Specijalizirani nacionalni sudovi

Bugarska

U ovom su odjeljku navedene informacije o specijaliziranim sudovima u bugarskom pravosuđu.

Sadržaj omogućio
Bugarska

U Republici Bugarskoj ne djeluju posebni radni, pomorski, trgovački i slični specijalizirani sudovi.

Upravni sudovi

Sustav upravnih sudova u Republici Bugarskoj uspostavljen je donošenjem novog Zakona o upravnom postupku 2006. Sustav upravnih sudova obuhvaća 28 okružnih upravnih sudova i Vrhovni upravni sud (Varhoven administrativen sad).

Upravni sudovi

Upravni sudovi nadležni su za razmatranje svih postupaka u kojima se traži:

 • izdavanje, izmjena, ukidanje ili poništenje upravnih akata
 • poništenje sporazuma koji su obuhvaćeni Zakonom o upravnom postupku
 • pravna zaštita od neopravdanih radnji ili propusta uprave
 • pravna zaštita od nezakonitog izvršenja
 • naknada štete prouzročene nezakonitim postupcima, radnjama ili propustima upravnih tijela i dužnosnika
 • naknada štete prouzročene izvršenjem
 • ukidanje ili poništenje presuda upravnih sudova
 • osporavanje vjerodostojnosti upravnih akata obuhvaćenih Zakonom o upravnom postupku.

Svatko može pokrenuti postupak radi utvrđivanja postojanja nekog upravnog prava ili pravnog odnosa ako podnositelj zahtjeva ima aktivnu procesnu legitimaciju i nije mu dostupan nijedan drugi pravni lijek.

O predmetima u kojima se osporava pojedini upravni akt odlučuje upravni sud u čijoj se mjesnoj nadležnosti nalazi sjedište regionalnog ureda tijela koje je izdalo osporavani akt, a adresa prebivališta/boravišta ili sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi se u mjesnoj nadležnosti tog regionalnog ureda. O tim predmetima odlučuje upravni sud u čijoj se mjesnoj nadležnosti nalazi sjedište tijela koje je izdalo osporavani upravni akt u sljedećim slučajevima:

 1. osporavani akt ima nekoliko adresata čije adrese prebivališta/boravišta nisu u mjesnoj nadležnosti regionalnog ureda tijela koje je izdalo akt
 2. uprava tijela koje je izdalo osporavani akt nema regionalni ured.

O predmetima u kojima se osporavaju opći upravni akti odlučuje upravni sud u čijoj se mjesnoj nadležnosti nalazi sjedište tijela koje je izdalo osporavani akt.
Upravni sud grada Sofije (Administrativen sad – grad Sofia) odlučuje o predmetima ako je sjedište tijela koje je izdalo osporavani upravni akt u drugoj zemlji.
Tužbe za naknadu štete isto se tako podnose sudu u čijoj se mjesnoj nadležnosti nalaze adresa ili registrirani ured podnositelja zahtjeva ako su tužbe za naknadu štete spojene u sporu iz stavaka od 1. do 4.
Kada nadležni sud nije u mogućnosti odlučivati o nekom predmetu, Vrhovni upravni sud nalaže da se slučaj preda istovjetnom upravnom sudu.

Na upravne akte koji se izravno odnose na bugarsku vanjsku, obrambenu i sigurnosnu politiku ne primjenjuje se postupak sudskog preispitivanja, osim ako je zakonom drukčije propisano.

Vrhovni upravni sud

Vrhovni upravni sud nadležan je za:

 1. osporavanje zakonskih propisa, osim onih koje izdaju općinska vijeća
 2. osporavanje odluka Vijeća ministara, predsjednika Vlade, zamjenika predsjednika Vlade i ministara
 3. osporavanje odluka Vrhovnog sudbenog vijeća (Visšia sadeben savet)
 4. osporavanje odluka Bugarske narodne banke i njezinih tijela
 5. žalbe u kasacijskom postupku i postupovne žalbe protiv presuda koje su donijeli prvostupanjski sudovi
 6. žalbe stranaka u postupku protiv odluka i naloga
 7. zahtjevi za poništenje pravomoćnih sudskih odluka u upravnim predmetima
 8. zahtjevi kojima se osporavaju drugi akti propisani zakonom.

Vrhovni upravni sud sastoji se od odjela u okviru kojih djeluju vijeća. Svakim odjelom upravlja predsjednik (ili zamjenik predsjednika) koji može biti i na čelu vijeća sudaca u predmetnom odjelu.

