Specijalizirani nacionalni sudovi

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

U Republici Cipru djeluju sljedeći specijalizirani sudovi:

Specijalizirani sudovi

  • Upravni sud (Διοικητικό Δικαστήριο)

Upravni sud ima isključivu nadležnost za odlučivanje u prvom stupnju o žalbama na temelju članka 146. Ustava u pogledu bilo koje odluke, radnje ili propusta osoba ili tijela s upravnim ovlastima. Upravni sud može poništiti svaki izvršni upravni akt koji je izdan kao rezultat kršenja ili zlouporabe ovlasti ili koji je u suprotnosti sa zakonom ili Ustavom. Ako se žalba odnosi na porezno pitanje ili postupak međunarodne zaštite, Sud može relevantnu odluku ili akt izmijeniti u potpunosti ili djelomično.

  • Obiteljski sud (Οικογενειακό Δικαστήριο)

Obiteljski sud ima isključivu nadležnost za odlučivanje u predmetima razvoda braka, skrbništva nad djecom, uzdržavanja i imovinskim sporovima između bračnih drugova koji su članovi Grčke pravoslavne crkve.

Ako stranke pripadaju jednoj od drugih vjerskih skupina u Cipru, tj. armenskim kršćanima, maronitskim kršćanima ili rimokatolicima, za prethodno navedena pitanja nadležan je Obiteljski sud za vjerske skupine.

Postoje tri obiteljska suda, jedan za Nikoziju i Kireniju, jedan za Limassol i Pafos te jedan za Larnaku i Famagustu. Postoji i jedan Obiteljski sud za vjerske skupine za cijeli Cipar sa sjedištem u Nikoziji.

O predmetima pred obiteljskim sudom odlučuje sudac pojedinac, osim u slučajevima zahtjeva za razvod braka o kojima odlučuje vijeće od tri suca.

  • Sud za radne sporove (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Sud za radne sporove ima isključivu nadležnost za odlučivanje u svim radnim sporovima koji proizlaze iz prestanka radnog odnosa, kao što su odšteta za neopravdani otkaz (osim ako je iznos zahtjeva veći od iznosa jednakog dvogodišnjoj plaći, u kojem slučaju je nadležan okružni sud), naknada umjesto otkaznog roka, otpremnine i zahtjevi koji proizlaze iz ugovora o radu, kao što su neisplaćene plaće, godišnji odmor, 13. plaća ili bonusi. Nadležan je i za odlučivanje o svim građanskim tužbama na temelju Zakona o zaštiti majčinstva (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), predmetima nejednakog postupanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu te sporovima između štednih fondova (Ταμεία Πρόνοιας) i njihovih članova.

Sud za radne sporove sastoji se od predsjednika ili suca, koji je član Republičke pravosudne službe (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), i dvaju članova laika imenovanih na preporuku predstavnika poslodavca i zaposlenika. Uloga članova laika isključivo je savjetodavne naravi.

U Republici Cipru trenutačno postoje tri suda za radne sporove sa sjedištem u Nikoziji, Limasolu i Larnaki.

  • Sud za nadzor najamnina (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Sud za nadzor najamnina nadležan je za odlučivanje u predmetima koji se odnose na povrat iznajmljene nekretnine u posjed vlasnika, utvrđivanje pravednih najamnina te sva druga povezana ili dodatna pitanja.

Svaki se sud za nadzor najamnina sastoji od predsjednika, koji je član pravosudne službe, i dvaju članova koje imenuju predstavnici najmoprimca i najmodavca. Uloga tih članova isključivo je savjetodavne naravi. Sud ima dva odjela.

  • Upravni sud za međunarodnu zaštitu (Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας)

Upravni sud za međunarodnu zaštitu ima isključivu nadležnost za odlučivanje u prvom stupnju o žalbama tražitelja azila na temelju članka 146. Ustava protiv odluka donesenih u skladu sa Zakonom o izbjeglicama ili neizvršavanja radnji propisanih tim zakonom.

  • Vojni sud (Στρατιωτικό Δικαστήριο)

Vojni sud nadležan je za suđenje u slučaju kaznenih djela koje je počinilo vojno osoblje u suprotnosti s Vojnim kaznenim zakonikom (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), Zakonom o nacionalnoj gardi (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), Kaznenim zakonikom (Ποινικός Κώδικας) ili bilo kojim drugim zakonom, bez obzira na izrečenu kaznu. Iznimno, kad je to predviđeno Vojnim kaznenim zakonikom ili nekim drugim zakonom, i fizičkim osobama se može suditi pred Vojnim sudom.

Ako optuženik ima čin pukovnika ili viši čin, Vojni sud se sastavlja na isti način kao prisjednički sud.

Predsjednik suda je sudac koji je član Republičke pravosudne službe. Postoje i dva pomoćna suca koji su vojni časnici, a imenuje ih Vrhovno sudbeno vijeće.

Pravne baze podataka

Službena pravna baza podataka još uvijek ne postoji. Postoji niz privatnih pravnih baza podataka, od kojih neke omogućuju pristup uz pretplatu, a neke besplatno.

Sadržavaju informacije o sudskim presudama i primarnom zakonodavstvu.

Posljednji put ažurirano: 10/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.