Jäsenvaltioiden erikoistuomioistuimet

Ruotsi

Tässä osiossa annetaan tietoja Ruotsin erikoistuomioistuinten organisaatiosta.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Erikoistuomioistuimet

Joidenkin erityisalojen riita-asioita varten on perustettu erikoistuomioistuimia:

  • Työtuomioistuin (Arbetsdomstolen) käsittelee työoikeudellisia riitoja eli työnantajien ja työntekijöiden välisiin suhteisiin liittyviä riitoja. Työtuomioistuin on yleensä ensimmäinen ja ainoa työriidoissa toimivaltainen oikeusaste. Tietynlaisia työriitoja käsitellään kuitenkin ensin käräjäoikeudessa, jonka päätöksestä voidaan valittaa toisena ja viimeisenä oikeusasteena toimivaan työtuomioistuimeen.
  • Markkinatuomioistuin (Marknadsdomstolen) käsittelee muun muassa riitoja, jotka liittyvät kilpailunrajoituslakiin (konkurrensbegränsningslagen) ja markkinointilakiin (lagen om otillbörlig marknadsföring).
  • Patenttivalitusoikeus (Patentbesvärsrätten) käsittelee Ruotsin patentti- ja rekisteriviraston päätöksistä tehtyjä valituksia, jotka koskevat muun muassa patentteja, tavaramerkkejä ja malleja. Patenttivalitusoikeuden päätöksestä voidaan valittaa edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Högsta förvaltningsdomstolen).

Maa- ja ympäristötuomioistuimet (Mark- och miljödomstolar) käsittelevät esim. vesien käyttöön ja ympäristön kannalta vaaralliseen toimintaan liittyviä lupa-asioita, terveydensuojelu-, luonnonsuojelu- ja puhtaanapitokysymyksiä, saastuneisiin alueisiin ja vaarallisiin jätteisiin liittyviä kysymyksiä, ympäristöasioihin liittyviä vahingonkorvauskysymyksiä, kaavoitus- ja rakennuslain mukaisia rakennus-, purku- ja maankäyttölupa-asioita, vuokraoikeuksia, kaavavalituksia, kiinteistönmuodostusta ja asennusoikeutta sekä pakkolunastuksia. Maa- ja ympäristötuomioistuimia on viisi, ja ne toimivat erikoistuomioistuimina Nackan, Vänersborgin, Växsjön, Uumajan ja Östersundin käräjäoikeuksien yhteydessä. Maa- ja ympäristötuomioistuimien tuomioista ja päätöksistä voi valittaa ylempään maa- ja ympäristöylioikeuteen (Mark- och miljööverdomstolen), joka on osa Svean hovioikeutta. Maa- ja ympäristötuomioistuimissa vireille pannuista asioista, joissa on valitettu maa- ja ympäristöylioikeuteen, voidaan valittaa Korkeimpaan oikeuteen.

Merioikeustuomioistuimet (Sjörättsdomstolar) käsittelevät merilain (1994:1009) piiriin kuuluvia asioita. Merioikeustuomioistuimia on seitsemän, ja ne ovat osa Luulajan, Sundsvallin, Tukholman, Kalmarin, Malmön, Göteborgin ja Värmlannin käräjäoikeuksia.

Migraatiotuomioistuimet (Migrationsdomstolar) tutkivat Ruotsin migraatioviraston tekemiä päätöksiä ulkomaalais- ja kansalaisuusasioista. Migraatiotuomioistuimet ovat erikoistuomioistuimia, jotka toimivat Malmön, Göteborgin, Tukholman ja Luulajan hallinto-oikeuksien yhteydessä. Migraatiotuomioistuinten tuomioista ja päätöksistä voi valittaa Migraatioylioikeuteen (Migrationsöverdomstolen), joka on osa Tukholman kamarioikeutta.

Tietyntyyppisiä huoneenvuokra- ja maanvuokrariitoja käsittelevät alueelliset huoneenvuokra- ja maanvuokralautakunnat. Nämä ovat tuomioistuimiin rinnastettavia elimiä, joilla on samankaltaiset valtuudet kuin tuomioistuimilla.

Muut erikoistuomioistuimet

Ruotsissa ei ole perustuslakituomioistuinta tai vastaavaa elintä.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.