Specijalizirani nacionalni sudovi

Latvija

Ovaj odjeljak sadržava pregled specijaliziranih sudova u Latviji.

Sadržaj omogućio
Latvija

Ustavni sud Republike Latvije (Satversmes tiesa)

U skladu s Ustavom Republike Latvije, u Latviji postoji Ustavni sud koji je neovisna pravosudna institucija koja provjerava je li zakon usklađen s Ustavom u slučajevima koji su u njegovoj nadležnosti te razmatra ostale predmete koji su mu zakonom dodijeljeni. Ustavni sud može proglasiti ništavima zakone i ostale pravne akte ili njihove dijelove.

U skladu s člankom 16. Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud razmatra predmete koji se odnose na sljedeće:

 1. ustavnost zakona
 2. ustavnost međunarodnih sporazuma koje je sklopila ili potpisala Latvija (prije ili nakon što takve sporazume odobri Saeima (Parlament))
 3. usklađenost zakona i propisa ili njihovih dijelova sa zakonima višeg stupnja
 4. usklađenost s ostalim aktima Parlamenta, Vlade, predsjednika, predsjednika parlamenta ili premijera (osim upravnih akata)
 5. usklađenost odredbi, kojima je ministar s ovlaštenjem Vlade suspendirao odluke lokalnog vijeća, sa zakonom
 6. usklađenost odredbi latvijskog nacionalnog prava s međunarodnim sporazumima koje je sklopila Latvija, a koji nisu protivni Ustavu.

Ustavni sud sastoji se od sedam sudaca koje je odobrila većina zastupnika u Parlamentu (najmanje 51 glas). Troje sudaca odobrava se na prijedlog najmanje deset članova Parlamenta, dvoje se odobrava na prijedlog Vlade te još dvoje na prijedlog cijelog sastava Vrhovnog suda. Kandidati koje predloži Vrhovni sud moraju se odabrati među latvijskim sucima.

Ustavni sud ne može pokrenuti postupak na vlastitu inicijativu. Predmete razmatra samo na zahtjev osobe koja je za to zakonom ovlaštena.

Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti međunarodnih sporazuma koje je sklopila ili potpisala Latvija (prije ili nakon što takve sporazume odobri Parlament) ili usklađenosti zakona i propisa ili njihovih dijelova sa zakonima višeg stupnja ili usklađenosti odredbi latvijskog nacionalnog prava s međunarodnim sporazumima koje je sklopila Latvija, a koji nisu protivni Ustavu, mogu podnijeti:

 1. Predsjednik
 2. Parlament
 3. najmanje dvadeset zastupnika u Parlamentu
 4. Vlada
 5. javni tužitelj
 6. Vijeće nacionalnog Revizorskog ureda (Valsts kontroles padome)
 7. lokalno vijeće
 8. pravobranitelj (tiesībsargs), ako institucija ili službenik koji su izdali sporni akt nisu ispravili utvrđene nedostatke u roku koji je odredio pravobranitelj
 9. sud koji ispituje građanski, kazneni ili upravni predmet
 10. sudac u zemljišnoknjižnom uredu pri upisu nekretnine i povezanih prava u zemljišne knjige
 11. svaka osoba čija su temeljna ustavna prava dovedena u pitanje
 12. Sudbeno vijeće (Tieslietu padome), u okviru svoje zakonom propisane nadležnosti.

Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu usklađenosti s ostalim aktima Parlamenta, Vlade, predsjednika, predsjednika parlamenta ili premijera (osim upravnih akata) mogu podnijeti:

 1. Predsjednik
 2. Parlament
 3. najmanje dvadeset zastupnika u Parlamentu
 4. Vlada
 5. Sudbeno vijeće, u okviru svoje zakonom propisane nadležnosti.

Pravo na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu zakonske usklađenosti naloga kojima je ministar s ovlaštenjem Vlade suspendirao odluke lokalnog vijeća ima to lokalno vijeće.

Ustavni sud u punom sastavu razmatra predmete koji se tiču ustavnosti zakona, uredbe kabineta ministara i ostale akte Vlade, usklađenost odredbi latvijskog nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim sporazumima koje je sklopila Latvija, a koji nisu protivni Ustavu, ustavnost međunarodnih sporazuma koje je potpisala ili sklopila Latvija (prije ili nakon što takve sporazume odobri Parlament) te zakone ili propise ili njihove dijelove. Ostale slučajeve razmatra vijeće triju sudaca, osim ako Ustavni sud odluči drukčije.

Presuda je Ustavnog suda konačna te stupa na snagu u trenutku donošenja. Presuda Ustavnog suda i obrazloženje osporene odredbe obvezujući su za sva središnja i lokalna nacionalna tijela (uključujući sudove) i službenike te za pravne ili fizičke osobe.

Odredba koju je Ustavni sud proglasio neusklađenom sa zakonom višeg stupnja smatra se poništenom od datuma kada je Ustavni sud objavio presudu, osim ako Ustavni sud zaključi drukčije. Ako je Ustavni sud zaključio da je međunarodni sporazum koji je potpisala ili sklopila Latvija protuustavan, Vlada mora odmah poduzeti radnje za izmjenu, otkazati ili suspendirati sporazum ili se povući iz njega.

Pravne baze podataka

Naziv i URL adresa baze podataka

Predmeti pred Ustavnim sudom (funkcija pretraživanja)

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kratki sadržaj baze podataka

Baza podataka sadržava presude Ustavnog suda Republike Latvije.

Dodatne informacije

Pretraživačko sučelje baze podataka i presude dostupni su na latvijskom i engleskom jeziku.

Poveznice

Ustavni sud Republike Latvije

Posljednji put ažurirano: 20/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.