Ostali specijalizirani sudovi

Vojni sudovi

Povijest vojnih sudova započela je 1. srpnja 1879. Vojni sudovi preustrojeni su 1956. prema lokacijama vojnih korpusa u gradovima Sofiji, Plovdivu, Slivenu, Varni i Plevenu. (To se ustrojstvo vojnih sudova zadržalo do danas.)

Vojni sud (Voenen sad)

Kao prvostupanjski sudovi, vojni sudovi odlučuju u kaznenim predmetima povezanima s kaznenim djelima koja je počinilo vojno osoblje, generali i časnici, dočasnici, službenici drugih ministarstava i agencija, civilno osoblje Ministarstva obrane, bugarska vojska, jedinice koje odgovaraju Ministru obrane, Nacionalna služba za zaštitu i Nacionalna obavještajna služba. Vojni žalbeni sud (Voenno-apelativen sad) drugostupanjski je sud za te predmete. Nadležnost vojnih sudova određena je Zakonom o kaznenom postupku. Ti sudovi imaju isti status kao okružni sudovi. Vojni žalbeni sud (jedan sud) odlučuje o žalbama (uključujući postupovne žalbe) protiv odluka svih vojnih sudova u Bugarskoj.

Specijalizirani kazneni sud (Specializiran nakazatelen sad)

Specijalizirani kazneni sud osnovan je Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o pravosudnom sustavu (objavljenom u Službenom listu br. 1 iz 2011.). Specijalizirani kazneni sud jedinstveni je takav sud u Republici Bugarskoj (sa sjedištem u gradu Sofiji), a po statusu je istovjetan okružnim sudovima. Njegova je nadležnost utvrđena zakonom. (U članku 411.a Zakona o kaznenom postupku naveden je iscrpan popis kaznenih djela koja su u nadležnosti Specijaliziranog kaznenog suda, a većinu su ih počinile ili naredile skupine organiziranog kriminala).

Specijalizirani kazneni sud sastoji se od sudaca, a njime upravlja predsjednik.

Žalbeni specijalizirani kazneni sud (Apelativen specializiran nakazatelen sad) odlučuje o žalbama (uključujući postupovne žalbe) na odluke Specijaliziranog kaznenog suda. Njegovo je sjedište u Sofiji.

Žalbeni specijalizirani kazneni sud sastoji se od sudaca, a njime upravlja predsjednik. Vrhovni kasacijski sud (Varhoven kasatsionen sad) najviši je kazneni sud, koji u kasacijskom postupku preispituje odluke Žalbenog specijaliziranog kaznenog suda.

Arbitražni sud pri Bugarskoj gospodarskoj i industrijskoj komori

Arbitražni sud pri Bugarskoj gospodarskoj i industrijskoj komori rješava građanske sporove, uključujući sporove povezane s popunjavanjem pravnih praznina u ugovorima ili izmjenom uvjeta ugovora u skladu s promijenjenim okolnostima, bez obzira na to imaju li jedna ili obje stranke prebivalište u Republici Bugarskoj.

Arbitražni sud ojačao je svoj položaj vodeće institucije za arbitražu u Bugarskoj i uživa povjerenje javnosti zahvaljujući svojem izrazito profesionalnom radu u pogledu rješavanja pravnih sporova. Arbitražni sud svake godine riješi od 250 do 300 sporova na međunarodnoj i nacionalnoj razini: 82 % nacionalnih predmeta riješi se u roku od 9 mjeseci, a 66 % međunarodnih predmeta riješi se u roku od 12 mjeseci.)

Nadalje, Arbitražni sud aktivno je uključen u poboljšanje arbitražnog zakonodavstva. Jedini sporovi koji ne podliježu arbitraži odnose se na stvarna prava u pogledu nekretnina, zahtjeve za uzdržavanje, prava koja proizlaze iz radnog odnosa i sporove u pogledu moralnih prava ili obiteljskog prava.

Pravna baza podataka

Internetske stranice sudova

Svaki sud u Bugarskoj ima svoje internetske stranice na kojima se nalaze informacije o njegovu ustroju i radu, uključujući tekuće i zaključene predmete, te druge korisne i javno dostupne informacije.

Na internetskim stranicama Vrhovnog sudbenog vijeća nalazi se detaljan popis sudova u Bugarskoj zajedno s njihovim adresama i internetskim stranicama (dostupno samo na bugarskom jeziku).

Nakon donošenja sudske odluke sud koji ju je donio objavljuje je na svojim internetskim stranicama u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Zakonu o zaštiti osobnih podatakaZakonu o zaštiti povjerljivih podataka.

Odluke u predmetima koji se odnose na osobno ili zdravstveno stanje osoba objavljuju se bez navođenja obrazloženja.

Više informacija dostupno je na sljedećim internetskim stranicama:

Posljednji put ažurirano: 29/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.