Specijalizirani nacionalni sudovi

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Specijalizirani sudovi su trgovački sudovi i upravni sudovi kao prvostupanjski sudovi, a Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske i Visoki upravni sud Republike Hrvatske sude kao drugostupanjski sudovi.

S obzirom na područje sudovanja:

Trgovački sudovi

U Republici Hrvatskoj ustanovljeno je devet trgovačkih sudova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) :

koji:

 1. odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom,
 2. postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre,
 3. odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva,
 4. odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke,
 5. odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonikom stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobene osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno,
 6. provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima,
 7. provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni,
 8. određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni,
 9. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima,
 10. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj

Upravni sudovi

U Republici Hrvatskoj ustanovljena su četiri upravna suda i to u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku koji:

 1. odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
 2. odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
 3. odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
 4. odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
 5. odlučuju u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Upravni sudovi u Republici Hrvatskoj

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

 1. odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom,
 2. rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima,
 3. odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisano posebnim zakonom,
 4. odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti,
 5. provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima,
 6. obavlja druge poslove određene zakonom.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

tel: +385 1 480 75 10
fax: +385 1 461 12 91

e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

 1. odlučuje o žalbama protiv odluka koje su u prvom stupnju donijeli trgovački sudovi,
 2. rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova te odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova,
 3. obavlja druge poslove određene zakonom.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

tel: +385 1 489 68 88
fax: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 1. odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba,
 2. odlučuje o zakonitosti općih akata,
 3. odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,
 4. odlučuje u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

tel: +385 1 480 78 00
fax: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Posljednji put ažurirano: 16/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.