaikka Koperin ylemmän tuomioistuimen piiriin kuuluvilla alueilla
 • Mariborin toimipaikka Mariborin ylemmän tuomioistuimen piiriin kuuluvalla alueella.

Hallintotuomioistuimessa päätökset tehdään kolmen tuomarin muodostamassa jaostossa lukuun ottamatta eräitä laissa säädettyjä tapauksia, joissa päätöksen tekee yksittäinen tuomari.

Korkeimman oikeuden yksittäinen tuomari tekee päätökset menettelyn keskeyttämisestä. Korkein oikeus päättää muutoksenhakukanteista ja päätösten uudelleenkäsittelystä kolmen tuomarin muodostamassa jaostossa. Jos kyseessä on toimivaltaa koskeva asia hallintotuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen tai erikoistuomioistuimen välillä, se tekee päätökset kolmen tuomarin muodostamassa jaostossa. Jos kyseessä on toimivaltaa koskeva asia hallintotuomioistuimen ja korkeimman oikeuden välillä, se tekee päätökset viiden tuomarin kokoonpanossa.

Oikeudelliset tietokannat

Slovenian tuomioistuimista on saatavilla lisätietoa Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden virallisessa verkkosivustossa.

Linkkejä

Työtuomioistuimet

Slovenian hallintotuomioistuin

Päivitetty viimeksi: 27/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.