Specijalizirani nacionalni sudovi

Irska

U ovom se odjeljku nalaze informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Irskoj s obzirom na organizaciju sudova općenito. Za općenite podatke o sudovima pogledajte stranice o Organizaciji pravosuđa i Redovnim sudovima.

Sadržaj omogućio
Irska

Specijalizirani sudovi

Sudovi za sporove male vrijednosti

Postupcima za sporove male vrijednosti potrošački se sporovi rješavaju na jeftin i neformalan način, pri čemu ni jedna stranka ne treba pravnog zastupnika. Sud za sporove male vrijednosti djeluje unutar Okružnog suda. Taj je postupak dostupan za sporove koji ne premašuju 2 000 EUR vrijednosti kada potrošač kupuje robu ili usluge, pretrpi manju štetu na imovini ili traži povrat pologa za stanarinu. Kad je riječ o nespornim potraživanjima, pojavljivanje na sudu nije potrebno. Ako se potraživanja osporavaju, a izvansudska nagodba nije moguća, o predmetu odlučuje sudac Okružnog suda, protiv čije je odluke moguće podnijeti žalbu Regionalnom sudu.

Trgovački sud

Trgovački sud u stvari je specijalistički odjel Visokog suda. Jedna od njegovih glavnih karakteristika jest njegova sposobnost brzog rješavanja predmeta. Stoga Trgovački sud provodi vlastite postupke osmišljene za brže rješavanje predmeta koji su mu upućeni. Ti su postupci uređeni Nalogom 63A Pravilnika o Višim sudovima.

Sud se bavi pitanjima koja su kategorizirana kao „trgovački postupci” u točki 1. Naloga 63A. To uključuje sporove koji se odnose na trgovačko pravo, stečajno pravo, pravo intelektualnog vlasništva, građevinarstvo, upravno pravo i ustavno pravo. Da bi ih sud prihvatio u skladu s točkom 1. podtočkom (a) Naloga 63A, vrijednost potraživanja ili protupotraživanja u postupku mora iznositi najmanje 1 000 000 EUR. Ne postoji prag u pogledu predmeta koji se prihvaćaju prema pravilu iz točke 1. podtočke (b), kojime se sucu Trgovačkog suda daje diskrecijsko pravo.

Sud za postupke povezane s drogom

Sud za postupke povezane s drogom (DTC) djeluje u okviru Okružnog suda. Ovisnicima osuđenima za nenasilne zločine omogućava da izađu iz kruga droge, zločina i zatvora. Odgovarajući kandidati ocjenjuju se na temelju svoje motiviranosti.

Ostali sudovi

Određen broj sudova bavi se sa žalbama protiv poreza na dohodak, pravima na socijalnu pomoć, zahtjevima u okviru zakonodavstva o jednakosti, imigracijskim prijavama, gradskim planiranjem te pitanjima zapošljavanja. Tim sudovima ne predsjedaju suci nego kvalificirani stručnjaci, a protiv njihovih odluka moguće je podnijeti žalbu ili ih mogu preispitati Regionalni ili Visoki sud.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.